Alla organisationer

UNICEF

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och för att barns bästa alltid ska sättas i främsta rummet.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

UNICEF har 808 266 000 kr i totala intäkter. 99.2 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

90 % Graph

Det kostar 10 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

89 % Graph

89 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

UNICEF har 68 anställda. 79 % är kvinnor och 21 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 1 057 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

79 %
Kvinnor
21 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

När FN bildade UNICEF år 1946 var organisationen tänkt som en kortvarig insats för att hjälpa nödställda barn i Europa efter andra världskriget.1953 bestämdes det att UNICEF skulle fortsätta sitt arbete och bli en permanent del av FN-systemet.UNICEF Sverige bildades 1954.

UNICEF Sverige är en av UNICEF:s 34 nationalkommittéer och är en medlemsbaserad organisation som inte erbjuder personligt medlemskap.

Övergripande målsättning

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och för att barns bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Barnkonventionen bygger på principen om icke-diskriminering, d v s alla barn har samma rättigheter oavsett nationalitet, religion, hudfärg och kön oberoende av under vilken regim de lever. UNICEF arbetar för alla barn, inte för enskilda, utvalda fadderbarn. De barn som är mest utsatta ska få hjälp först.

Målgrupp

Barn och kvinnor.

Verksamhetsmål och strategi

UNICEF Sverige har tre huvudsakliga verksamhetsmål:

- samla in pengar till det internationella utvecklingsarbete.
- påverka beslutsfattare och bilda opinion för att skapa förändring i till exempel lagstiftning och väcka debatt i barnrättsfrågor.
- informera och utbilda om barns situation, barnkonventionen och UNICEFs arbete för barns rättigheter.

Strategiskt sker insamlingen genom UNICEF:s ”världsföräldrar” (regelbundna givare), insamlingskampanjer, företagssamarbeten och försäljning av UNICEF-kort och presenter. Organisationen sprider information till allmänheten genom olika kanaler som media, volontärer, UNICEF-ambassadörer samt eget informationsmaterial i opinionsbildande syfte. När det gäller barns rättigheter i Sverige fokuserar UNICEF på följande sakfrågor: barnkonventionens status och tillämpning, människohandel socialt utanförskap, barn på flykt och barnrättsperspektivet i biståndet och de nya globala utvecklingsmålen.

Internationella UNICEF

UNICEF har åtta fokusområden

- Barns hälsa: För att fler barn ska överleva stödjer UNICEF bland annat ländernas regeringar i att till exempel bygga fler vårdcentraler och förlossningskliniker. De stärker de logistiska systemen för medicin, vaccin och utrustning och utbildar vårdpersonal så att de bättre kan behandla sjuka barn.

- Vatten och sanitet: UNICEF fungerar ofta som en vattenexpert och utvecklar tillsammans med regeringar strategier för att fler ska få tillgång till rent vatten. Med lokala partners reparerar de pumpar, borrar brunnar och bygger nya vatten och avloppssystem.

- Undernäring: UNICEF kämpar för att utveckla länders hälsorutiner på lokal nivå. Om alla barn regelbundet mäts och vägs kan undernärda barn upptäckas och få behandling i tid. Lokala hälsoarbetare sprider kunskap till föräldrar och hjälper dem att avgöra om barnet är undernärt eller inte växer som det ska, och ger råd om vilken behandling som behövs.

- Utbildning och jämlikhet: UNICEF arbetar för att alla barn ska få gå i skolan och utveckla sina möjligheter till ett liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. I fattiga länder är det särskilt viktigt att se till att fler flickor går i skolan. Det är en lönsam investering för hela landets utveckling.

- Stoppa hiv och AIDS: UNICEF arbetar både för att förhindra spridningen av hiv och med stöd till de som drabbas. De bygger ut mödravårdscentralernas program som hindrar överföring av hiv från mamma till barn, arbetar för att fler barn som lever med hiv ska få bromsmediciner och informerar ungdomar om hur de kan skydda sig.

- Skydd mot våld och utnyttjade: UNICEF ser till att barn som lever under mycket svåra och utsatta förhållande får akut hjälp, rehabilitering och psykosocialt stöd. Framför allt arbetar de förebyggande genom att påverka lagstiftning, utbilda polisen, sprida information och se till att barnen går i skolan. UNICEF arbetar för att stärka sociala skyddsnät, att minska barnarbete, och för att motverka människohandel, barnäktenskap och våld mot barn.

- Skydd mot fattigdom och utanförskap: UNICEF arbetar för större jämlikhet och för att inget barn ska hamna utanför. De hjälper regeringar att identifiera vilka barn som inte går i skolan, som inte får tillgång till sjukvård, eller som utsätts för våld och övergrepp. UNICEF försöker också förändra attityder och bekämpa orsaker till diskriminering.

- Katastrofinsatser: När larmet går tar UNICEF sig snabbt fram till barnen för att ge dem sjukvård, näring, vatten, toaletter och vaccin.

Målen uppnås genom 5-åriga landprogram, där behoven analyseras och strategierna läggs upp i början av varje 5-årscykel. Detta görs av UNICEFs landkontor i nära samråd med värdländernas regeringar. UNICEF har landkontor i de flesta av de 156 länder som landprogrammen täcker. Arbetet i varje region samordnas genom sju regionala kontor.

Verksamhet

UNICEF Sverige bedriver insamlingsarbete, opinionsbildning och påverkansarbete för att uppmärksamma barns situation i världen och de brister som finns i Sverige enligt FN:s kommitté för barnets rättigheter. I Sverige arbetar UNICEF med påverkansarbete för att göra barnkonventionen till lag, stoppa handeln med barn, skydda barn på flykt samt gör barn som är i socialt utanförskap delaktiga i samhället.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
UNICEF

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med organisationsmedlemskap.

Projekt genom partners och/eller moderorganisation.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.unicef.se

Twitter

Postadress:
Box 8161
104 20 Stockholm

Besöksadress:
St: Eriksgatan 46C
104 20 Stockholm

Telefon:
08-6922500

E-postadress:
unicef@unicef.se

Organisationsnummer:
802401-4386

Plusgiro:
902001-7

Bankgiro:
902-0017

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Charity Ratings guide till att hjälpa invånarna i Gaza
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2009
PDF-dokument Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti - uppdatering 2010-01-28