Alla organisationer

Vi-skogen

Vi-skogen planterar träd har till ändamål att genom plantskolor, trädplantering och andra åtgärder i samband därmed bidra till ekologisk balans och till bättre och tryggare försörjning för de fattiga och sämst ställda i områden som hotas av ekologisk utarmning.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Vi-skogen har 90 062 000 kr i totala intäkter. 77.2 % är privata medel, och 21 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

80 % Graph

Det kostar 20 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

77 % Graph

77 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Vi-skogen har 117 anställda. 50 % är kvinnor och 50 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 466 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

50 %
Kvinnor
50 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Vi-skogen började som ett upprop i tidningen Vi 1983. Sten Lundgren, journalist på tidningen Vi, satte den första trädplantan i jorden i West Pokot i Kenya. Budskapet var att stoppa ökenspridningen. Under åren har arbetet utvecklats. Vi-skogen är idag en fristående biståndsorganisation som jobbar i huvudsak med utbildning och rådgivning i agroforestry. Genom att odla träd och flera sorters grödor tillsammans ökar familjernas produktion och inkomster och effekterna av klimatförändringarna kan mildras. Trädplantering minskar böndernas sårbarhet.

I Sverige är Vi-skogen registrerad som en stiftelse under namnet "Vi planterar träd" medan den i Kenya, Uganda, Rwanda och Tanzania är en enskild organisation som heter "Vi Agroforestry". Vi-skogen stödjer nationella konsortier av medlemsbaserade bondeorganisationer, eller organisationer som i sin tur stödjer medlemsbaserade organisationer.

Övergripande målsättning

VISION
”En hållbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv”.

UPPDRAG
”Genom agroforestry och stöd till bondeorganisationer bidra till: minskad fattigdom, rätt till mat, ökade inkomster, ökad biologisk mångfald och klimatanpassning.”

Målgrupp

Kvinnliga och manliga småbönder i fattigdom runt Victoriasjön och deras organisationer.

Verksamhetsmål och strategi

Vi-skogens prioriterade arbetsområden är:

• Hållbart klimatanpassat jordbruk baserat på agroforestry och rätt till mat
Klimatförändringarnas effekter slår hårdast mot fattiga bönder i östra Afrika. Genom att använda sig av metoden agroforestry kan bönderna fortsätta att utveckla sitt jordbruk, trots torka och översvämningar, och metoden säkrar familjernas tillgång till mat. Fler positiva egenskaper är att agroforestry ökar den biologiska mångfalden, ger mer fukt i jorden, ökar bördigheten och minskar jorderosionen. Agroforestry bidrar också till att rädda de naturliga skogarna och minska klimatförändringarna genom att koldioxid binds och lagras i träden och i marken.

• Starka bondeorganisationer
För att resultaten ska bli ännu mer långsiktigt hållbara arbetar Vi-skogen i partnerskap med lokala organisationer i östra Afrika. Vi-skogen har länge arbetat med rådgivning till bondegrupper, men målet är att organisationerna ska stå för denna rådgivning hos bönderna. Under 2012 började Vi-skogen att stödja lokala, regionala och nationella bondeorganisationer och har också bidragit till att bygga upp konsortier i Kenya, Uganda, Tanzania och Rwanda. I dessa konsortier ingår Vi-skogen, samt fyra till sex bondeorganisationer. På detta sätt ökar hållbarheten och det lokala ägarskapet i länderna runt Victoriasjön.

• Jämställdhet
Majoriteten av världens fattiga är kvinnor. Bristen på jämställdhet innebär att de inte har makt och inflytande över sina egna liv. I Vi-skogens arbete för jämställdhet fokuserar vi på att kvinnor i östra Afrika fritt ska bestämma över sin ekonomiska utveckling och delta politiskt. Genom att ställa om sitt jordbruk till agroforestry ökar produktionen av grödor, vilket också förbättrar villkoren för kvinnor. Metoder som sparar energi, så som vedsnåla spisar och biogasanläggningar, gör situationen bättre för kvinnorna. Spar- och lånegrupperna stärker jämställdheten då kvinnornas får större inflytande över hur familjens pengar används.

• Ekonomisk trygghet
I fattiga länder saknas många gånger effektiva banksystem och särskilt stor är bristen på finansiella tjänster på landsbygden. Genom att organisera sig i spar – och lånegrupper kan bönder spara och investera i sina verksamheter. Med möjlighet att låna pengar blir familjerna inte heller lika sårbara för akuta utgifter som mediciner och sjukhusbesök. För att öka sina inkomster är det viktigt att människor ser sitt jordbruk som en företagsverksamhet. Med stöd från Vi-skogen kan bönderna utveckla sina företag och i grupp strategiskt planera sitt jordbruk utifrån analyser av marknaden. De får utbildning i grundläggande företagsekonomi, och analyserar sina resultat gemensamt. Genom att gå samman kan de förhandla bättre priser och göra gemensamma vinster i inköp av fröer och andra nödvändigheter.

Verksamhet

Vi-skogen bedriver nästan all sin verksamhet i länderna runt Victoriasjön i Östafrika. I Sverige arbetar Vi-skogen främst med insamling, kommunikation och påverkan. Att öka kunskapen om trädplantering är en viktig förutsättning för att engagera människor i kampen mot fattigdom runt Victoriasjön.


Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Vi-skogen

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse som driver egna projekt.

Geografiskt fokus:
Afrika

Webbadress:
www.viskogen.se

Facebook  

Besöksadress:
Franzéngatan 6
104 25 Stockholm

Telefon:
08-12037170

E-postadress:
givarservice@viskogen.se

Organisationsnummer:
802012-8081

Plusgiro:
900508-3

Bankgiro:
195-6234, 900-5083

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2007
PDF-dokument Analys 2007
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2009

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet