Alla organisationer

Radiohjälpen

Stiftelsen Radiohjälpen har till uppgift att samordna SVT:s, Sveriges Radios och Utbildningsradions insamlingsverksamhet för humanitära ändamål samt att upplysa om hjälpbehov.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Radiohjälpen har 204 398 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

97 % Graph

Det kostar 3 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

68 % Graph

68 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Radiohjälpen har 8 anställda. 88 % är kvinnor och 13 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 900 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

88 %
Kvinnor
13 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Sedan starten 1939 har Stiftelsen Radiohjälpen verkat för att vara en central finansiär för humanitär hjälp enligt mottot: en nationell, trovärdig arena för information och insamling som bygger på medmänsklighet. Hos Radiohjälpen återfinns många svenska organisationer för internationell hjälp och föreningar som arbetar för funktionshindrade inom landet. Radiohjälpen bedriver inga egna projekt. Syftet är att verka som en del av svensk allmännyttig och kommersiellt fri radio och TV och på så sätt nå ut och engagera hela Sverige i solidaritetsarbete.

Övergripande målsättning

Samla in pengar för humanitära ändamål men också informera om varför, vilka behov som finns och hur pengarna sedan används. Radiohjälpen ska förmedla kunskap och skapa förståelse och solidaritet med behövande.

Målgrupp

Den primära målgruppen är människor i behov av humanitärt stöd.
Ideella organisationer, föreningar och insamlingsstiftelser som arbetar med humanitära ändamål i Sverige och utomlands samt allmänheten är också målgrupper för Radiohjälpens verksamhet.

Verksamhetsmål och strategi

Radiohjälpen har tre uppdrag:
- Samordna och genomföra all insamlingsverksamhet i svensk public service
Det görs genom insamlingskampanjer i radio och TV. Inom ramen för t ex insamlingen Världens Barn samarbetar Radiohjälpen med svenska biståndsorganisationer som bidrar med sina volontärer och nätverk.

- Informera och folkbilda om biståndsfrågor
Det sker framför allt genom egna filmer och skolmaterial som visar upp Radiohjälpens verksamhet. I allt högre grad har dessa filmer kommit att inte bara visa på den verksamhet som genomförts med de insamlade medlen, utan att också mer och mer belysa frågeställningar som exempelvis korruption och sexhandel i de länder där verksamhet bedrivs. Radiohjälpen bidrar också till folkbildning genom deltagande i SR och SVT:s programverksamhet.

- Omvandla de insamlande medlen till kvalitativ verksamhet nationellt och internationellt
För att omvandla de insamlade pengarna till kvalitativ verksamhet samarbetar Radiohjälpen med en rad svenska organisationer och föreningar med verksamhet i Sverige och utomlands. De interna tionella organisationerna söker medel för specifika projekt. När verksamheten är genomförd ska de visa upp vad de har gjort och hur deras aktiviteter bidragit till att lösa det identifierade problemet. Nationellt samarbetar Radiohjälpen med flera föreningar och organisationer inom funktionsnedsättningsrörelsen för att möjliggöra för deras medlemmar att få en aktiv fritid.

Radiohjälpens insamlade medel ska användas för främjande av stiftelser eller organisationer vars verksamhet avser att främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning.

I linje med dessa ändamål arbetar Radiohjälpen med internationellt biståndsarbete, med verksamhet till förmån för personer med funktionsnedsättning i Sverige och med information och upplysning relaterade till verksamheten i Sverige och internationellt. Radiohjälpen genomför inte de första två kategorierna själv utan finansierar insatser som görs av relevanta och kompetenta svenska partnerorganisationer.Radiohjälpens internationella arbete inriktas idag på två huvudområden: akut stöd vid humanitära katastrofer samt internationella utvecklingsinsatser i projektform med barnfokus. Det nationella arbetet inriktas främst på att stödja föreningar genom att bidra till medhjälparkostnader.

Verksamhet

Det löpande arbetet kännetecknas av att behandla och bereda en mycket stor mängd ansökningar till projekt liksom avrapportering och redovisning med revision för respektive projekt. Det sker såväl formellt som informellt i en nära vardaglig dialog med organisationer och föreningar.

Styrelsen informeras fortlöpande av kansliet mellan styrelsemötena och en del ärenden av akut art avgöras även via ad capsulam belsut.

Radiohjälpens kansli har vidare ett mycket nära samarbete med ett stort antal redaktioner inom radio och TV som engageras såväl för kampanjarbete som kanaler för information till tittare och lyssnare, dvs. givare.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Radiohjälpen

Organisationstyp:
Stiftelse, som ägs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

Finansierar projekt men driver inte egna projekt.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Oceanien, Sydamerika

Webbadress:
www.radiohjalpen.se

Facebook  Twitter

Besöksadress:
Oxenstiernsgatan 26
105 10 Stockholm

Telefon:
08-7840000

E-postadress:
radiohjalpen@svt.se

Organisationsnummer:
802007-9755

Plusgiro:
901950-6

Bankgiro:
901-9506

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet