Alla organisationer

Hungerprojektet

Hungerprojektet arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. Organisationen fokuserar på social mobilisering, jämställdhet och samarbete med lokala myndigheter. I Sverige arbetar de med att upplysa och informera kring hungerproblematiken.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Hungerprojektet har 20 444 000 kr i totala intäkter. 66 % är privata medel, och 34 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

88 % Graph

Det kostar 12 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

84 % Graph

84 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Hungerprojektet bildades 1977 i USA, i samband med en ökad internationell debatt kring hunger. Hungerprojektet Sverige grundades 1984 och är en del av en internationell organisation med investerare i tio länder och programverksamhet i tolv länder.

Övergripande målsättning

Att avskaffa hunger och fattigdom genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus.

Målgrupp

Människor som lever i hunger.

Verksamhetsmål och strategi

Vison: En värld fri från hunger och fattigdom. Där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över.

Mission: Att avskaffa hunger och fattigdom genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Vi verkar även för att dessa strategier tillämpas i länder över hela världen.

Hungerprojektets uppgift är att starta förändringsprocesser hos människor som lever i hunger. Hungerprojektets program innehåller alltid tre grundkomponenter:

1. Börja med kvinnor
En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor inte har samma sociala ställning som män. I Hungerprojektets program utbildas kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor.

2.Mobilisera samhällen
För att vända utvecklingen i ett helt samhälle krävs en vision. I Hungerprojektets program läggs stor vikt vid att deltagarna formulerar en vision som bygger på en framtid utan fattigdom och hunger. När visionen, engagemanget och lösningarna är människornas egna blir förändringarna bestående.

3. Arbeta för lokala partnerskap
För att skapa bestående förändring är det viktigt att engagera såväl samhällen som lokala beslutsfattare och myndigheter. Hungerprojektet utbildar människor i deras demokratiska rättigheter, så att de kan göra sina röster hörda och bli stärkta i sin medborgarroll. Att arbeta för att förbättra relationen och öka förståelsen mellan invånare på olika politiska nivåer är en nyckelfaktor för att lägga grunden till sunda samhällsstrukturer.

Läs vidare i Hungerprojektets Strategic plan 2014-2018.

Verksamhet

Den löpande verksamheten i Sverige bygger till stor del på att finna och utveckla samarbetet med både nya och existerande investerare för att kunna stärka och utöka verksamheten. Till detta kommer arbete med att upplysa och informera kring hungerproblematiken.

Organisationen arbetar för att uppfylla detta genom exempelvis marknadsföring i kampanjform, anordnande av evenemang, rekrytering av volontärer och deltagande i seminarier och debatter. Viktigt är även det internationella samarbetet inom den globala organisationen och uppföljning av projekt, det sistnämnda sker bland annat genom anordnandet av resor för investerare.

Läs mer om Hungerprojektets internationella arbete under "Projekt".

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Hungerprojektet

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse.

Del av ett globalt nätverk av politiskt och religiöst obundna ideella organisationer i 10 insamlingsländer och 12 programländer, som koordineras av ett globalt sekretariat.

Hungerprojektet Sverige bedriver inga egna program, men samarbetar med Indien och Etiopien i projekt som finansieras av Forum Syd och Radiohjälpen.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sydamerika

Webbadress:
www.hungerprojektet.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 3258
103 65 Stockholm

Besöksadress:
Floragatan 13, c/o Googol
114 31 Stockholm

Telefon:
08-735 23 30

E-postadress:
info@hungerprojektet.se

Organisationsnummer:
802010-8315

Plusgiro:
90 19 97-7

Bankgiro:
901-9977

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2007
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2009