Alla organisationer

Mentor Sverige

Mentor Sverige arbetar för att förebygga droganvändning bland barn och ungdomar. Organisationen har två verksamhetsgrenar: mentorskapsprogram för ungdomar samt stöd till föräldrar.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Mentor Sverige har 28 585 000 kr i totala intäkter. 99.8 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

91 % Graph

Det kostar 9 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

90 % Graph

90 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Mentor Sverige grundades i oktober 1996 i syfte att förebygga droganvändning bland ungdomar i Sverige. Mentor Sverige samarbetar med Mentor Foundation, dess internationella paraplyorganisation.

Övergripande målsättning

Mentor Sverige förebygger droganvändning bland barn och ungdomar. Mentor Sveriges vision är att alla unga i Sverige känner stark framtidstro och kan avstå från att utöva våld och använda droger.

Målgrupp

Mentor Sveriges primära målgrupp är ungdomar i Sverige, i synnerhet skolungdomar. En viktig sekundär målgrupp är föräldrar.

Verksamhetsmål och strategi

Mentor Sverige har till ändamål att ge ungdomar ökad självkänsla och inspirera till studiemotivation så att de kan undvika våld och droger. Programmen syftar till att ge framtidstro och stödja ungdomar i att välja en hälsosam livsstil. På sikt vill Mentor ge alla ungdomar som vill, en egen mentor. De fokuserar på det
positiva, på att ge ungdomar en ökad självkänsla och stötta dem när de behöver det som mest – under tonårstiden. Mentor stöttar och stärker även föräldrar i deras föräldraskap genom deras föräldrakurser och seminarier. Syftet är att öka förmågan och beredskapen att bygga goda och stabila relationer mellan barn och föräldrar.

Verksamhet

Mentor Sverige har två löpande verksamhetsgrenar: mentorskapsprogram för ungdomar samt stöd till föräldrar. Den långsiktiga strategin är att koncentrera på dessa två områden eftersom organisationen bedömer att den gör störst nytta genom att fokusera insatserna. Mentor Sverige samarbetar dessutom med skolor runt om i landet och erbjuder dem att kostnadsfritt ta del av deras verksamhet i form av Mentorprogrammet och Jobbmentor.

Mentorskapsprogrammet bygger på att Mentor Sverige rekryterar, matchar, utbildar och handleder vuxna mentorer åt ungdomar i riskzonen. Mentorskap ser olika ut. De har personligt mentorskap som sträcker sig över ett år, men även jobbmentorskap, proffsmentorskap och andra skolsamarbeten.

Föräldraprogrammet arbetar för att stärka föräldrar i föräldrarollen, så att de kan bygga goda och stabila relationer med sina barn. Mentor erbjuder kurser, seminarier och rådgivning via webben, möten och telefon. Varje år stöder Mentor över 1000 personer via dessa olika kanaler. Föräldrakurserna utvärderas regelbundet. Utvärderingarna har visat att kurserna är mycket uppskattade; deltagarna har fått en mer restriktiv inställning till droger och föräldrarna upplever att de har fått en bättre relation till sina barn.

Senast Uppdaterad:
2018-11-12

Organisationsnamn:
Mentor Sverige

Organisationstyp:
Stiftelse

Egen projektverksamhet

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.mentor.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Brunnsgatan 21 A
111 38 Stockholm

Besöksadress:
Brunnsgatan 21 A
111 38 Stockholm

Telefon:
08-7891180

E-postadress:
info@mentor.se

Organisationsnummer:
802402-7560

Plusgiro:
902502-4

Bankgiro:
902-5024

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet