Alla organisationer

Forska Utan Djurförsök

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som arbetar för att djurförsök ska ersättas med vetenskapligt likvärdiga eller bättre djurfria metoder. Arbetet bedrivs dels genom att stödja forskning, och dels genom politisk påverkan, utbildning och information till allmänheten.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Forska Utan Djurförsök har 6 185 000 kr i totala intäkter. 96.3 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

93 % Graph

Det kostar 7 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

83 % Graph

83 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Forska Utan Djurförsök har 3 anställda. 100 % är kvinnor och 0 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 311 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

100 %
Kvinnor
0 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Forska Utan Djurförsök bildades 1964 av dåvarande Nordiska Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök. Forska Utan Djurförsök var först i Sverige, och en av de första organisationerna i världen, att ge anslag till forskning specifikt inriktad på att ersätta djurförsök med djurfria metoder.

Övergripande målsättning

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som arbetar för att djurförsök ska ersättas med nya och bättre metoder. Målet är att bidra till viktiga vetenskapliga framsteg och förbättrad riskbedömning av kemikalier, läkemedel och andra produkter, utan djurförsök. v

Målgrupp

Forskare, studerande, lärare, politiker, journalister och allmänhet.

Verksamhetsmål och strategi

Forska Utan Djurförsöks viktigaste uppgift är att stödja forskning för att utveckla och utvärdera metoder som kan ersätta djurförsök inom t.ex. medicinsk forskning och tester av kemikalier. Dessutom arbetar organisationen med politisk påverkan både i Sverige och inom EU för att främja utveckling och användning av djurfria metoder. En viktig målsättning är också att öka kännedomen hos både allmänheten och politiker om åtgärder som behövs för att kunna ersätta djurförsök.

De områden som Forska Utan Djurförsök arbetar och påverkar inom utgörs av följande delar:

Forskningsstöd och påverkan på forskarsamhället.
- 10-15 projekt årligen (som får finansiering)
- Föreläsningar om ”Alternativ till djurförsök”
Målgrupp är studenter, forskarstuderande (doktorander) och gästforskare på universitet m fl.
- Seminarium kring datormodeller som alternativ i djurförsök.
- Nordiska forskningspriset för alternativ till djurförsök.
- ”Forskarrum” på hemsidan – en plats som kommunicerar och tillgängliggör forskning för djurförsöksfria
metoder samt Forska Utan Djurförsöks bidrag till denna forskning.
- Nyhetsbrev.

Opinionsbildning
- Deltar i seminarier.
- Kampanjer och nyhetsbrev till intresserad och initierad allmänhet.
- Facebook och hemsida.
- PR-aktiviteter gentemot journalister i syfte lyfta Forska Utan Djurförsöks frågor på den politiska
Agendan.

Politisk påverkan
- Representation i Jordbruksverkets nationella kommitté för skydd av försöksdjur.
- Representation i Centrala djurförsöksetiska nämnden.
- Remissinstans för lagförslag, nya föreskrifter mm.
- Kontakt med riksdagsledamöter.

Verksamhet

En central del av Forska Utan Djurförsöks verksamhet är att dela ut anslag till forskning som kan leda till att ersätta djurförsök.

Sammanlagt har Forska Utan Djurförsök sedan starten delat ut över 30 miljoner kronor till forsknings-, utbildnings- och informationsprojekt. Särskilt fokus ligger på att se till att plågsamma djurförsök ersätts. Tillsammans med liknande organisationer i Finland och Danmark delar Forska Utan Djurförsök även ut ett årligt forskningspris, det Nordiska Forskningspriset för alternativ till djurförsök. Detta tilldelas forskare eller organisationer som på ett framgångsrikt sätt utvecklat eller på annat sätt arbetat för djurfria forskningsmetoder.

Andra viktiga uppgifter är att sprida information om och utbilda kring alternativ till djurförsök, något som ofta sker i samverkan med andra aktörer. Information på universitet och högskolor är ett prioriterat område för att nå ut till nuvarande och blivande forskare. Forska Utan Djurförsök gästföreläser och deltar i debatter på universitet och högskolor. Forska Utan Djurförsök arbetar även med politisk påverkan genom att kontakta politiker och myndigheter. Forska Utan Djurförsök deltar aktivt i den politiska debatten kring alternativ till djurförsök, genom kontakter med politiker och andra beslutsfattare på olika nivåer och genom att svara på remisser som rör djurförsök och alternativa metoder. Forska Utan Djurförsök är bl.a. representerade i Jordbruksverkets Nationella kommitté för försöksdjursfrågor.

Tre resultat föregående år


Senast Uppdaterad:
2018-11-18

Organisationsnamn:
Forska Utan Djurförsök

Organisationstyp:
Stiftelse med egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.forskautandjurforsok.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Hammarby Fabriksväg 25
120 30 Stockholm

Telefon:
08-749 03 40

E-postadress:
info@forskautandjurforsok.se

Organisationsnummer:
802004-1441

Plusgiro:
90 70 90-5

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet