Alla organisationer

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har som sitt mål att, med bredd, stödja den svenska medicinska forskningen.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har 44 521 000 kr i totala intäkter. 94.2 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

85 % Graph

Det kostar 15 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

114 % Graph

114 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har 1 anställda. 100 % är kvinnor och 0 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 273 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

100 %
Kvinnor
0 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning grundades den 18 oktober 1919 av en grupp läkare, professorer och personer från näringslivet. Syftet var att skapa ett kraftfullt medicinskt forum i landet med uppgift att dels fästa allmänhetens uppmärksamhet vid den medicinska forskningens betydelse och dels att dra in pengar till medicinsk forskning.

I Stockholm fanns styrelsen och den vetenskapliga nämnden (numera granskningskommittén) och för att sprida kännedom om Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning ute i landet inrättades en sydlig och en västlig krets med var sin styrelse. Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har genom åren bibehållit sin ursprungliga organisation med undantag av att kretsindelningen försvunnit och ersatts av en enhetlig, riksomfattande verksamhet.

Övergripande målsättning

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har som sitt mål att, med bredd, stödja den svenska medicinska forskningen.

Organisationen riktar sitt stöd speciellt till unga forskare för att bidra till att säkerställa god medicinsk forskning även i framtiden, i enlighet med sällskapets motto: Medicinsk Forskning - Läkekonstens Grundval.

Målgrupp

De primära intressenterna för SSMF:s verksamhet är alla människor som hjälps av att den medicinska forskningen gör framsteg.

Verksamhetsmål och strategi

SSMF:s mål är att:

• Stödja högkvalitativ medicinsk forskning inom alla sjukdomsområden.
• Försäkra sig om att endast den allra bästa forskningen tilldelas medel.

I syfte att uppnå dessa mål arbetar organisationen med att särskilt stödja unga medicinska forskare, under de första åren efter doktorsexamen, för att på så sätt säkra återväxten av framstående medicinska forskare i Sverige. Genom en rigorös urvalsprocess garanterar organisationen att endast de främsta projekten tilldelas finansiering. Granskningsnämnden väljer ut SSMF-stipendiaterna och forskarna efter noggrann genomgång av de ca 400 forskningsansökningar som inkommer varje år. Den vetenskapliga kvaliteten i projektbeskrivningarna bedöms och frågeställningar och metoder värderas. SSMF:s granskningsnämnd är en vetenskaplig expertgrupp, bestående av ett 20-tal framstående docenter och professorer från landets medicinska fakulteter samt Svenska Läkaresällskapet.

Verksamhet

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delade 2015 ut ett rekordstort belopp till medicinsk forskning – 95 miljoner kronor. 44,3 miljoner kronor delades ut i form av 36 nya postdoktorala stipendier och sex nya tjänster som SSMF-forskare. SSMF:s Stora Anslag, ett av Sveriges största etableringsstöd för yngre forskare, ger åtta mottagare totalt 48 miljoner kronor.. Medräknat tidigare års pågående stipendier och anslag stödde SSMF 2015 totalt 150 forskare.

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Organisationstyp:
Ideell förening.

Renodlad insamlingsorganisation.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.ssmf.se

Postadress:
SSMF. Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Besöksadress:
Fogdevreten 2 A
Solna

Telefon:
08-335061, Gåvotelefon: 0200-255500

E-postadress:
info@ssmf.se

Organisationsnummer:
815200-8317

Plusgiro:
901109-9

Bankgiro:
901-1099

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2007

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet