Alla organisationer

We Effect

We Effect (f.d. Kooperation Utan Gränser) är en biståndsorganisation vars syfte är att hjälpa fattiga att själva bekämpa fattigdom.

Resultat för 2017

Demokrati

Godkänd

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Godkänd

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (valberedningen består av fyra ledamöter av vilka minst två skall representera grundarorganisationerna; styrelsen skall bestå av 8-12 ledamöter, där de sju grundarorganisationerna har rätt att vara representerade; valbar till ordförande är grundarorganisationernas ledamöter; andra organisationer än grundarorganisationerna har visst, om än begränsat, inflytande över organisationen).

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

We Effect har 340 704 000 kr i totala intäkter. 19.4 % är privata medel, och 80.4 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

76 % Graph

Det kostar 24 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

93 % Graph

93 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

We Effect (f.d. Kooperation Utan Gränser) är en biståndsorganisation som grundades 1958 vars syfte är att hjälpa fattiga att själva bekämpa fattigdom. Idag står ett sextiotal medlemsorganisationer, med rötter i kooperationen, bakom We Effect.

Övergripande målsättning

En rättvis och hållbar värld fri från fattigdom.

Målgrupp

Fattiga och utsatta människor världen över.

Verksamhetsmål och strategi

We Effect arbetar mot visionen om en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom på två sätt: Det ena är genom utvecklingssamarbete med partnerorganisationer i länderna där vi är verksamma. Det andra är genom informations- och opinionsbildningsarbete i Sverige för att stimulera svenska folkets aktiva intresse och stöd för en mer rättvis värld. Denna del finansierar dessutom delar av arbetet i verksamhetsländerna.

För perioden 2013-2015 har We Effect följande prioriterade målsättningar:

RÄTT TILL MAT
Målsättning:
Starka bondeorganisationer försvarar allas rätt till säker och näringsriktig mat, i enlighet med rätten till fullgod mat och den grundläggande rätten för envar att vara fri från hunger.

Strategi:
1. Säkra livsmedelsförsörjning en genom ökad och diversifierad produktion av nyttig mat, för eget bruk och för de lokala marknaderna.
2. Främja modell en för en hållbar produktion, med omsorg om människors hälsa och naturen, liksom anpassningen till, och begränsningen av, klimatförändringarna.
3. Stödja småbönders deltagande i marknader på alla nivåer bland annat genom deltagande i kooperativ och producentorganisationer för säker och lönsam försäljning av olika produkter.
4. Påverka makthavare för ökad offentlig investering i jordbruket som även kommer småskaliga bönder till gagn och som bidrar till ekonomisk tillväxt och tryggad livsmedelsförsörjning.
5. Påverka ländernas jordbrukspolitik för att skapa förutsättningar för en långsiktig uthållig, säker och lönsam jordbruksproduktion.

RÄTT TILL EKONOMISK RÄTTVISA
Målsättning:
Starka partnerorganisationer som möjliggör för medlemmar att generera tillräckliga inkomster från sin verksamhet för att uppehålla familjens välbefinnande.

Strategi:
1. Öka tillgången till finansiella tjänster genom medlemsbaserade lösningar såsom spar- och lånegrupper samt spar- och kreditkooperativ.
2. Integrera finansiell utbildning för att säkra god ekonomisk grundkunskap och kunskap i hantering av pengar inom familjen.
3. Bygga upp entreprenörskapsförmågan i lokala organisationer för ekonomisk utveckling och demokratisk styrning.
4. Integrera ett hållbart jordbruk i lokal affärsutveckling och utvecklingen av nya produkter för ökad tillväxt.
5. Stödja förädlingsprocesser för att generera högre värde på jordbruksprodukter.
6. Stödja småskaliga bönder att kunna dra nytta av möjligheterna på marknaden och öka deras tillgång till lokala, regionala och internationella marknader, inklusive marknader för rättvis handel.
7. Påverka makthavare som ansvarig för att garantera rättvis fördelning av välstånd för en gynnande lagstiftning för finansiella tjänster på landsbygden.

RÄTT TILL MARK
Målsättning:
Starka partnerorganisationer som utkräver fattiga människors rätt till mark, säker brukningsrätt och en hållbar förvaltning av naturresurser.

Strategi:
1. Stödja en hållbar användning av mark, biologisk mångfald och naturresurser.
2. Påverka för juridiska ramverk och politiska reformer för en rättvis tillgång till,och fördelning av, mark, särskilt för kvinnor.
3. Påverka för erkännande av och respekt för de lokala samhällena och ursprungsbefolkningars rättigheter och territorium, inklusive säker brukningsrätt.
4. Utkräva fattiga människors rätt till naturresurser och stärka deras förhandlingsförmåga gentemot offentliga och privata aktörer.

RÄTT TILL VÄRDIGT BOENDE
Målsättning:
Starka organisationer som försvarar alla människors rätt till en bostad.

Strategi:
1. Säkra modeller för självförvaltade, gemensamt ägda och hållbara kooperativa boendelösningar.
2. Dra nytta av erfarenheter från den självförvaltade kooperativa bostadsmodellen på landsbygden.
3. Påverka makthavare för ökad offentlig investering i bostäder.
4. Påverka makthavare för ökade krediter, inklusive statlig finansiering som syftar till sociala bostäder.
5. Påverka makthavare för utveckling av regelverk som garanterar människors utkrävande av sin rätt till en värdig bostad.
6. Påverka makthavare för stadsplanering som möjliggör bra boende inklusive tillgång till stadsmark.

LIKA RÄTTIGHETER FÖR MÄN OCH KVINNOR
Målsättning:
Starka organisationer som främjar ekonomiska, politiska, sociala, kulturella och miljömässiga faktorer som gör att kvinnor och män kan kräva sina rättigheter på samma villkor.

Strategi:
1. Stödja lika deltagande och rättigheter för kvinnor och män i den sociala ekonomins organisationer, däribland rättvis representation, resurser, rutiner och ledarskap i organisationerna.
2. Synliggöra kvinnors bidrag till och omfördela det reproduktiva arbetet.
3. Arbeta för att utrota diskriminering av och våld mot kvinnor, och värdesätta den kulturella, etniska och sociala mångfalden.
4. Främja positiv särbehandling, med utgångspunkt i ett erkännande av den bristande jämställdhet som råder i samhället idag.
5. Tillämpa We Effects policy som garanterar att minst hälften av våra resurser går till kvinnor och påverka det internationella utvecklingssamarbetet i allmänhet att gå i den riktningen.
6. Uppmuntra kvinnor och män att ta lika ansvar för omsorg om miljön.

RÄTT TILL EN SÄKER, HÄLSOSAM MILJÖ I EKOLOGISK BALANS
Målsättning:
Starka partnerorganisationer som försvarar alla människors rätt till en trygg och hälsosam miljö i ekologisk balans nu och för framtidens generationer.

Strategi:
1. Öka miljömedvetenheten och minska miljöpåverkan från sin verksamhet.
2. Möta miljörisker och öka förmågan att klara av förändringar.
3. Stödja sektorer som är miljömässigt hållbara.
4. Hjälpa småbönder att anpassa sig till klimatförändringar genom diversifiering av sin försörjningsverksamhet, varningssystem, anpassning av jordbruk en och återplantering av skog.
5. Stödja effektiviteten i vatten- och energianvändning och öka användning en av hållbar energiförsörjning.
6. Förebygga och minska effekter av naturkatastrofer orsakade av klimatförändringarna och annan miljöförstöring.

Verksamhet

We Effect finns på plats i de flesta länder där biståndsprojekten bedrivs. We Effect har fyra verksamhetsområden:

- Landsbygsutveckling: Majoriteten av världens fattiga bor på landsbygden, de flesta av dem är kvinnor. Investeringar i ett småskaligt jordbruk är ett av de mest effektiva sätten att minska deras fattigdom. Därför stödjer We Effect människor med rådgivning, möjlighet att spara eller låna pengar och hjälp med prisförhandlingar. Men stödet går också till påverkansarbete för jordbruksreformer och handelsregler som gynnar fattiga. Resultatet blir mat på bordet, inkomst från skörden och att människor tillsammans blir en röst i samhället.

- Bostäder: Genom utbildning och rådgivning får medlemmar i bostadskooperativ lära sig att bygga sina egna hus. Samtidigt stödjer We Effect organisationerna att bedriva påverkansarbete för en lagstiftning som försvarar fattiga människors rätt till ett värdigt boende. Kooperativen bedriver påverkansarbete för tillgängliga bostadskrediter och säkrad rätt till mark att bygga på.

- Tillgång till mark: We Effect stödjer fattiga människor att försvara och kräva sin rätt till mark. De stöttar dem i förhandlingar med både lokala beslutsfattare, landets regering och utländska investerare.

- Jämställdhet: We Effect stödjer kvinnligt ledarskap, en mer rättvis arbetsfördelning i jordbruket samt försvarar kvinnors rätt till mark. Deras mål är att minst 50 procent av våra resurser ska gå till kvinnor och vi integrerar jämställdhet i all verksamhet.

Grunden för We Effects biståndsarbete är att göra det möjligt för människor att organisera sig. Nästa steg är att erbjuda nya kunskaper – i jordbruk, företagande, ekonomi, jämställdhet, ledarskap. Genom eget arbete kan deltagarna i biståndsprojekten sedan omsätta de nya kunskaperna till konkreta resultat: mer mat, ökad inkomst, en värdig bostad, ökat inflytande. We Effects insatser i fält utformas i samråd med deltagarna i projektet, det är då biståndet får bäst effekt. Det sker också alltid i samarbete med en lokal organisation, för att projekten ska kunna fortsätta utan oss.

I Sverige arbetar organisationen huvudsakligen med insamling, kommunikation och opinionsbildning. Målet för arbetet med kommunikation och opinionsbildning är att få fler människor att engagera sig och ta ställning för en rättvisare värld.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
We Effect

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med organisationsmedlemskap.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.weeffect.se

Besöksadress:
Franzéngatan 6
104 25 Stockholm

Telefon:
08-120 371 20

E-postadress:
info@weeffect.se

Organisationsnummer:
802004-1524

Plusgiro:
901001-8

Bankgiro:
901-0018

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Charity Ratings guide till att hjälpa invånarna i Gaza
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2009

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet