Från och med sommaren 2016 kommer Charity Rating ge givare möjligheten att se vilka organisationer i Givarguiden som upprättat riktlinjer för ansvarsfull och hållbar kapitalförvaltning. Charity Ratings definition av ansvarsfull och hållbar kapitalförvaltning innebär ett avståndstagande från investeringar i fonder eller i företag som kränker de mänskliga rättigheterna eller har sin huvudverksamhet i vapen, pornografi, tobak, alkohol och fossila bränslen.

Allt fler ideella organisationer väljer att ha etiska överväganden i sin investeringspolicy. Vanligtvis innebär detta restriktioner mot placeringar i företag vars huvudverksamhet kan kopplas till just vapen, tobak, alkohol och pornografi. Charity Rating har valt att lägga till fossila bränslen då utvinning av kol, olja och gas påverkar klimatet negativt och bör således undvikas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Varför vill Charity Rating belysa hållbar kapitalförvaltning?

Charity Rating arbetar för en mer transparent sektor och som ett led i detta vill vi ge givare insyn i hur organisationerna förvaltar det kapital som de mottagit. Samtidigt vill vi påverka sektorn att satsa på ansvarsfulla placeringar. Det handlar om ansvar mot sina givare och ansvar inför världens befolkning. Charity Rating menar att investeringar i ovannämnda sektorer kan vara kontraproduktiva till organisationernas ändamål och kan rentav skada arbetet för mänskliga rättigheter och arbetet för att motverka fattigdom.

Flera av organisationerna som granskas i Givarguiden arbetar med frågor gällande klimat, fattigdom och människor på flykt. Samtidigt kan etiska riktlinjer I kapitalförvaltning lysa med sin frånvaro. Investeringar i till exempel företag vars huvudverksamhet är utvinning av fossila bränslen är investeringar som påverkar vårt klimat. Klimatförändringar kan få allvarliga konsekvenser för ekosystem, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och orsaka väderrelaterade naturkatastrofer. Detta kan i sin tur skapa ohållbara livsmiljöer och tvinga människor på flykt. Charity Rating vill därför lyfta frågan och hoppas att givare kommer ta ställning mot investeringar i ohållbara verksamheter och således påverka organisationer att aktivt undvika det.

Hur kommer funktionen att fungera?

Genom att klicka på en organisation kommer givaren att komma till den sida där riktlinjerna finns publicerade samt en checklista där det framgår vilka av sektorerna riktlinjerna inkluderar.

Genom att ge givare möjlighet att se vilka organisationer i Givarguiden som har ett hållbart och ansvarsfullt kapitalförvaltande ger vi givarna möjlighet att göra mer kvalificerade val. Charity Ratings mål är att bidra till en mer transparent sektor och till ökat givande och som ett led i detta utvecklar vi nu denna möjlighet.

Charity Rating fokuserar idag på så kallad negativ screening där vi visar vilka sektorer som organisationerna väljer bort. Detta till skillnad från en positiv screening där man lyfter investeringar och policys som organisationer implementerar där bolagen som pengar investeras i utmärker sig positivt i förhållande till hållbar utveckling (best in class). Valet att göra en negativ screening är för att skapa överskådlig och jämförbar information till givaren. Genom att publicera policys och riktlinjer på Givarguiden.se kommer den intresserade givaren att enkelt kunna klicka sig vidare för att läsa mer om organisationens metoder för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Charity Rating kan komma att utveckla sin screening men ser vårt arbete under 2016 som ett första steg mot en mer transparent och hållbar sektor.

Observera att Charity Rating i dagsläget inte granskar organisationernas kapitalförvaltning eller policys utan det är organisationerna själva som uppger riktlinjerna och bifogar sin policy för publicering på Givarguidens hemsida.

Då Charity Rating inte förvaltar kapital finns idag ingen kapitalförvaltningspolicy.

Givarguidens information om ansvarsfull och hållbar kapitalförvaltning (pdf)

 

 

Share Button