Alla organisationer

Nordens Ark

Nordens Ark är en privat ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Nordens Ark bedriver avel, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) styrelsens och (2) ledningsgruppens bakgrund och tidigare erfarenhet, samt (3) styrelsens huvudsakliga uppgifter. Därtill saknas information om den (4) löpande verksamheten. Organisationen har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering

Finansiellt

Nordens Ark har 47 988 000 kr i totala intäkter. 80.2 % är privata medel, och 19.8 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

85 % Graph

Det kostar 15 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Stiftelsen Nordens Ark skapades 1988 av 49 privatpersoner. Initiativet att bygga upp en anläggning för avel och uppfödning av hotade djur kom från av en liten grupp personer som ville göra en insats för att rädda och bevara utrotningshotade djur. Det är en privat ideell stiftelse som bedriver avel, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. En stor del av verksamheten är förlagd i fält, både i Sverige och utomlands.

Övergripande målsättning

Nordens Ark vill med sin verksamhet rädda och bevara utrotningshotade djur. Stiftelsen vill ge hotade djur en framtid och bli ett attraktivt, unikt och välkänt centrum för frågor kring hotet mot faunan.

Verksamheten skall vila på en vetenskaplig grund.

Målgrupp

Nordens Ark arbetar för att rädda och bevara hotade djur. I anläggningen finns det ca 80 arter och raser, varav de flesta kommer från ett klimat som liknar det nordiska.

Verksamhetsmål och strategi

Den övergripande målsättningen för verksamheten är att långsiktigt uppnå hållbara populationer av hotade arter i deras naturliga miljöer. Detta skall enligt stiftelsens stadgar ske genom de fyra punkter som samtidigt utgör Nordens Arks programförklaring:

– Att under kontrollerad avelsverksamhet bidra till att rädda hotade arter.
– Att bedriva forskning och studier av djuren på anläggningen, bidra till en ökad kunskap om djur, samt befrämja djurens möjligheter att överleva.
– Att användas som utbildningsresurs på olika nivåer som grundskola, gymnasium, högskola och universitet.
– Att vara tillgänglig för publik och genom detta utöka allmänhetens intresse och kunskap om naturvårdsarbete.

Styrelsen för Stiftelsen Nordens Ark antar varje år en djurkollektionsplan som styrdokument. Målsättningen i detta dokument är att på lång sikt uppnå en livskraftig långsiktigt hållbar population av en hotad art i dess naturliga miljö.

Verksamhet

Stiftelsens två viktigaste fokusområden är:
- Att bidra till räddningsarbetet av utrotningshotade djurarter/raser genom avel och uppfödning samt utsättning av djur i deras naturliga miljöer när så är möjligt.
- Att bedriva forskning och undersökning av på anläggningen förekommande djurarter/raser och därigenom bidra till mer kunskap om dessa för att öka arternas överlevnadsmöjligheter.

Nordens Arks verksamhet är förlagd till Åby säteri som ägs av Stiftelsen Nordens Ark. Förutom den publika verksamheten bedrivs jordbruk för att producera foder till anläggningens djur, betesdrift, skogsbruk och en sluten avelsdel med karantänsanläggning och isoleringshägn. Vid skötselcentrum med foderkök finns en avancerat utrustad veterinärklinik. På anläggningen bedrivs utbildnings- och undervisningsverksamhet på alla stadier från förskola till universitet. Nordens Ark har samarbete med Göteborgs universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet inom grundutbildningar och genom gemensamma forskarskolor. Samarbetet med naturbruksgymnasier och universitet är baserat på avtal och långsiktigt. För detta ändamål finns föreläsningssalar och laboratorier på anläggningen. Nordens Ark arbetar mycket internationellt och är aktiva inom IUCN/ CBSG, EAZA och World association of Zoos and aquaria (WAZA).

Senast Uppdaterad:
2018-11-08

Organisationsnamn:
Nordens Ark

Organisationstyp:
Privat ideell stiftelse.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige, Europa

Webbadress:
www.nordensark.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Åby säteri
456 93 Hunnebostrand

Telefon:
+46 523 795 90

E-postadress:
nordensark@nordensark.se

Organisationsnummer:
854600-6191

Plusgiro:
90 01 96-7

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2007
PDF-dokument Analys 2007
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2009

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet