Alla organisationer

Svalorna Latinamerika

Svalorna Latinamerika arbetar för att barn, unga och kvinnor i Latinamerika ska få ökat inflytande i samhället och förbättrade livsvillkor. I Sverige arbetar de för att öka kunskapen och engagemanget för globala utvecklingsfrågor, och för att påverka svensk biståndspolitik.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Svalorna Latinamerika har 11 040 000 kr i totala intäkter. 4.8 % är privata medel, och 95 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

88 % Graph

Det kostar 12 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

92 % Graph

92 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Svalorna Latinamerika har 9 anställda. 89 % är kvinnor och 11 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 427 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

89 %
Kvinnor
11 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Under perioden 1959-1966 skapades många Emmausgrupper och föreningar med namnet Svalorna runtom i Norden. U-landsföreningen Svalorna i Sverige blev till slut en riksförening som delades upp i lokalföreningarna Peru- respektive Indienhjälpen. Volontärerna finansierades med hjälp av fadderverksamhet. Svalorna Latinamerika arbetar för att barn, unga och kvinnor ska få ökat inflytande i samhället och förbättrade livsvillkor. De samarbetar med lokala samarbetsorganisationer i Bolivia, Nicaragua och Peru för mänskliga rättigheter med fokus på:

•Demokrati och mänskliga rättigheter
•Försörjning
• Utbildning

I Sverige arbetar de för att öka kunskapen och engagemanget för globala utvecklingsfrågor, och för att påverka svensk biståndspolitik. Svalorna Latinamerika är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

Övergripande målsättning

Svalorna Latinamerikas övergripande målsättning är att, i de områden där man har samarbetspartners, bidra till ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och demokratiskt hållbart samhälle där kvinnor och män, unga som gamla, upplever att deras livssituation förbättrats.

Målgrupp

Utsatta människor i Latinamerika.

Verksamhetsmål och strategi

I Sverige arbetar Svalorna LA främst med kunskapsspridning, opinionsbildning och påverkan. De vill skapa större medvetenhet om utvecklingsfrågor, maktstrukturer och den sociala och politiska verkligheten i Latinamerika. Genom Svalorna LA:s informations- och påverkansarbete vill de bidra till ökad förståelse för andra kulturer, minskad främlingsfientlighet och förståelse för nödvändigheten av långsiktigt utvecklingssamarbete med gräsrotsorganisationer i tredje världen.

Sedan 2007 driver Svalorna Latinamerika (Svalorna LA) sin verksamhet i programform, med ett 4- eller 5-årigt program i respektive land. I ett program är hela verksamheten inriktad mot samma mål, även om programmets olika delar kan ha olika sorts verksamhet. Grundläggande för programmen är att de ska vara rättighetsbaserade och med deltagande av målgruppen både i planeringen och i verksamheten. Det innebär att målgruppen deltar i beslut om programmens inriktning och verksamhet, som går ut på att stärka målgruppens egen kapacitet till förändring genom organisering och utbildning. Programmens målgrupper består av utsatta barn och unga, i Peru-programmet ingår även kvinnor.

Bolivia: Utbildning och kunskapshöjning är grundpelare för Svalorna Latinamerikas verksamhet i Bolivia. Programmet som heter Suma Thaki ("God väg" på aymara) kommer arbeta mot könsrelaterat våld och för sexuella rättigheter, och arbeta utifrån ett maskulinitetsperspektiv. Programmet ska sträcka sig över fyra år, till och med år 2017. Tanken med Suma Thakhi II är att bygga vidare på lärdomarna från det tidigare programmet Suma Thakhi 1, och förstärka de områden som visat goda resultat, samt vilka målgruppen ansett viktiga.

Nicaragua: Driver i Nicaragua ett program för mot sexuell kommersiell exploatering av barn och unga. Det förebyggande arbetet är inriktat på att stärka barns och ungdomars förståelse av sina rättigheter och deras inflytande över sin egen utveckling. Programmet vill också stärka deras självkänsla genom att skapa skyddsnät i form av en vuxenvärld som upptäcker och motverkar sexuella utnyttjanden.

Peru: Peru är det land där Svalorna LA har verkat längst, i drygt 50 år. Idag har verksamheten tre huvudinriktningar – ”Försörjning och ekonomiska rättigheter”, ”Rätt till en utbildning med kvalitet” och ”Påverkan och medborgerliga rättigheter”.

Verksamhet

I Sverige arbetar Svalorna Latinamerika med att sprida information om Latinamerika och om globala utvecklingsfrågor. Tillsammans med andra organisationer driver Svalorna Latinamerika kampanjer för att belysa särskilda frågor. Kampanjen ”Utbildning för alla” belyser rätten till utbildning och ”Rätten till din egen kropp!” uppmärksammar alla människors rätt att bestämma över sin sexualitet och sin egen kropp utan att diskrimineras. Svalorna LA vill inspirera fler människor i Sverige att engagera sig för globala rättvisefrågor och för utsatta människor i Latinamerika.

För Svalorna LAs internationella arbete se "Projekt".

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
Svalorna Latinamerika

Organisationstyp:
Medlemsorganisation.

Utvecklingsprogram genom samarbetspartners.

Geografiskt fokus:
Sydamerika

Webbadress:
www.svalorna.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

Besöksadress:
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

Telefon:
08-642 16 96

E-postadress:
info@svalorna.se

Organisationsnummer:
802003-3083

Plusgiro:
900912-7

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2007

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet