Alla organisationer

Trosgnistans Mission

Trosgnistans Mission är en allkristen missionsorganisation som arbetar med att nå ut till ”onådda folkgrupper”, att verka för självstyrande, självunderhållande och självpropagerande nytestamentliga församlingar samt att medverka till ett bättre samhälle i vilket hela människans behov och utveckling främjas.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Godkänd

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Godkänd

Organisationen presenterar inte en funktionsindelad årsredovisning på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Trosgnistans Mission har 20 602 000 kr i totala intäkter. 99.6 % är privata medel, och 0.4 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

94 % Graph

Det kostar 6 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

81 % Graph

81 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Trosgnistans Mission har 4 anställda. 25 % är kvinnor och 75 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

25 %
Kvinnor
75 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Hösten 1968 besökte missionär Bengt Sundh Sverige för att försöka finna någon församling som var villig att ställa sig bakom ett nystartat missionsarbete i Kenya. Han blev inbjuden att predika i en tältmöteskampanj i Bollnäs, som hade ordnats av dåvarande Maranataförsamlingen Edsbyn-Bollnäs ( numera Betelförsamlingen, Runemo ). Detta blev begynnelsen till Trosgnistans Mission. En missionsstyrelse bildades i församlingen, och missionären återvände sedan till Kenya. På Komotobo missionsstation i Kenya byggdes en kyrka, en klinik, ett BB, ett barnhem och personalbostäder. I Migori, 4 mil därifrån, byggdes också en kyrka, en bibelskola och ett kvinnocenter. Därefter har ett stort antal kyrkor, förskolor, primärskolor och även några gymnasieskolor byggts i olika delar av Kenya.


Övergripande målsättning

• Att nå onådda folk med evangelium om Jesus Kristus
• Att bygga församlingar i enlighet med Nya Testamentets mönsterbild
• Att medverka till en hållbar utveckling av det civila samhället
• Att lindra nöd och lidande genom relevanta hjälpinsatser
• Att effektivt nå ut med information om Trosgnistans missionsverksamhet.

Målgrupp

Nationella kyrkor och församlingar. Familjer i utsatta miljöer och områden där organisationens partners arbetar.

Verksamhetsmål och strategi

NÅ ONÅDDA FOLKGRUPPER GENOM:
- evangeliska kampanjer
- utsändande av missionärer
- understöd till infödda missionärer
- personlig evangelisation
- radio och tv-mission i mån av möjlighet

MEDVERKA TILL ATT STÖDJA OCH BYGGA NYTESTAMENTLIGA FÖRSAMLINGAR GENOM ATT:
- bygga och understödja bibelskolor
- regelbundna predikantseminarier
- ledarutbildning och ledarseminarier
- förse bibelskolor och ledare med god litteratur
- stödja uppförande av kyrkbyggnader

STÖJDA EN HÅLLBAR UTVECKLING AV DET CIVILA SAMHÄLLET SOM FRÄMJAR HELA MÄNNISKAN GENOM:
- sponsring av förskolor, primärskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning
- borrning av brunnar och utveckling av befintliga vattenkällor
- hälso- och sjukvårdsprogram
- program som belyser miljö-, gender- och demokratifrågor

RELEVANTA INSATSER FÖR MÄNNISKOR I NÖD:
- Hjälp till fattiga barn i form av mat, kläder och utbildning genom fadderverksamhet
- Insamlingskampanjer till nödställda människor
- Katastrofinsatser

SPRIDA INFORMATION OM TROSGNISTANS MISSIONSARBETE GENOM:
- utgivning av tidningen Trons Gnista fyra gånger om året
- utgivning av ett Fadderbrev två gånger om året
- regelbundna annonser i aktuella tidskrifter
- tryckning av broschyrer
- utgivning av missionsvideos
- årligen återkommande missionskonferenser
- möten och besök på skolor och andra institutioner
- genom Internet och TV

Verksamhet

En stor del av verksamheten inriktas på kontinuerlig hjälp till fattiga barn. Detta möjliggörs genom ett fadderprogram, som har växt till ca. 4000 faddrar. Utbildningsprogram pågår i Kenya för att höja standarden i skolorna. Befintliga vattenkällor utvecklas också för att få fram rent vatten. Ledarskapsträning har också en central plats. I flera länder har organisationsutvecklings-program genomförts för att effektivisera och stärka verksamheten. Större pastorsseminarier hålls årligen för att skickliggöra och utrusta församlingsledarna.

Trosgnistans mission har bl.a. genom stöd från SMR/SIDA satsat på långsiktig organisationsutveckling hos sina olika samarbetspartners. Arbete bedrivs i 16 länder. Missionärer, biståndsarbetare och praktikanter är verksamma i några av de länder där Trosgnistans mission är representerad. I de partnerorganisationer som ingår i samarbetet finns 2860 församlingar med cirka 180.000 medlemmar. Ca. 2.500 infödda pastorer och andra medarbetare är verksamma inom dessa nationella kyrkor.

I Sverige hålls varje år Smålandskonferensen på Ralingsåsgården utanför Aneby och en påskkonferens hålls i Betelkyrkan, Runemo. Trosgnistans har årliga missionskonferenser i olika regioner i Sverige och Norge. Tidningen Trons Gnista ges ut fyra gånger om året och ett Fadderbrev ges också ut ett par gånger om året.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Trosgnistans Mission

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap. Egen projektverksamhet samt projekt genom partners. Trosgnistan Mission är en medlemsbaserad organisation var medlemskap utgörs av medlemmar i Betelförsamlingen, Runemo samt de understödjare som ansöker om medlemskap. Alla Trosgnistans givare kan ansöka om medlemskap. Antal medlemmar är 500 och understödjare är cirka 6500. Trosgnistans mission arbetar genom nationella kyrkor och samfund som är samarbetspartners med Trosgnistan.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Europa

Webbadress:
www.trosgnistan.se

Postadress:
Box 1112
821 13 Bollnäs

Besöksadress:
Edelsbergsvägen 5
821 34 Bollnäs

Telefon:
0278-130 10

Fax:
0278-248 88

E-postadress:
info@trosgnistan.se

Organisationsnummer:
886500-6947

Plusgiro:
90 07 37-8

Bankgiro:
900-7378

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008