Alla organisationer

Kulturarv utan Gränser

Stiftelsen Kulturarv utan Gränser (även: Cultural Heritage without Borders Sverige) arbetar för att rädda och vårda materiellt och immateriellt kulturarv som hotas av krig, naturkatastrofer, vanskötsel, fattigdom eller politiska och sociala konflikter.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Kulturarv utan Gränser har 200 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Kulturarv utan Gränser bildades 1995 som en svensk enskild organisation, att verka i 1954 års Haag-konventions anda om skydd för kulturegendom som hotas av krig, naturkatastrofer, vanskötsel, fattigdom eller politiska och sociala konflikter. Kulturarv utan Gränser ser återuppbyggnaden och skyddet av kulturella symboler som en förutsättning för att människor skall kunna känna hemhörighet och trygghet. Speciellt viktigt blir detta efter konflikter och krig på etniska grunder.

Övergripande målsättning

Kulturarv utan Gränsers övergripande mål är att förutsättningar och möjligheter för människor att åtnjuta kulturell frihet och kulturell mångfald förbättras och allt kulturarv i allt högre grad används som ett verktyg för att främja mänskliga rättigheter, fredsbyggande och demokratisk utveckling.

Målgrupp

Materiellt och immateriellt kulturarv som hotas av krig, naturkatastrofer, vanskötsel, fattigdom eller politiska och sociala konflikter i Kosovo, Bosnien och Hercegovina, Albanien, Vitryssland, Kenya och Syrien.

Verksamhetsmål och strategi

Kulturarv utan Gränser (KuG) har en plan för arbetet som sätter ut mål och strategier för att nå dessa.

Strategisk plan 2013-2016 var som följer (uppdaterad strategisk plan från 2017 saknas):

Huvudmål 1: Att det civila samhället blir mer dynamiskt och att kulturarvsinstitutionerna tar mer ansvar.

- KuG stöder statliga institutioner som skyddar kulturarv genom att tillämpa bästa praxis genom demokratiska och öppna arbetsmetoder.
- KuG främjar samarbete mellan organisationer i det civila samhället och offentliga institutioner.
- KuG stöder organisationer och deras nätverk i det civila samhället och ger stöd i deras roll som väktare, när de slår larm och påverkar beslutsfattare när kulturarv hotas.
- Stöd till grupper i det civila samhället för rätten att delta i och
påverka den offentliga sektorns beslutsfattande kring lokalt kulturarv.
- Kulturarv används dels som ett verktyg för att skapa en bättre förståelse för såväl vår gemensamma som vår skilda historia, dels som en byggsten i insatserna för att främja demokratisk utveckling.
- Interkulturell dialog uppmuntras och stöds för att bidra till att skapa förtroende och fred mellan olika grupper i samhällen som är drabbade
- Verksamhet som inbegriper kulturell mångfald som en kreativ och stärkande kraft för fredlig samexistens och respekt främjas. Stöd till personer med funktionsnedsättning, kvinnor och barn integreras i programverksamhet utifrån en given social modell.

Huvudmål 2: Att kulturarv är en uppskattad och utnyttjad social, ekonomisk, kulturell och miljömässig resurs för det civila samhället och de statliga institutionerna på lokal nivå.

- KuG fortsätter att samarbeta med statliga institutioner, det civila samhället och icke-statliga organisationer för att stärka deras kapacitet och samarbete så att de blir en kraft i demokratiseringsprocesserna.
- En ansvarsfull kulturturism utvecklas i framför allt ekonomiskt utsatta områden med fokus på lokalt egenansvar.
- Samarbete med lokalsamhällen gör kulturarv tillgängligt för fler människor.
- Lokala hantverkare utvecklar sina färdigheter när det gäller bevarande, vilket förbättrar deras förmåga att både tillvarata och skapa möjligheter till sysselsättning.
- Den lokala yrkesskickligheten stärks genom deltagande i projekt för restaurering och bevarande.
- Projekt för restaurering och bevarande är beroende av material från lokala källor och därför gynnas också lokala företagsinitiativ med en hållbar etisk grundsyn.
- Aktivt publikengagemang genom tillgängliga tolkningsmetoder utvecklas inom museer och kulturarvsorganisationer med hjälp av yrkesmässig kapacitetsutveckling, vilket leder till ökat samhällsdeltagande.
- KuG stöder länder och lokala myndigheter i genomförandet av EU-lagstiftning eller annan förenlig lagstiftning och politik som rör kulturarv, särskilt när det gäller lokala planeringsprocesser. KuG arbetar för att öka förståelsen hos myndigheter för den roll som kulturarvet kan spela i dessa processer.

Huvudmål 3: Att en bredare professionell yrkeskår inom kulturarvsområdet kan anta utmaningarna att bevara kulturarvet ansvarsfullt i många länder.

- Med interkulturell utbildning som bygger på respekt och förståelse för styrkan i mångfalden utvecklar KuG tvärvetenskapliga metoder i restaurering och bevarande av kulturarv.
- Stöd för småskalig kapacitetsutveckling ges till icke-statliga organisationer, museiprojekt, publikationer, offentliga debatter, seminarier om visioner och restaureringsläger.
- Kapacitetsutveckling sker för att stärka kreativ och effektiv förvaltning och tolkning av kulturarvsplatser, (deras användning och bevarande).
- Teoretisk och praktisk utbildning ges i olika tekniker för bevarande, restaurering och museologisk tolkning, vilket minskar beroendet av utländska experter.
- KuG arbetar i en gränsöverskridande interkulturell miljö för att stärka yrkesmässiga partnerskap och bidra till att skapa förtroende och ömsesidig respekt.
- Stärka ny museivetenskap och ekomuseologi så att innovativa strategier för både materiellt och immateriellt kulturarv och deras beröringspunkter främjas.
- Metoder för kapacitetsutveckling som grundar sig på ickediskriminering används för att stärka ställningen för kvinnor, personer med funktionsnedsättning och andra marginaliserade grupper.
- Regionala och internationella nätverk och partnerskap stärks inom området för materiellt och immateriellt kulturarv.

Verksamhet

Stiftelsens uppdrag är att främja kulturarv både som en rättighet i sig och som en resurs. Kulturarv utan Gränser samarbetar med det civila samhället och institutioner på alla nivåer för att stärka fredsbyggande, hållbar socioekonomisk och demokratisk utveckling och förverkligande av mänskliga rättigheter.

KuG arbetar med:

Kulturell frihet och mångfald
KuG främjar icke-diskriminering och jämställdhet som en grundläggande mänsklig rättighet och arbetar för att skapa varaktig förändring på alla nivåer i vårt arbete.

Museernas roll i samhället
Museer kan bidra till demokrati och mänskliga rättigheter. De kan vara platser där svåra frågor diskuteras, där debatt förs, där människor möts och där gemensamt kulturarv delas.

Restaureringsprojekt
Som KuG ser det, finns det en tydlig koppling mellan att återställa en byggnad och bygga upp mänskliga relationer, förtroende, ekonomier, samhällen - och faktiskt nationer. En byggnad är mer än bara tegel och murbruk. Det finns också en länk till det förflutna och en del av människors historia, trygghet och identitet.

Försoningsprocesser
Interkulturell dialog uppmuntras och förstärks för att bygga förtroende och hjälpa till i fredsbyggandet mellan olika grupper i samhällen som drabbats av konflikter.

Civila samhället genom lokal utveckling
KuG främjar kulturarvet som en motor för lokal och regional utveckling. Vårt arbete bör integreras i utvecklingsplaner, vilket föranleder en öppen diskussion om lokal utveckling som helhet - en diskussion som kan stärka förtroendet mellan människor och förtroendet för institutioner.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Kulturarv utan Gränser

Organisationstyp:
Stiftelse.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige, Europa

Webbadress:
www.chwb.org

Facebook  

Postadress:
Sabbatsbergsvägen 6
113 21 Stockholm

Besöksadress:
Sabbatsbergsvägen 6
113 21 Stockholm

Telefon:
08-322071

E-postadress:
info@chwb.org

Organisationsnummer:
802401-1259

Plusgiro:
901404-4

FRII:
Nej

90-konto:
Nej

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008