Alla organisationer

Svenska Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för naturskydd och miljövård.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Svenska Naturskyddsföreningen har 217 897 000 kr i totala intäkter. 64.3 % är privata medel, och 35.1 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

88 % Graph

Det kostar 12 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

76 % Graph

76 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Svenska Naturskyddsföreningen har 143 anställda. 64 % är kvinnor och 36 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 717 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

64 %
Kvinnor
36 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

1909 samlades en liten grupp av landets främsta professorer och naturintresserade för att bilda Svenska Naturskyddsföreningen. De ville väcka och sprida ”kunskap om och kärlek till vår natur samt för naturskydd” därför att växter och djur behövde studeras noggrannare och kartläggas bättre. Men de drevs också av insikter om att den natur som de så passionerat utforskade faktiskt var hotad.

Idag finns Naturskyddsföreningens lokala grupper i hela Sverige och föreningen har 203 000 medlemmar.

Övergripande målsättning

- verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden.

- verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar.

- väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt.

Målgrupp

Politiker och beslutsfattare för det opinionsbildande arbetet.

Att skydda djur och natur.

Verksamhetsmål och strategi

Naturskyddsföreningen arbetar med tre huvudstrategier.
- Stimulera naturkänslan – genom att väcka människors vördnad och respekt för naturen.
- Politisk påverkan – genom att skapa debatt och medverka i utredningar påverkar vi politiska
styrmedel, lagar och regler.
- Konsumentmakt – genom att underlätta för konsumenten att göra miljömedvetna val.

I Naturskyddsföreningen verksamhetsriktlinjer för 2015-2018 finns fem prioriterade miljöfrågorna:

Jordbruk och livsmedelstrygghet:
Inom områden skall föreningen verka för (i urval): att ett livskraftigt svenskt ekologiskt lantbruk utvecklas i hela landet, genom att påverka nationell och kommunal politik, att allt fler människor äter mer grönt, minskar sin köttkonsumtion och väljer ekologiska livsmedel, genom att sprida information och verka för styrmedel samt att åkermarken bevaras och dess kvalitet bevaras och förbättras, vilket bland annat innefattar att odlingsmarken inte ska exploateras och spridning av t ex avloppsslam ska upphöra.

Klimatförändringar, marina ekosystem och fiske
Inom området skall föreningen verka för (i urval) att Sverige blir föregångsland i klimatomställningen, genom att anta en kraftfull politik för att minska utsläppen av växthusgaser till nära noll 2030 och verka för en snabb minskning av konsumtionsrelaterade utsläpp samt att EU och resten av världen minskar utsläppen till nära noll 2040 respektive 2050 samt att fiskepolitiken i EU och globalt implementeras så att hållbart fiske utan destruktiva metoder säkerställs, genom politisk påverkan och samverkan inom civilsamhället, där särskilt kvinnors möjlighet i Syd att påverka värnas;

Miljögifter i samhälle och natur
Inom området skall föreningen verka för (i urval) en ökad förståelse bland allmänheten och beslutsfattare om kopplingen mellan miljögifter, hälsa och natur, genom att ta fram och sprida information, särskilt om samhällskostnader av miljögifter, nationella och internationella åtgärder och begränsningar av farliga kemikalier som framförallt barn utsätts för i sin vardagsmiljö, genom att påverka beslutsfattare om behov av och möjligheter till reglering samt att farliga kemikaliers negativa effekter minskar, genom att arbeta för nationella innovationsdrivande ekonomiska styrmedel för en giftfri natur, vardag och innemiljö.

Skog i Nord och Syd
Inom området ska föreningen verka för att få till stånd en ny skogspolitik som leder till att riksdagens miljökvalitetsmål uppnås, genom påverkan på beslutsfattare, att reglerna om skogsbruk förs in i miljöbalken, med nödvändiga skärpningar, genom politisk påverkan, att alla barn och vuxna vistas mer i skogen på skoltid och fritid samt att öka förståelsen för att värna skogens många värden. Detta ska ske genom lokal och nationell politisk påverkan

Föreningsutveckling
Sedan 2003 har föreningen satsat ordentligt på att utveckla metoder och redskap för föreningens utveckling. Det arbetet ska fortsätta under 2015-2018 med fokus på etableringen av och stöd till regionala kanslier. Arbetet med att utveckla metoderna och redskapen till stöd för kretsar och länsförbund inom bland annat ledarutveckling, kommunikation, media, verksamhetsplanering, samverkan, ekonomi och finansiering samt medlemsvärvning ska fortsätta.

Verksamhet

Naturskyddsföreningen arbetar brett för naturskydd och miljövård genom informationsspridning, opinionsbildning och påverkansarbete. Naturskyddsföreningar arbetar utifrån fem verksamhetsområden: hav och fiske, jordbruk och mat, klimat, energi och transporter samt skog och naturvård. Naturskyddsföreningen skriver remissvar, rapporter och debattartiklar i syfte att påverka politiken i rätt riktning. Vidare verkar Naturskyddsföreningen för konsumentmakt genom tre utgångspunkter: de synliggör miljöproblem för konsumenter, visar schyssta alternativ som finns på marknaden samt inspirerar konsumenter att gå från ord till handling.

Senast Uppdaterad:
2018-11-12

Organisationsnamn:
Svenska Naturskyddsföreningen

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.naturskyddsforeningen.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 4625
116 91 Stockholm

Besöksadress:
Åsögatan 115. 2 tr
Stockholm

Telefon:
08-7026500

E-postadress:
info@naturskyddsforeningen.se

Organisationsnummer:
802002-4280

Plusgiro:
901909-2

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)


Tar inte avstånd från att investera i...

Kommersiell spelverksamhet