Alla organisationer

Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som ska hålla intresset för sjösäkerhet och sjöräddning högt, ta fram effektiva åtgärder för sjöräddning samt utföra sjöräddningsuppdrag.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan. (Ändamålsandel: Sjöräddningssällskapets ändamålsandel är inte framställd utav Givarguidens system och är därför inte jämförbar med övriga organisationer på vår hemsida. Dessa uppgifter utgår från SIKs siffror som säger 93% till ändamålet d.v.s. 93 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet. )

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Sjöräddningssällskapet har 174 544 000 kr i totala intäkter. 98 % är privata medel, och 0.1 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

96 % Graph

Det kostar 4 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

93 % Graph

93 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Sjöräddningssällskapet har 43 anställda. 33 % är kvinnor och 67 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

33 %
Kvinnor
67 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Sjöräddningen i Sverige fungerade mycket dåligt i början av 1900-talet vilket aktualiserades då tolv skepp förliste utanför Hallandskusten under de svåra höststormarna 1903. Sjöräddningen i Sverige var i så dåligt skick att den användes som internationellt skräckexempel. Både resurser och kunskap saknades för att hjälpa skeppsbrutna. Det akuta behovet av räddningsbåtar och raketstationer var uppkomsten till Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne, SSRS. Med hjälp av många små gåvor och allt fler stora donationer, kunde Sjöräddningssällskapet spridas längs den långa svenska kusten. Sedan 1907 har de undsatt mer än 25 000 fartyg och räddat över 70 000 människor i sjönöd. SSRS startades genom ideellt engagemang.

Övergripande målsättning

Sjöräddningssällskapet har som huvuduppgift att rädda liv till sjöss. Sällskapet har även till uppgift att vidmakthålla intresset för sjöräddningstjänsten, föreslå åtgärder i syfte att effektivisera denna tjänst och att ombesörja den enskilda verksamheten för räddning av skeppsbrutna vid rikets kuster och i vattnen däromkring, samt i sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren.

Målgrupp

Allmänheten.

Verksamhetsmål och strategi

Sjöräddningssällskapets vision är att ingen ska omkomma i svenska vatten. I Sjöräddningens arbete mot en nollvision fokuserar organisationen på fyra övergripande mål för att nå en effektiv svensk sjöräddning:
- Öka kännedomen om sitt arbete bland politiker, myndigheter och allmänheten.
- Förebygga olyckor till sjöss med hjälp av målmedvetet informationsarbete men också genom att driva informations- och samverkansprojekt med andra aktörer samt hjälpa våra medlemmar med förebyggande utryckning innan läget är akut.
- På ett objektivt sätt driva frågor eller delta i utvecklingsprojekt inom sjösäkerhet.
- Utrusta samtliga räddningsstationer med rätt rustade och väl utbildade frivilliga sjöräddare samt moderna sjöräddningsbåtar. Målet är att ingen räddningsenhet
ska vara äldre än 25 år. Sjöräddningen ska nå den nödställde inom en timma efter larm, oavsett väder, överallt inom svenskt sjöräddningsområde.

Förutsättningar för att lyckas nå målen och därmed närma sig visionen är en effektiv insamling, en ekonomi i balans och medarbetare som trivs och utvecklas.

Verksamhet

Sjöräddningssällskapets uppgift är att rädda liv till sjöss och organisationen strävar ständigt mot en nollvision. För att nå målet har man tre fokusområden:
1. Förebyggande verksamhet.
2. Forsknings- och utvecklingsverksamhet.
3. Operativ verksamhet.

Förebygga olyckor till sjöss
Organisationens främsta arbete för att förebygga olyckor till sjöss gör man genom att erbjuda sina medlemmar möjligheten att kontakta organisationen innan läget blivit akut. Sommartid placerar Sjöräddningssällskapets sina enheter så att man ännu snabbare kan vara på plats om det behövs och hjälper därigenom sina medlemmar att undvika en eventuell olyckssituation.

Som ideell organisation har Sjöräddningssällskapet ett viktigt folkbildande uppdrag när det gäller sjösäkerhet och sjöräddning. Man ser också som sitt uppdrag att utmana och fungera pådrivande för en ännu bättre sjöräddning totalt. Detta förutsätter samverkan med många olika målgrupper, myndigheter och organisationer.

Inom verksamhetsområdet förebyggande arbete är utmaningarna under de närmsta åren att förebygga sjöräddning genom insatser riktade till skolbarn samt satsningar på information. Ett viktigt arbete som syftar till att höja säkerheten till sjöss - för alla.

Forsknings- och utvecklingsverksamhet
Forskning- och utvecklingsarbetet hänger naturligtvis tätt samman med både operativt och förebyggande arbete och har flera utmaningar. En av dem är att stödja organisationen i att ta större hänsyn till miljön. Hav och sjöar är känsliga ekosystem som utsätts för kraftig påverkan. Här arbetar Sjöräddningssällskapet för att minimera miljöstörande effekter från sina räddningsstationer samt att utforma den nya generationens räddningsbåtar med miljön i åtanke.

Sjöräddningssällskapet deltar också, tillsammans med andra räddningsorganisationer som verkar under liknande förhållanden, ständigt i forskning och utveckling av metoder och materiel för en säkrare räddningstjänst. Att verksamheten nu i allt högre grad sker året runt beror på att friluftslivet har ändrat karaktär och nya aktiviteter och sporter har tillkommit. Detta i sin tur ställer helt andra krav på sjöräddarnas utrustning än tidigare, något som Sjöräddningssällskapet måste anpassa sig till.

Ett tredje forskningsområde rör massevakuering till sjöss. Inom detta område leder Sjöräddningssällskapet ett världsunikt projekt som utvecklar och testar nya metoder för ett olycksscenario som involverar stora passagerarfartyg.

Ytterligare ett angeläget ämne är ”sjöräddning i världen”
Varje år drunknar 140.000 människor i världen. Merparten av dem i fattiga länder. Sjöräddningssällskapet deltar bland annat i ett internationellt sjöräddningsprojekt i Viktoriasjön där det drunknar, uppskattningsvis, 5.000 personer varje år. Sjöräddningssällskapets forsknings- och utvecklingsarbete syftar till att förbättra och effektivisera sjöräddningstjänsten samt att förbereda och rusta organisationen för framtidens utmaningar. Målet är en effektiv, säker och miljövänlig sjöräddningsorganisation som fungerar så väl att ingen behöver mista livet inom svenskt sjöräddningsområde.

Sjöräddningstjänst
Den operativa verksamheten omfattar Sjöräddningssällskapets fysiska räddningsinsatser som utförs av de frivilliga sjöräddare på de 64 räddningsstationerna. Räddningsstationens huvuduppgift är att passa jouren för att på 15 minuter kunna gå från kaj med en kompetent och rutinerad besättning. Att båt och utrustning är i bra skick är en förutsättning för en lyckad insats för såväl den nödställde som besättningen ombord, så det ingår också i stationsuppdraget.

Huvudansvaret för den operativa verksamheten har Sjöräddningssällskapet centralt. Den operativa verksamheten har de senaste tio - femton åren i huvudsak haft två prioriterade utvecklingsområden. Det ena är att snabbt nå fram till en nödställde i hela det svenska sjöräddningsområdet. Detta har medfört ett intensivt utvecklingsarbete, många nystartade räddningsstationer och en växande skara frivilliga sjöräddare, vilket i sin tur har lett till att behoven ser annorlunda ut och man omorganiserar för att bättre möta dem. Det andra operativa utvecklingsområdet har varit nya moderna båtar byggda för sjöräddning.

Ett antal räddningsstationer har sedan ett par år tillbaka utrustats med miljöräddningssläp. Sjöräddningssällskapet har hög beredskap och kan vara snabbt på plats vid en olycka. Tanken är att de frivilliga ska inringa ett eventuellt utsläpp och förhindra spridning, tills sanerande insatser hinner fram. Det blir ett slags första förband på miljön.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Sjöräddningssällskapet

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap med egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.ssrs.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 5025
426 05 Västra Frölunda

Besöksadress:
Talattagatan 24
426 76 Västra Frölunda

Telefon:
031-290090

E-postadress:
info@ssrs.se

Organisationsnummer:
857201-7179

Plusgiro:
900500-0

Bankgiro:
900-5000

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Sjöräddningssällskapets riktlinjer för kapitalförvaltning

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet