Alla organisationer

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening som arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker. Svenska Freds är Sveriges största och världens äldsta fredsförening.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har 15 109 000 kr i totala intäkter. 23.5 % är privata medel, och 75 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

76 % Graph

Det kostar 24 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

85 % Graph

85 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har 8 anställda. 88 % är kvinnor och 13 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

88 %
Kvinnor
13 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen bildades 1883, i syfte att arbeta för en värld där konflikter kan lösas utan våld och krig. En av föreningens grundare, KP Arnoldson, fick Nobels fredspris 1908 för sitt värdefulla arbete kring fredsfrågor, inte minst på nordisk nivå. Organisationen har sedan dess varit inblandad i flera politiska avgöranden som fått effekt på Sveriges utveckling. Exempelvis var man en drivande kraft då militärens försök att skaffa kärnvapen under 1950- och 60-talet stoppades. Även existensen av rätten till vapenfri tjänst som ett alternativ till militärtjänst är delvis föreningens förtjänst. Under 1990-talet var arbetet för ett förbud mot personminor ett dominerande inslag i verksamheten, vilket gav resultat på nationell nivå 1996. Sedan 1999 finns också ett internationellt förbud mot antipersonella minor.

Övergripande målsättning

Svenska Freds övergripande målsättning är bestående fred inom enskilda länder och i förhållanden mellan länder. En fred grundad på frihet, ekonomisk rättvisa, social jämlikhet och personligt ansvar.

Målgrupp

Svenska Freds bildar opinion bland allmänheten och påverkar beslutsfattare och politiker.

Verksamhetsmål och strategi

Svenska Freds verkar för:

- Hållbar fred
- Demokrati och mänskliga rättigheter
- Fredlig konflikthantering.
- Internationell rätt
- Nedrustning

I handlingsprogrammet beskrivs den verksamhet som Svenska Freds prioriterar för åren 2014-2018:

1. Demokrati och mänskliga rättigheter.
I arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter görs bland annat följande:
- att främja demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i Östeuropa.
- att samarbeta med det civila samhället i konfliktdrabbade länder och regioner.
- att samarbeta med organisationer i olika freds- och demokratirörelser kring säkerhetssektorreform och stärkandet av mänskliga rättigheter.
att bedriva kommunikationsarbete, opinionsbildning och politikerpåverkan om hållbar fred, demokrati och mänskliga rättigheter.

2. Nedrustning
I arbetat mot nedrustning arbetar organisationen brett för en radikal nedrustning av det svenska försvaret, för att sätta press på företag som tillverkar kärnvapen och därmed främja kärnvapennedrustning, granskar och bildar Svenska Freds opinion mot ekonomiska aktörers investeringar i kärnvapenföretag och för en skärpt lagstiftning mot och hårdare kontroll av vapenhandeln både nationellt och internationellt och att öppenheten gentemot allmänheten ökas avsevärt i krigsmaterielärenden.

3. Konflikthantering och fredsförebyggande
Svenska Freds verkar för att FN skall stärka sin förmåga att förebygga väpnade konflikter. Det räcker inte med att tidigt kunna identifiera konflikter som är på väg att bli väpnade. Svenska Freds verkar även för att den internationella rättsordningen stärks och för att öka FN:s möjligheter att se till att rätten efterlevs.

4. Sin organisation
Ett prioriterat mål är att på olika sätt stimulera en ökad aktivitet i föreningen. Svenska Freds ska i större utsträckning än idag utveckla verksamheten kring kampanjer som medlemmar och intresserade erbjuds att delta i.

Läs vidare i Svenska Freds handlingsprogram tillgängligt på hemsidan.

Verksamhet

Svenska Freds har ett antal olika verksamhetsområden som löper kontinuerligt. Man ger exempelvis ut ett antal publikationer kring skilda freds- och säkerhetspolitiska frågor, såväl böcker och faktahäften som en regelbunden tidning (PAX). Dessa används bland annat i den utåtriktade verksamhet som förekommer i form av skolbesök samt anordnande av seminarier och workshops.

Varje år besöker Svenska Freds informatörer ett hundratal skolklasser över hela Sverige. Likaså riktar man sig till organisationer och företag som har intresse av att veta mer om föreningens verksamhet och de frågor man arbetar med. Såväl publikationerna som besöken sker utifrån ett antal olika på förhand definierade teman, inom vilka ”Svensk vapenexport”, ”Demokratisträvanden i Ryssland/Tjetjenien”, ”Med sikte på en minfri värld” och ”Europeisk säkerhetspolitik” är de vanligaste rubrikerna.

Organisationen brukar även arrangera sommarläger för gymnasieungdomar. De senaste åren har sommarlägret kombinerats med drivandet av informationstält på någon av de större musikfestivaler som anordnas runtom i landet.

Vidare agerar föreningen förvaltare för ett antal fonder, där man ofta givits mandat att besluta kring när och till vem medel från fonden skall delas ut. Förvaltarskapet innebär en möjlighet att stödja fredsarbete i olika former utifrån de på förhand uppställda kriterierna.

Senast Uppdaterad:
2018-11-12

Organisationsnamn:
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.svenskafreds.se

Facebook  

Postadress:
Polhemsgatan 4
112 36 Stockholm

Besöksadress:
Polhemsgatan 4
112 36 Stockholm

Telefon:
08-55 80 31 80

E-postadress:
info@svenskafreds.se

Organisationsnummer:
802001-0602

Plusgiro:
90 10 85 - 1

Bankgiro:
901-0851

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet