Alla organisationer

Linköpings Stadsmission

Linköpings Stadsmission arbetar för att ge stöd åt människor i utsatta positioner, till exempel alkohol- och drogberoende. Den löpande verksamheten innefattar t.ex. boendestöd, yrkesträning, behandlingshem och ungdomsverksamhet.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Linköpings Stadsmission har 20 460 000 kr i totala intäkter. 91.4 % är privata medel, och 8.6 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

324 % Graph

324 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

I början av 1970-talet gjorde ett antal kyrkoföreträdare i Linköping bedömningen att det, trots en väl utbyggd social välfärd, fanns behov av en Stadsmission. Detta byggde dels på uppfattningen att samhällets insatser för de mest utsatta inte räckte, dels på insikten att mest kan åstadkommas genom gemensamt arbete. 1971 bildades organisationen av företrädare för tolv församlingar, med målsättningen att ”på kristen grund medverka till diakonala insatser för behövande människor”. Särskilt fokus lades på de hemlösa och utslagna i samhället.

Idag finns Stadsmissioner etablerade även i Kalmar, Malmö, Stockholm, Göteborg och Uppsala. Dessa är emellertid fristående från varandra och har ingen gemensam organisation.

Övergripande målsättning

Organisationen verkar för att ge aktivt stöd åt människor i utsatta positioner, till exempel alkohol- och drogberoende, på vägen till ett värdigare liv.

Målgrupp

Utsatta människor, till exempel hemlösa eller missbrukare, i Linköping med omnejd.

Verksamhetsmål och strategi

Verksamhetens inriktning och mål:

1. Verksamheternas utformning spänner över hela det sociala arbetets bredd, alltifrån akut hjälp till strukturerat förändringsarbete för individ och samhälle.

2. Verksamheten riktar sig till alla människor i utsatthet och präglas av fokus på behoven hos målgrupperna och drivs i syfte att lindra och förhindra nöd samt stärka den enskildes makt över sitt eget liv.

3. Verksamheten ska så långt möjligt utgå från beprövad erfarenhet och vara evidensbaserad.

4. En Stadsmission uppmuntrar till engagemang och delaktighet bl a genom att ha volontärer engagerade i verksamheten.

5. En Stadsmission vill utgöra en röst för utsatta grupper genom bl a opinionsbildning.

Grunden är en diakonal människosyn och en fast övertygelse om att alla människor har lika värde. Linköpings Stadsmission tror på möjligheterna i mötet med varje människa. De tror att den mänskliga värme, kunskap och förståelse som deras medarbetare kan bidra med, kan få även de djupaste sår att läka.

Verksamhet

Den löpande verksamheten innefattar flera olika områden. För personer som har någon form av missbruks- och/eller social problematik men samtidigt eget boende finns t.ex. boendestöd, som innebär att individuellt anpassat stöd erbjuds. Denna kan inkludera exempelvis hjälp med att söka bostadsbidrag eller betala hyran, och sker ofta i klienternas hem. Vidare erbjuds olika former av yrkesträning.

Linköpings Stadsmission driver tre olika behandlingshem, ett med klosterinriktning för fängelsedömda män, ett för kvinnor med beroendeproblematik och ett för boende och arbetsförberedelser. Det gemensamma för alla tre är att de kan bli en väg till förändring.

I Linköping har Stadsmissionen olika verksamheter för ungdomar – Sputnik, Unga föräldrar och sorgegrupper. För människor som lever nära en person med beroendeproblematik erbjuds Anhörigstöd. Till Samtalsmottagningen hör även Vita – för personer som behöver se över dina alkohol/drogvanor. Linköpings Stadsmission driver även Crossroads som är en mötesplats för EU-migranter. Detta är ett samarbete mellan Linköpings Stadsmission, Svenska kyrkan och församlingar i Linköping samt Linköpings kommun. Vidare driver Linköpings Stadsmission på avtal med Linköpings kommun ett intensivt boendestöd för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar samt ett HVB (Hem för vård och boende) för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Verksamheten har som mål att ge en strukturerad och trygg tillvaro samt förbereda ungdomarna för ett självständigt vuxenliv. Centralt i arbetet är att få ungdomarna integrerade i det svenska samhället bl.a. genom olika aktiviteter och projekt.

Linköpings Stadsmission driver även sociala företag har som mål att integrera människor i samhälle och arbetsliv. Sociala företag har en dubbel affärsidé, att utveckla människan samtidigt som man producerar och säljer varor och tjänster. Individen står i centrum och dennes utveckling går före en lönsam produktion. Eventuella vinster återinvesteras i verksamheten och ger fler möjlighet att ta sig ur långvarig arbetslöshet genom studier, förbättrad hälsa och arbetsträning.

Senast Uppdaterad:
2018-11-12

Organisationsnamn:
Linköpings Stadsmission

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med organisationsmedlemskap.

Eget projektarbete.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.linkopingsstadsmission.se

Facebook  

Postadress:
Ågatan 3
582 22 Linköping

Besöksadress:
Ågatan 3
582 22 Linköping

Telefon:
013-26 38 50

E-postadress:
info@linkoping.stadsmissionen.se

Organisationsnummer:
822001-0022

Plusgiro:
900878-0

Bankgiro:
900-8780

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2007

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet