Alla organisationer

Plan Sverige

Plan Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i 72 länder i världen. Plan är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Plan Sverige har 509 445 000 kr i totala intäkter. 47.8 % är privata medel, och 52.1 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

73 % Graph

Det kostar 27 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

83 % Graph

83 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Plan Sverige har 75 anställda. 75 % är kvinnor och 25 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 1 150 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

75 %
Kvinnor
25 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Plan International bildades på initiativ av en brittisk journalist under spanska inbördeskriget 1937 i syfte att bistå de barn som drabbades av kriget. Plan Sverige startade 1997 i syfte att medverka och stödja internationella Plans aktuella verksamhet för barn i Plans programländer.

Övergripande målsättning

Målsättningen med Plans utvecklingsarbete är ökad respekt för barns rättigheter samt att barn och unga utvecklar kunskap och färdigheter för att själva kunna förändra sin egen och andras levnadssituation.

Målgrupp

Barn och ungdomar i utsatthet med speciellt fokus på barn som på olika sätt är uteslutna eller marginaliserade.

För att nå sina mål arbetar Plan också med föräldrar/vårdnadshavare, och andra vuxna/yrkesgrupper i kontakt med barn. Dessutom är såväl beslutsfattare samt givare målgrupp för Plan Sveriges verksamhet.

Verksamhetsmål och strategi

Med Barnkonventionen som utgångspunkt arbetar Plan Sverige med att:

• samla in medel för nya och pågående projekt och program

• stödja den internationella programverksamheten och bidra till det gemensamma arbetet med att vidareutveckla Plans långsiktiga utvecklingsprogram

• bedriva svenskt och internationellt påverkansarbete för barns rättigheter

• skapa ett ökat engagemang kring barns rättigheter

• öka kännedomen om Plan samt öka förståelsen för vad organisationen gör för att på så sätt få fler människor och företag att vilja stödja verksamheten som faddrar eller bidragsgivare

• fördjupa samarbetet med institutionella givare som SIDA och EU

• öka effektiviteten och kvalitén i de administrativa processerna.

Plans verksamhet utgår ifrån ett rättighetsperspektiv som vilar på Barnkonventionens principer och artiklar. Genom att barn deltar i utvecklingen, både i identifiering av problem och behov, design av lösningar och projekt, med ansvar för budget och genomförande och delaktighet i utvärdering och uppföljning, så ges makten till de själva och deras anhöriga att ta tag i grundorsakerna till fattigdom och andra rättighetskränkningar i syfte att motverka dessa och att realisera barns rättigheter. När Plan inleder ett samarbete i ett nytt område är utgångspunkten alltid vad både barn och vuxna vill förbättra, alla projekt sker på initiativ av de som bor i området. Gemensamt med upprättas en långsiktig utvecklingsplan som sedan drivs av lokalbefolkningen med materiellt, tekniskt och finansiellt stöd från Plan. För att nå hållbara resultat samarbetar Plan också med andra organisationer, myndigheter och regeringar i programländerna. Plan är en del av det lokala civilsamhället i de områden där de arbetar och kan därför bidra till att skapa förändringar på gräsrotsnivå.

Verksamhet

Plan Sveriges huvudverksamhet är insamling samt informationsarbete. Gällande insamling är det framförallt fadderverksamhet som är Plan huvudverksamhet,
Man kan välja mellan att ha kontakt med ett barn och bidra till utveckling i området där barnet bor, eller att stödja något av organisationens utvecklingsprojekt som ”temafadder”. Idag har Plan 79 000 barn- och temafaddrar, vars bidrag uppgick till 166 miljoner kronor.

Plans internationella verksamhet utgår från åtta fokusområden; barns tidiga utveckling och hälsa, vatten, hygien och sanitet, barn deltagande, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, barn trygghet och skydd, utbildning, katastrofarbete och ekonomisk säkerhet. Se mer under Projekt för Plans internationella arbete.

Senast Uppdaterad:
2018-11-12

Organisationsnamn:
Plan Sverige

Organisationstyp:
Stiftelse

Projekt genom partners och/eller moderorganisation.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.plansverige.org

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 92150
120 08 Stockholm

Besöksadress:
Textilgatan 43. 4tr
120 30 Stockholm

Telefon:
08-58775500

E-postadress:
plan@plansverige.org

Organisationsnummer:
802404-9150

Plusgiro:
900731-1

Bankgiro:
900-7311

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2009
PDF-dokument Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti - uppdatering 2010-01-28

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet