Alla organisationer

SOS Barnbyar

SOS Barnbyar finns i 134 länder och byggt och driver barnbyar, skolor, yrkesskolor, sociala center, medicinkliniker och familjestärkande program.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

SOS Barnbyar har 432 505 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

89 % Graph

Det kostar 11 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

88 % Graph

88 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

SOS Barnbyar har 51 anställda. 73 % är kvinnor och 27 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 1 016 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

73 %
Kvinnor
27 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

SOS Barnbyar startade efter andra världskriget på initiativ av Hermann Gmeiner som 1949 invigde den första barnbyn i Imst i Österrike. Hermann Gmeiner ville ge föräldralösa och övergivna barn ett hem, en familj och utbildning och ge dem tro på framtiden. Den svenska organisationen startades 1972 och är medlem av SOS-Kinderdorf International (SOS-KDI). SOS Barnbyar följer SOS-KDI:s stadgar.

Övergripande målsättning

Barn har rätt till en trygg uppväxt. SOS-Barnbyar stödjer barn och erbjuder ett hem och utbildning i en familjeliknande miljö i områden där krig, sjukdomar, fattigdom och social misär separerar fattiga barn från deras föräldrar.

Målgrupp

Barn som saknar föräldrar eller som riskerar att bli föräldralösa eller övergivna.

Verksamhetsmål och strategi

Målsättningarna på kort sikt (12 månader) är att:

• Samla in medel för nya och pågående projekt.

• Ha en marknadsmässig tillväxt på svenska marknaden för att öka vårt bidrag till den internationella programverksamheten

Målsättningar på lång sikt (2-5 år) är att:

• Vara en av Sveriges största organisationer när det gäller månadsgivande.

• Utöka kommunikationen kring SOS Barnbyars familjestärkande program där organisationen arbetar med att stödja utsatta familjer för att förhindra att barn blir föräldralösa på grund av fattigdom, sjukdom, etc.

• Öka varumärkeskännedomen om SOS Barnbyar samt öka förståelsen för vad organisationen gör för att på så sätt få fler människor och företag att vilja stödja SOS Barnbyar som faddrar eller bidragsgivare.

• Fördjupa samarbetet med andra organisationer, stiftelser och företag.
Öka effektiviteten och kvalitén i de administrativa processerna.

• Strategiskt skall SOS Barnbyar fortsätta att marknadsanpassa sitt arbete i syfte att utöka insamlingen. Även fortsättningsvis skall detta arbete fokusera på insamling mot privatpersoner och stiftelser/företag.

• Den internationella organisationens, SOS Children’s Villages International, långsiktiga strategi är att en miljon utsatta barn genom SOS Barnbyars insatser skall tillförsäkras en trygg och kärleksfull uppväxt 2020. Att de internationellt finansierade programmen ska riktas till de områden och de länder där barn är som mest utsatta och sårbara.

Verksamhet

SOS Barnbyar är världens största organisation som tar hand om föräldralösa och övergivna barn och ger dem ett hem, en familj och utbildning. Sedan starten i Österrike 1949 har SOS Barnbyar utvecklat sin verksamhet i 135 länder. Utöver barnbyar driver organisationen även förskolor, skolor, sociala center, yrkesskolor, ungdomsboenden, medicinkliniker och familjestärkande program.

De familjestärkande programmen utförs i barnbyarnas närområden och går ut på att försöka förhindra att barn överges på grund av bland annat sjukdom och fattigdom. I dessa insatser ingår allt från utbildning och sjukvård till mikrolån och stöd att starta egen näringsverksamhet eller jordbruk.

SOS Barnbyar är politiskt och religiöst obunden och arbetar långsiktigt för att förverkliga FN:s Barnkonvention. Omkring en och en halv miljon människor får varje år hjälp genom SOS Barnbyar.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
SOS Barnbyar

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap.

Projekt genom huvudorganisationen.
Sedan 2016 programverksamhet i Sverige, Hammarkullen.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.sos-barnbyar.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 17256
104 62 Stockholm

Besöksadress:
Krukmakargatan 37 A
11851 Stockholm

Telefon:
08-54583200

E-postadress:
info@sos-barnbyar.se

Organisationsnummer:
802405-7815

Plusgiro:
900229-6

Bankgiro:
900-2031

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet