Alla organisationer

Läkare mot AIDS Forskningsfond

Stiftelsen Läkare Mot Aids Forskningsfond arbetar för att stödja svensk forskning kring behandling, vaccin och prevention av HIV-infektion och AIDS.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Läkare mot AIDS Forskningsfond har 1 422 000 kr i totala intäkter. 99.9 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

95 % Graph

Det kostar 5 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

90 % Graph

90 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond bildade 1987 med huvudsyfte att främja klinisk behandlingsforskning och prevention inom HIV-området. Fonden är uppbyggd av bidrag från patienter, anhöriga, allmänhet, skolelever, insamlingar och läkemedelsföretag. Sedan starten 1987 har drygt 17 miljoner kronor delats ut till 183 olika forskningsprojekt.

Övergripande målsättning

Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond skall stödja svensk forskning kring behandling, vaccin och prevention mot HIV-infektion och AIDS.

Målgrupp

De primära intressenterna för forskningsfondens verksamhet är forskare inom HIV samt alla de som hjälps av forskningens framsteg.

Verksamhetsmål och strategi

Forskningsfondens mål är att:

• Stödja forskning som syftar till ett vaccin och effektivare läkemedel mot HIV-infektion och AIDS samt forskning kring förebyggande åtgärder.

• Främja återväxten av HIV forskare.

I syfte att uppnå dessa mål ges forskningsanslag företrädesvis till yngre forskare som är i början av sin karriär och som därför ännu inte kommer i fråga för anslag från de stora forskningsråden eller EU.

Verksamhet

Stiftelsens viktigaste verksamhet är att se till att inkomna ansökningar om forskningsstöd blir professionellt, korrekt och ojävigt bedömda för att på detta sätt ge stöd till svensk HIV forskning och återväxten av svenska HIV forskare.

Den löpande verksamheten består i bedömningar och prioriteringar av inkomna forskningsansökningar. Insamling ingår också som en del den löpande verksamheten. Arbetet sker i första hand ideellt på fritiden. Stiftelsen har ingen anställd heltidspersonal och inga lokaler, de anlitar enbart en kanslist vid Sveriges Läkarförbund (som även tillhandahåller möteslokaler) på deltid.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Läkare mot AIDS Forskningsfond

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse.


Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.aidsfond.se

Postadress:
Sveriges Läkarförbund, Box 5610
114 86 Stockholm

Besöksadress:
Villagatan 5
114 32 Stockholm

Telefon:
08-790 33 00

E-postadress:
info@aidsfond.se

Organisationsnummer:
802013-5953

Plusgiro:
90 06 95-8

Bankgiro:
900-6958

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2007

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet