Alla organisationer

Svenska Afghanistankommittén

Svenska Afghanistankommittén (SAK) är en biståndsorganisation som sedan 30 år arbetar i Afghanistan. Ett arbete som bedrivs inom utbildning, hälsovård, landsbygdsutveckling och rehabilitering av människor med funktionsnedsättning.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Svenska Afghanistankommittén har 324 344 000 kr i totala intäkter. 13.7 % är privata medel, och 86.2 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

92 % Graph

Det kostar 8 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

89 % Graph

89 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Svenska Afghanistankommittén har 6299 anställda. 28 % är kvinnor och 72 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 1 003 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

28 %
Kvinnor
72 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

SAK bildades 1980 i syfte att väcka opinion och sprida information om läget i Afghanistan och som protest mot Sovjetunionens invasion. Syftet var att väcka opinion och sprida information i Sverige om det svåra läget i Afghanistan.

1982 fick SAK bidrag av Sida för att starta biståndsverksamhet i Afghanistan och öppnade ett kontor i Peshawar, Pakistan, och inledde ett hälsoprogram. 1985 inleddes en satsning på utbildning och 1987 på jordbruk. 1992 öppnades det första regionkontoret i Afghanistan. 2003 flyttades huvudkontoret från Peshawar till Kabul. Idag har SAK sex projektkontor samt ett antal mindre förbindelsekontor i landet.

Övergripande målsättning

Svenska Afghanistankommittén (SAK) skall stödja Afghanistans nationella självständighet och främja en positiv samhällsutveckling genom att stödja befolkningens tillgång till utbildning och hälsovård.

Målgrupp

Den afghanska civilbefolkningen på landsbygden, framförallt kvinnor, barn samt människor med funktionsnedsättning.

Verksamhetsmål och strategi

Ytterst är SAKs syften formulerade i första paragrafen i organisationens stadgar:
- att stödja Afghanistans nationella självständighet,
- att bedriva utvecklingssamarbete i Afghanistan för att främja demokratisk, ekonomisk och social utveckling i landet,
- att bedriva insamlingsverksamhet för att erhålla medel till SAK:s biståndsverksamhet,
- att sprida kunskap om förhållandena i Afghanistan och om SAKs biståndsverksamhet, samt bilda opinion för att därigenom främja solidariteten med dess folk.

SAK använder sig genomgående av tre medel, eller arbetssätt, i sina insatser.

- Kapacitetsutveckling innebär stöd till byar och lokala råd i att mobilisera människor och planera, organisera och följa upp sitt arbete. Mot det civila samhället betyder det stöd för att stärka dess påverkansarbete och att göra lokala organisationer, tex yrkesförbund för lärare eller barnmorskor, bättre på att nå sina mål. Kapacitetsutvecklingen innebär också stöd till myndigheter, särskilt på regional och distriktsnivå, för att höja deras förmåga att tillgodose befolkningens rättigheter.

- Påverkansarbete. Detta sker i stor utsträckning med och genom samarbetspartners; samhällen, byråd och organisationer på lokal och nationell nivå. Tillsammans med dessa arbetar SAK för att påverka lagar och policys så att våra målgrupper ska få sina rättigheter tillgodosedda, samt för en mer gynnsam biståndspolitik och ett effektivare utvecklingsstöd till Afghanistan.

- Tillhandahålla grundläggande samhällsservice: Med tanke statens låga förmåga och möjlighet att tillhandahålla till exempel allmän sjukvård eller grundläggande skolgång för alla barn, kommer organisationer som SAK även fortsättningsvis spela en viktig roll för att tillhandahålla grundläggande samhällsservice. Denna service, till exempel SAKs arbete med hälsovård, är organisationens tredje medel i arbetet. Det är också en väsentlig plattform för kapacitetsutveckling och påverkansarbete. Ett av SAKs viktigaste bidrag till utveckling i Afghanistan kan till exempel sägas vara att under låg tid ha varit en stabil arbetsgivare, kännetecknad av god förvaltning och tydlig struktur för arbetskraft som trots pågående konflikter har stannat kvar i Afghanistan.

SAK:s strategi för arbetet i Sverige ska kännetecknas av kunskap, engagemang och uthållighet. Strategins övergripande mål är att förmedla kunskap om, engagemang för och biståndsvilja till det afghanska folket. Vidare vill organisationen förmedla sina erfarenheter av utvecklingssamarbetet i Afghanistan.

I sin strategiska plan för 2014-2017 har SAK formulerat fyra övergripande målsättningar:
1. Landsbygdssamhällen med ekonomisk och social rättvisa
2. Fullt deltagande av kvinnor i det afghanska samhället
3. Fullständig integrering av människor med funktionsnedsättning i samhället
4. Alla barn i Afghanistan ges möjlighet att nå sin fulla potential

Läs vidare i den strategiska planen som presenteras på SAK:s hemsida.

Verksamhet

Svenska Afghanistankommittén (SAK) driver rättighetsbaserat utvecklingsarbete i Afghanistan sedan 1980. Av de 6000 anställda är 99 procent afghaner. SAK arbetar inom områdena; hälsa, utbildning, rehabilitering av personer med funktionsnedsättning samt landsbygdsutveckling. Arbetet för mänskliga rättigheter och jämställdhet genomsyrar alla fyra områden. Över 125 000 barn går i SAKs skolor 54 procent av dem är flickor. Dessutom utbildas sjuksköterskor och barnmorskor i ett samhälle där mödra- och barndödligheten är mycket hög. 3 211 000 patientbesök genomförs varje år på SAKs sjukhus och hälsocentraler och ca 66 000 personer får årligen någon form av rehabilitering vid SAKs kliniker.

Exempel på löpande verksamhet i Sverige:

- Informationsarbete genom medlemstidningen Afghanistan-Nytt, nyhetsbrevet Aryana, hemsidan och genom artiklar och framträdanden i massmedier, utställningar och seminarier runt aktuella frågor.
- Påverkansarbete.
- Insamling av pengar för att finansiera SAKs arbete med utbildning, hälsovård och rehabilitering i Afghanistan.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Svenska Afghanistankommittén

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Asien

Webbadress:
www.sak.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Malmgårdsvägen 63, 3 tr
116 38 Stockholm

Besöksadress:
Malmgårdsvägen 63, 3 tr
116 38 Stockholm

Telefon:
08-54581840

E-postadress:
info@sak.se

Organisationsnummer:
802010-4850

Plusgiro:
900780-8

Bankgiro:
900-7808

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Kommersiell spelverksamhet


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)