Alla organisationer

PMU Interlife

Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, PMU, arbetar med att i samverkan med lokala samarbetspartner skapa goda förutsättningar för människor att ta sig ur sin fattigdom.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

PMU Interlife har 250 448 000 kr i totala intäkter. 60.7 % är privata medel, och 35.9 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

95 % Graph

Det kostar 5 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

87 % Graph

87 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

PMU Interlife har 145 anställda. 56 % är kvinnor och 44 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

56 %
Kvinnor
44 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

PMU InterLife bildades 1965, då under namnet Stiftelsen Svenska Pingstmissionens U-landshjälp. Under de senaste tio åren har PMU InterLife genomgått flera organisatoriska förändringar. Namnet och organisationsformen förändrades under 1999, då PMU i samband med årsstämman övergick till att bli en ideell förening med namnet Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, benämnt PMU InterLife. Under 2001 blev PMU en del av Svensk Pingstmission, SPM. En omfattande process följde för att samordna de gemensamma verksamheterna inom svensk pingströrelse. 2005 fattades beslut om att samordna de flesta gemensamma verksamheterna inom både den nationella och den internationella verksamheten inom ramen för en juridisk person; riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan.

Övergripande målsättning

PMU:s övergripande mål är att bidra till ett mångfacetterat och interagerande civilt samhälle, där människor har förutsättningar att utkräva sina rättigheter och förändra sina livsvillkor, och där makthavare uppfyller sina skyldigheter. Människor som utsätts för, eller hotas av, väpnade konflikter, naturkatastrofer eller katastrofliknande förhållanden, räddas till livet, får sin nöd lindrad och sin mänskliga värdighet upprättad. Engagemanget för rättvisa och upprättelse ökar hos lokala samarbetspartner samt inom pingströrelsen och bland allmänheten i Sverige.

Målgrupp

PMU InterLifes målgrupp vad gäller utvecklingsinsatser: människor som lever i fattigdom.

PMU InterLifes målgrupp vad gäller opinions- och informationsarbete är svenskar i allmänhet samt församlingar och individer inom Pingströrelsen i Sverige i synnerhet.

Verksamhetsmål och strategi

Visionen för Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, PMU, är en rättvis och jämlik värld där människors relationer är upprättade, där fred, frihet och demokrati finns för alla och där mänskliga rättigheter respekteras, där ekonomiska resurser är rättvist fördelade och där människor lever i harmoni med naturen och säkrar framtiden för kommande generationer.

PMUs uppdrag är att tillsammans med övrig svensk pingströrelse, och i samverkan med lokala samarbetspartner, bekämpa alla former av fattigdom:

1. genom påverkansarbete, där PMU ger röst åt utsatta grupper i samarbetsländerna och bidrar till att skyldighetsbärare tar sitt ansvar gentemot rättighetsbärare.

2. genom utvecklingsinsatser och humanitära projekt, där PMU i samverkan med lokala samarbetspartner och människor som lever i fattigdom, bidrar till försoning, upprättelse och förvandling genom att:

- medla och skapa förutsättningar för fredlig samexistens och upprättade relationer.

- skapa förutsättningar för människor, oavsett ursprung och tro, att återfå sin mänskliga värdighet och att ta kontrollen över sina liv.

- bekämpa orättfärdiga strukturer, så att utsatta och marginaliserade grupper kan utkräva och åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

3. PMUs uppdrag är också att generera resurser för denna verksamhet och att genom kommunikation och opinionsbildning i Sverige bidra till ett fördjupat engagemang för rättvisa och upprättelse.

PMU arbetar utifrån fyra verksamhetsområden:

Hälsa:
En av fattigdomens mest påtagliga effekter är dålig hälsa. PMU arbetar både med mer direkt hjälp så som malariabehandling men också långsiktigt genom att förbättra till exempel hygienförhållanden i slumområden eller öka kunskapen om förebyggande sjukvård.

Hjälp till självhjälp:
PMU tror på långsiktiga hjälpinsatser som ger människor möjlighet att själva ta sig ut ur fattigdom. Det handlar bland annat om att informera människor om deras rättigheter så att de själva kan kräva och bidra till bättre sjukvård, rättssäkerhet, utbildning och så vidare. PMU stödjer bland annat yrkesutbildningar som kan ge jobb som snickare eller sömmerska. Vi bidrar även med mikrokrediter som hjälper till att starta en affär, frisörverksamhet eller som räcker till en
egen symaskin, gris eller get.

Utbildning:
Arbetar både med att bygga skolor, köpa skolböcker samt med att förändra attityderna i samhället, till exempel förklara fördelarna med att även utbilda döttrarna.

Katastrof:
Med PMU:s lokala partners kan hjälp nå fram snabbt vid katastrofer.

Verksamhet

Pingst Internationellt och de svenska pingstförsamlingarna stöder missionsarbete i drygt 80 länder. PMU stöder insatser i 50 av dessa, med omkring 253 pågående insatser. Det rör sig om långsiktigt utvecklingsarbete, humanitära insatser till följd av krig, konflikter och naturkatastrofer samt olika insatser med egna insamlade medel. 145 insatser är långsiktiga utvecklingsprojekt med Sidastöd (i Syd och Öst). Till detta kommer volontärer, praktikanter och utbytesverksamheten.

Inom Pingströrelsen bedrivs en bred verksamhet. Utöver sedvanliga kyrkliga aktiviteter arbetar cirka 200 missionärer, anställda och utsända av lokala församlingar. Pingstmissionen arbetar idag i cirka 80 länder. De första pingstmissionärerna sändes ut från Sverige 1916 till Brasilien. Nu finns pingstmissionen i samtliga världsdelar med tyngdpunkt i Afrika. Inom den internationella utvecklingsverksamheten som bedrivs av PMU ges t ex stöd till svensk personal runt om i världen. För ungdomar som vill pröva på mission finns möjlighet till praktikantbidrag. Ett omfattande informationsarbete genomförs för att stärka intresset för utvecklingsfrågor utifrån ett kristet perspektiv.

För sitt arbete får PMU, utöver ett samarbetsavtal med den statliga biståndsmyndigheten Sida, ekonomiskt stöd från många enskilda gåvogivare, församlingar, företag och second hand-butiker. Vidare har organisationen Vårgårda Biståndscenter är ett cirka 4 300 kvadratmeter stort resurscenter som ger service till svensk pingstmission samt till andra samfund och organisationer. På centret finns en beredskap att omgående sända material till katastrofområden via lastbil, båt eller flyg. Det kan handla om mat, kläder eller sjukvårdsutrustning. Varje dag hanterar Vårgårda Biståndscenter 4,3 ton kläder som sorteras Vårgårda Biståndscenter handlägger leveranserna till ett 40-tal länder, dagligen lämnar material depån för vidare transport. Godset går främst till pingstmissionens arbete, men även ett flertal andra organisationer nyttjar Vårgårdas tjänster.

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
PMU Interlife

Organisationstyp:
PMU InterLife är en del av den ideella organisationen Pingst - fria församlingar i samverkan. PMU InterLife är en s.k. ramorganisation med eget ramavtal med Sida som dock fasas ut och avslutas 2016.

Pingst- fria församlingar i samverkan är en ideell medlemsorganisation med organisationsmedlemskap för svenska pingstförsamlingar.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige

Webbadress:
www.pmu.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 15144
167 15 Bromma

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma

Telefon:
08-608 96 00

E-postadress:
info@pmu.se

Organisationsnummer:
802004-0575

Plusgiro:
900050-6 (PMU InterLife)

Bankgiro:
900-0506 (PMU InterLife)

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti - uppdatering 2010-01-28

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet