Alla organisationer

Naturarvet

Naturarvet är en insamlingsstiftelse vars syfte är att förvärva skogsmark med skyddsvärd gammal skog med ändamål att skydda dess hotade djur- och växtarter, samt att i övrigt gynna forskning, friluftsliv, turism för nuvarande och framtida generationer.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Naturarvet har 3 446 000 kr i totala intäkter. 97.6 % är privata medel, och 2.4 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

91 % Graph

Det kostar 9 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

27 % Graph

27 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Insamlingsstiftelsen Naturarvet startade 2004 under namnet Ett klick för skogen. Stiftare var Ann Murugan (tidigare Rask) och Jenny Strand som såg hur uråldrig svensk gammelskog avverkades med en skrämmande hastighet. De bestämde sig för att göra något åt saken och påbörjade en insamling via Internet. Insamlingen skedde då i huvudsak med hjälp av ett klick på hemsidan, www.ettklickförskogen.se därav namnet. Klicket är gratis och sponsras av företag som värnar om vår miljö. I mars 2011 när två skogar hade bevarats och den tredje var på gång, utökades verksamheten och för att bättre beskriva organisationens mål och syfte ändrades namnet till Naturarvet.

Övergripande målsättning

Naturarvets ändamål är att köpa upp skyddsvärd gammal skog i Sverige för evigt bevarande. Avsikten är att bevara den biologiska mångfalden genom att skydda unika hotade djur- och växtarter samt att i övrigt gynna forskning, turism och friluftsliv för nuvarande och framtida generationer.

Målgrupp

Målgruppen är främst den breda allmänheten av miljö-, frilufts- och naturintresserade människor i hela Sverige samt andra delar av världen med tillgång till organisationens hemsida.

Verksamhetsmål och strategi

Organisationens mål är att:

• Bevara de sista gammelskogarna som finns kvar i Sverige, som statliga myndigheter inte har möjlighet att bevara själva.
• Erbjuda företag och organisationer, i hela landet, men även internationellt, en möjlighet att vara med och skapa framtidens naturarv.
• Erbjuda personer som värnar om svensk ursprungs natur att göra en konkret insats.
• Sprida information om gammelskogens betydelse för den biologiska mångfalden.

Strategiskt arbetar organisationen med att öka kunskapen om och engagemanget för gammelskogarna. Detta sker bland annat genom kontinuerligt utvecklande av stiftelsens hemsida samt genom att sprida information om verksamheten genom volontärer i hela landet. För att garantera ett permanent bevarande av gammelskog uppköpt av stiftelsen, har Naturarvet stiftat stadgar som inte kan ändras och är bindande enligt gällande stiftelselag (1994:1220).

Verksamhet

Naturarvets verksamhet är att söka upp och köpa gammal skog i Sverige och därigenom garantera dess fortlevnad. Därför består den huvudsakliga verksamheten i att lokalisera, förhandla och köpa gammal skog.

För att beslut om inköp skall genomföras på bästa sätt sker detta alltid i samarbete med organisationens expertgrupp bestående av Jonas Rudberg skogsexpert på naturskyddsföreningen, Mats Karström biolog och uppfinnare till inventeringsmetoden Steget före, Professor Lena Gustafsson forskare i Naturvårdsbiologi på Sveriges Lantbruksuniversitet och Leif Andersson som arbetar med växtekologi och skogsinventeringar på Pro Natura. I syfte att ytterligare stödja detta arbete bedrivs också olika former av insamlingsverksamhet. Vidare förbättras organisationens hemsida för att vara ett ännu mer slagkraftigt instrument för kommunikation.

Även kommunikation genom andra medier, samarbeten med företag (som t ex finansierar ”klicket”) samt organisationens webshop utvecklas.

Sammantaget bedrivs all denna verksamhet med målet att få in mer pengar och därmed rekvirera mer skog.

Senast Uppdaterad:
2018-11-18

Organisationsnamn:
Naturarvet

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse

Renodlad insamlingsorganisation.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.naturarvet.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Björksäter 1
649 91 Sparreholm

Telefon:
070-648 47 89

E-postadress:
info@naturarvet.se

Organisationsnummer:
802424-1393

Plusgiro:
90 11 17-2

Bankgiro:
901-1172

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2007
PDF-dokument Analys 2007
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2009

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet