Alla organisationer

World Childhood Foundation

World Childhood Foundation arbetar med gatubarn, barn i samhällets vård, barn utsatta för övergrepp och familjer i riskzonen. De ägnar särskilt intresse åt flickor i svåra situationer. Childhood har inte någon egen personal på fältet utan utvärderar, bedömer och stödjer projektförslag från andra organisationer

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

World Childhood Foundation har 39 177 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

82 % Graph

Det kostar 18 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

76 % Graph

76 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

World Childhood Foundation har 10 anställda. 90 % är kvinnor och 10 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 1 058 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

90 %
Kvinnor
10 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

World Childhood Foundation grundades 1999 på initiativ av Drottning Silvia. När Childhood grundades bidrog 14 företag, stiftelser och privatpersoner, så kallade Co-founders, till stiftelsen grundkapital. Parallellt med World Childhood Foundation Sverige startade systerstiftelser i Brasilien, Tyskland och USA. Childhoods svenska verksamhet finansieras till största delen av företag och privata stiftelser. De arbetar idag med fleråriga partneravtal med några av Sveriges ledande företag och genomför tillsammans med dem olika marknadsförings- och insamlingsaktiviteter.

Övergripande målsättning

Stiftelsens målsättning är att förbättra levnadsvillkoren för utsatta och utnyttjade barn. Genom bidrag och andra insatser skall Childhood bekämpa misären bland dessa barn samt skapa förutsättningar för värdiga uppväxtförhållanden för dem.

Målgrupp

Gatubarn, barn i samhällets vård, barn utsatta för övergrepp samt familjer i riskzonen.

Verksamhetsmål och strategi

Syftet med stiftelsen World Childhood Foundation är att värna om barns rätt till en trygg och kärleksfull barndom och särskilt arbeta för bättre levnadsvillkor för barn i risksituationer. World Childhood Foundation vill ge dem möjlighet att utvecklas till starka, trygga och ansvarsfulla människor.

Stiftelsen World Childhood Foundation identifierar, utvärderar och stödjer lokala projekt, som ligger i linje med stiftelsens mission. Den arbetar också för att öka människors medvetande om barnets rättigheter. Utgångspunkten för allt arbete inom World Childhood Foundation är FN:s konvention om barnets rättigheter, Global Compacts Barnrättsprinciper samt de etiska koder fastställda av World Childhood Foundation.

Verksamhet

Childhood stödjer runt 100 projekt som drivs av lokala organisationer i 16 länder. Childhood har ingen egen personal i fält utan stödjer lokala organisationer. De stödjer projekten finansiellt men också genom strategiskt stöd, kapacitetsutveckling och nätverksmöjligheter. Childhoods projekthandläggare arbetar nära organisationerna för att ge stöd och hjälp i utvecklingen, både från kontoren och genom personliga besök ute på fältet.

Childhood arbetar även med insamling. Löpande under året genomför Childhood också interna och externa aktiviteter i samarbete med de företag som finansierar verksamheten. Syftet är att samla in medel och informera om verksamheten.

Senast Uppdaterad:
2018-11-12

Organisationsnamn:
World Childhood Foundation

Organisationstyp:
Stiftelse. Projekt genom partners.

Geografiskt fokus:
Asien, Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.childhood.se

Facebook  

Postadress:
Sveavägen 166
113 46 Stockholm

Besöksadress:
Sveavägen 166
113 46 Stockholm

Telefon:
08-551 157 00

E-postadress:
info@childhood.org

Organisationsnummer:
802407-5346

Plusgiro:
909090-3

Bankgiro:
909-0036

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet