Att förstå årsredovisningar och språket som används i den ideella sektorn är inte alltid lätt. För att göra det lättare för givare att förstå innehållet i Givarguiden har vi gjort en ordlista med ord som kan vara bra att kunna. Ordlistan fylls på successivt.

Saknar du något ord som du tycker Givarguiden borde förklara här? Tveka inte, hör av dig till oss på info@givarguiden.se.

 

A

Absolut Majoritet – ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet möjliga röster. OBS. Frånvarande med rösträtt och närvarande som avstår från att rösta räknas också in i det totala antalet.

 

Acklamation – Beslut kan tas med acklamation i ett demokratiskt möte. Röstning sker då med bifallsrop (”Ja!”), varpå ordföranden tillkännager vad mötet (enligt dennes mening) har beslutat och ”klubbar” beslutet om ingen innan dess begär votering.

 

Administrationskostnader – Beskriver i Givarguiden de administrationskostnader som organisationen upparbetar. Dessa kostnader innefattar personal, lokalhyra och andra kostnader som inte är direkta ändamåls- eller insamlingskostnader.

 

Anläggningstillgångar – Innefattar immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar: byggnader och mark, maskiner och inventarier; samt finansiella anläggningstillgångar.

 

Ansvarsfrihet – ett juridiskt begrepp inom lagstiftningen för juridiska personer (organisationer). Normalt beviljas de ansvariga på årsmöte eller bolagsstämma ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden. Detta påverkar föreningens eller företagets rätt att hålla personerna ansvariga för hur de skött sina uppdrag.

 

Avsättningar – Innefattar utnyttjande av respektive reserveringar till ändamålsbestämda medel och stiftelsekapital/donationskapital.

 

B

Bakgrund – med punkten bakgrund i Givarguiden menar vi en kort beskrivning av hur verksamheten etablerats.

 

Bidrag från Swedish International Development Agency, SIDA – Bidrag från myndigheten Sida.

 

Bidrag från övriga myndigheter/org. – Bidrag från övriga organisationer och myndigheter inkl. allmänna arvsfonden. Förutom rena bidrag erhålls idag ersättningar från kommun och landsting avseende bl.a. sjuk- och äldrevård.

 

Bifall – Ge sitt godkännande till ett beslut, t.ex. om en motion godkänns eller antas på ett årsmöte.  

 

Bordlägga ett ärende (Ajournera) – innebär att ett ärendes avgörande skjuts upp till senare möte, årsmöte eller årsstämma.

 

C

Crowdfunding – Gräsrotsfinansiering eller folkfinansiering (engelska: crowdfunding eller crowd sourced fundraising) är en metod för att finansiera projekt eller idéer genom att vända sig till ett stort antal finansiärer som bidrar med mindre belopp. Detta minskar risken för initiativtagaren då projektet bara genomförs om tillräckliga medel är insamlade, och kan sprida stöd för initiativet.

 

D

Diakoni – Kristna religiösa samfunds sociala arbete som oftast är inriktat på fattiga och behövande.

 

Direkta kostnader – Direkta kostnader är kostnader som uppstår direkt i anslutning till försäljning av varor och tjänster och insamling med gåvobevis

 

Donationer – Bidrag där givaren angivit speciella förutsättningar eller förbehåll för hur pengarna skall användas.

 

E

Ekumenisk – Strävan efter enhet inom den kristna tron.

 

F

Finansiella anläggningstillgångar – Värdepapper som anskaffats som en långfristig placering samt långfristiga fordringar.

 

Friskrivning – är en klausul vid försäljning av en fastighet eller del därav. Normalt ansvarar säljaren i 10 år för vad man kallar dolda fel. Är inte säljaren beredd att ta ansvaret kan han/hon friskriva sig för dolda fel.

 

Fullmakt – innebär rätt att företräda annan juridisk person eller organisation.  Rätten kan vara begränsad på olika sätt till exempel till visst område, till visst ärende eller till viss tid.

 

Funktionsindelad årsredovisning – att intäkter och utgifter är indelade efter funktion: Att det tydligt framgår varifrån organisationens intäkter kommer (t.ex. uppdelning mellan allmänheten, företag och statliga bidrag), att det tydligt framgår vart organisationens utgifter gått (t.ex. uppdelning mellan ändamål, administration, verksamhet), att det tydligt framgår hur stora eventuella ersättningar till verksamhetschef och styrelse som utgått.

 

Fysisk person – Fysisk person är en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa, till skillnad från en juridisk person som exempelvis kan utgöras av ett företag, en förening eller en fysisk persons dödsbo.

 

Förening – En förening är en sammanslutning av personer eller andra typer av intressenter, det vill säga en organiserad grupp medlemmar som ägnar sig åt en avgränsad verksamhet. Man skiljer på ideella föreningar och ekonomiska föreningar. En förening är en juridisk person.

 

Försäljning av varor och tjänster– Exempelvis tröjor, julkort, handarbeten, böcker, lotter, idrottsevenemang, konserter, tjänster åt kommunen och landsting samt fristående näringsverksamhet såsom hotellverksamhet, bokhandel mm.

 

Enkel Majoritet – innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet avgivna röster.

 

G

Geografiskt fokus – punkten i Givarguiden visar var i världen organisationen bedriver sin verksamhet.

 

H

Högsta tjänsteman – högst uppsatta personen i organisationen.

 

I

Insamlade medel från andra organisationer ­– Vissa ideella organisationer är renodlade insamlingsorganisationer som vidarefördelar medel till andra ideella organisationer (Radiohjälpen). Dessa bidrag kallas insamlade medel från andra organisationer.

 

Insamlade medel från fonder – Samtliga bidrag från fonder.

 

Insamlade medel från företag m.m – Samtliga bidrag från företag inklusive sponsring men exklusive försäljning av varor eller tjänster.

 

Insamling med gåvobevis – Försäljning av varor som är av symboliskt värde.

 

Insamlingskostnader – Beskriver hur mycket det kostar för organisationen att samla in pengar.

 

J

Juridisk person – ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. En juridisk person kan ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder. Den juridiska personen äger också uppträda som part i domstol.

 

K

Kommersiellt obunden – En organisation är kommersiellt obunden när den inte syftar till att generera vinst för en annan aktör, t.ex. ett företag.

 

Kortfristiga skulder – Bland annat skulder till leverantörer som ännu inte är betalda men som beräknas betalas tillbaka under verksamhetsåret.

 

Kvalificerad majoritet – innebär att ett förslag vid en omröstning måste antas av en majoritet som är större än enkel majoritet (hälften), till exempel 2/3 (66,67 %) eller 3/4 (75 %).

 

L

Ledningsgrupp – punkten i Givarguiden beskriver vilka som ingår i ledningsgruppen, bakgrund, erfarenhet och nuvarande position.

 

Likvida medel – Summan av organisationens likvida medel på balansdagen. I kontogruppen redovisas kassa-, postgiro- och bankbehållningar. I årsbokslutet/årsredovisningen rubriceras de likvida medlen ofta som ”Kassa och bank”.

 

Långfristiga skulder – Skulder som inte ska betalas under det kommande verksamhetsåret.

 

M

Medel till ändamål – Denna post skiljer organisationer inom olika sektorer åt. Vad som definieras som ändamålskostnader varierar mellan organisationer och det är därför intressant att läsa hur organisationerna själva beskriver dessa kostnader. I ändamålskostnader ingår flertalet olika kostnader och det innebär inte det som oavkortat går till ett projekt. Ändamålskostnader syftar till de kostnader som går till att uppfylla ändamålet enligt stadgarna, vilket innebär att personalkostnader, fortbildning, lokaler och så vidare kan ingå i denna post.

 

Medlem – en person som tillhör en viss grupp och ordet används oftast för personer som är formellt anslutna till en förening. Medlemskapet innebär både rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen. Inte minst har en ordinarie medlem brukligen rösträtt på årsmötet och blir valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen. Om man har rösträtt är man oftast en fullvärdig medlem.

 

Medlemsavgifter – Summan medel som organisationen får in genom medlemsavgifter.

 

Målgrupp – punkten i Givarguiden beskriver vilka eller vad organisationen arbetar för.

 

N

Normalstadga – Inom större organisationer som finns på nationell och lokal nivå är det vanligt med normalstadgar för anslutna lokalföreningar. Dessa finns för att se till att lokalföreningar är organiserade på samma sätt.

 

O

Offentliga medel – Denna post innehåller finansiering från stat (Nationellt eller internationellt), kommun, landsting och de myndigheter som fördelar skattemedel till organisationer exempelvis Sida.

 

Omsättningstillgångar – Fyra grupper: varulager, fordringar, kortfristiga placeringar samt kassa och bank. Dessa är sedan i sin tur indelade i olika poster.

 

Organisationens ledning och styrning – punkten i Givarguiden beskriver vilka urvalskriterier som finns för val till styrelse, vilka styrelsens huvudsakliga uppgifter är och hur ofta styrelsemöten hålls.

 

Organisationstyp – punkten i Givarguiden förklarar verksamhetens juridiska form, om man kan bli medlem och om organisationen bedriver egna projekt.

 

P

Palliativ vård – lindrande vård i livets slutskede, kallades tidigare för terminalvård.

 

Paraplyorganisation – är en organisation med mindre organisationer under sig, t.ex. en Riksförening med anslutna lokalföreningar.

 

Penninginsamlingar – samtliga medel från allmänheten som direkt eller indirekt är knuten till någon insamlingsaktivitet.

 

Privata medel – Denna post innehåller finansiering som kommer från privatpersoner, företag och andra ideella organisationer, dvs allt som inte kan betecknas som offentligt stöd.

 

Projekt – punkten i Givarguiden beskriver ett urval av verksamhetens tongivande projekt.

 

Projektkriterier – punkten i Givarguiden beskriver om organisationen bedriver projekt och hur de väljs ut.

 

R

Resultat från finansiella poster – Avkastningen från organisationens kapital med avdrag för förvaltningskostnader.

 

Resultat före ändamålskostnader & övriga poster – Vi har skapat denna delsummering för att förtydliga de intäkter och kostnader som organisationen har för att uppfylla sitt syfte och för att visa hur stor del av intäkterna som går till ändamålet. Vi har valt att skapa en delsummering av organisationens intäkter (privata- och offentliga medel) samt de kostnader som organisationen har för att samla in dessa intäkter och administrera dem till sitt ändamål (insamlingskostnader och administrationskostnader). Flertalet organisationer har stora förmögenheter så vi har även valt att ta med avkastningen från finansiella placeringar (Resultat från finansiella poster).

 

Röst – Omröstning är ett besluts- eller undersökningssätt som innebär att varje part som deltar har en eller flera röster som denne lägger till förmån för det alternativ denne gillar bäst.

 

Rösträtt – är rätten att delta i omröstningar och lägga sin röst. För att en organisation i Givarguiden ska tilldelas ett grönt betyg i Demokrati måste bl a alla medlemmar ha lika rösträtt.  

 

S

Skulder och avsättningar – De skulder som organisationen har och de avsättningar som görs i verksamheten. Avsättning har likheter med en skuld men med en stor skillnad: beräkningsmöjligheten som en avsättning är mer oviss att beräkna än en skuld då den är förväntad.

 

Styrelse – punkten i Givarguiden beskriver ledamöternas bakgrund, erfarenhet och nuvarande sysselsättning.

 

Stödmedlem – en typ av medlem som oftast inte äger rösträtt utan stöder en organisation – ekonomiskt eller genom volontärarbete.

 

T

Testamenten – Bidrag direkt från privatpersoner via testamenten

 

Tillgångar – De samlade tillgångar som organisationen förvaltar över.

 

V

Verksamhet – punkten i Givarguiden beskriver den löpande verksamheten som inte bedrivs i projektform.

 

Verksamhetsmål och strategier – punkten i Givarguiden ger detaljerade målsättningar och hur organisationen arbetar för att uppnå dem.

 

Ä

Äga röst – se ”Rösträtt”

 

Ändamålsandel – Hur mycket av de insamlade pengarna som går till ändamålet. Räknas ut genom: Ändamålskostnader / totala insamlade medel.

 

Ö

Övergripande målsättning – punkten i Givarguiden beskriver vad organisationen i grunden vill uppnå.

 

 

Share Button