Alla organisationer

Neuroförbundet

Neuroförbundet (tidigare Neurologiskt Handikappades Riksförbund) är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan..

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Neuroförbundet har 26 866 000 kr i totala intäkter. 72.7 % är privata medel, och 20.3 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

92 % Graph

Det kostar 8 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

79 % Graph

79 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Det första initiativet till namnet MS-föreningarnas riksförbund togs den 28 september 1950. Då bildade Sclerosis disseminata-sammanslutningen av musikdirektör Wilhelm Forsberg, sjuksköterskan Elna Weström och musiker Carl-Magnus Tropp. De hade alla fått diagnosen sclerosis disseminata och kände sig isolerade och utelämnade. Namnet Neuroförbundet, togs på kongressen 2013, från tidigare Neurologiskt Handikappades Riksförbund som togs 1979, men organisationen bildades genom Svenska MSföreningarnas riksförbund 1957.

Övergripande målsättning

Verka för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och deras närstående skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor.

Målgrupp

Personer med neurologiska funktionshinder och deras anhöriga.

Verksamhetsmål och strategi

Neuroförbundets uppdrag består av tre delar: stöd till medlemmar, bidra till forskning och bilda opinion. Neuroförbundet skall främja och vidtaga åtgärder till gagn för personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och deras närstående bl. a. genom att:

• påverka stat, landsting och kommuner till förbättrade sociala och medicinska insatser samt förbättrade möjligheter till neurologisk rehabilitering.

• bidra till ökad kunskapsspridning bland beslutsfattare och allmänhet om neurologiska diagnoser och livsvillkor för personer som lever med neurologiska sjukdomar/skador.

• skapa ökad förståelse för personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och genom opinionsbildning verka för bättre livsvillkor för våra medlemmar.

• främja utvecklingsarbete och forskning i syfte att förbättra livssituationen

• på olika sätt stimulera och utveckla alla i förbundet ingående organisationsnivåer i deras arbete.

• genomföra insamlingskampanjer som synliggör vår verksamhet och ger ekonomiska bidrag till såväl verksamheten som forskning.

• åstadkomma och upprätthålla kontakter med organisationer - inom och utom landet vilka arbetar i liknande syften.

Verksamhet

Neuroförbundet ger stöd åt dess medlemmar samt arbetar med påverkansarbete för att förbättra personer med neurologiska funktionshinders situation. Exempel på sjukdomar och skador som finns bland Neuroförbundets medlemmar är ms, stroke, Parkinsons sjukdom, cp, ryggmärgsskador och olika neuromuskulära sjukdomar.

Typer av stöd:

Juridisk Rådgiving
Medlemmar kan få hjälp av Neuroförbundets rättsombud. De kan ge stöd vid ansökan eller överklagan kring olika typer av ärenden. Medlemmar kan även hitta hjälpredor och mallar att använda vid ansökningar eller överklaganden.

Diagnosstöd
För att förstärka Neuroförbundets möjlighet att tillgodose medlemmars behov av information, råd och stöd har de nu särskilda diagnosstödjare inom respektive diagnosområde. Diagnosstödjarna är rekryterade från deras egna medlemmar och har intresse av att arbeta med diagnosfrågor och rådgivning. Deras råd och stöd givare har fått utbildning av Neuroförbundet. Ett samtal med någon av dessa är ett samtal med en medmänniska som har kunskap och erfarenhet av att leva med diagnos.

Reflex
Reflex är Neuroförbundets (tidigare NHR) medlemstidning, som även riktar sig till beslutsfattare och professionellt verksamma inom områden som påverkar livet för personer som lever med en neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

Neurofonden
Fonden skall stödja medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete om neurologiska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar. Fonden skall också stödja socialt och beteendevetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete inom området. Klinisk anpassad forskning som direkt kommer Neuroförbundets medlemmar till gagn prioriteras.

Senast Uppdaterad:
2018-11-18

Organisationsnamn:
Neuroförbundet

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.neuroforbundet.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 49084
100 28 Stockholm

Besöksadress:
S:t Eriksgatan 44. 4tr
100 28 Stockholm

Telefon:
08-677 7010

E-postadress:
info@neuroforbundet.se

Organisationsnummer:
802002-3605

Plusgiro:
90 10 07-5

Bankgiro:
901-0075

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2009

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet