Alla organisationer

MyRight

MyRight - Empowers People with Disabilities (kort: MyRight) arbetar i utvecklingsländer för att förbättra levnadsvillkoren och möjligheterna för människor med funktionsnedsättning att bilda egna organisationer i syfte att stärka de mänskliga rättigheterna.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (9) styrelsens bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

MyRight har 36 602 000 kr i totala intäkter. 1.6 % är privata medel, och 98.4 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

-2331 % Graph

Det kostar 2431 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

MyRight - Empowers People with Disabilities (f.d. Shia – Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening) – är en ideell förening som bildades 1981 under FN:s internationella handikappår.

Övergripande målsättning

Målet för MyRights arbete är att stödja medlemsorganisationernas utvecklingssamarbete i utvecklingsländer. Genom att förbättra levnadsvillkor och möjligheter för människor med funktionsnedsättning att bilda och utveckla egna organisationer med kapacitet att bedriva ett effektivt opinionsbildnings- och påverkansarbete i syfte att stärka mänskliga rättigheter.

Målgrupp

Människor med funktionsnedsättning i utvecklingsländer.

Verksamhetsmål och strategi

MyRight ska:

- bidra till en demokratisk samhällsutveckling som motverkar fattigdom, diskriminering och förtryck
- samordna funktionshinderrörelsens internationella utvecklingssamarbete som bedrivs i partnerskap mellan svenska organisationer och organisationer i MyRights samarbetsländer
- stärka människors möjligheter att organisera sig och skapa starka organisationer som kan bedriva opinions- och påverkansarbete som bidrar till ökade rättigheter för personer med funktionsnedsättning
- delta i nätverk och delge erfarenheter och kunskaper om funktionshinderfrågor så att nätverkens opinions- och påverkansarbete bidrar till att funktionshinderperspektivet inkluderas i allt utvecklingssamarbete.

För att kunna bedriva ett framgångsrikt påverkansarbete som leder till förändring för personer med funktionsnedsättning måste de som själva är berörda av funktionsnedsättning ha möjlighet att organisera sig. Därför är alla MyRights projekt uppbyggda kring organisationsutveckling. Starka organisationer som kan föra sina medlemmars talan leder till:

- att personer med funktionsnedsättning blir uppmuntrade att berätta om sina livsvillkor och känner stolthet och tillhörighet;
- att medlemmarnas självkänsla och kunskap om rättigheter ökar;
- att människor kan samlas kring viktiga frågor;
- att organisationerna kan arbeta med att förändra samhällets attityder gentemot personer med funktionsnedsättning och skapa allianser med andra aktörer i det civila samhället;
- att organisationerna kan bedriva ett samordnat och strategiskt påverkansarbete och samarbeta med politiker och andra beslutsfattare.

Det är först när en människa börjar tro på att en förändring är möjlig som han eller hon är beredd att kämpa för ett bättre liv. Engagerade och aktiva medlemmar ökar graden av inkludering i samhället och möjliggör verklig demokrati.

Verksamhet

MyRight är en paraplyorganisation vars medlemmar är olika svenska handikapporganisationer. De samordnar dessa organisationers internationella insatser och har ramavtal med Sida. MyRights uppdrag är att stödja det arbete som medlemsorganisationerna bedriver för ökade rättigheter för människor med funktionsnedsättning. I Sverige arbetar MyRight för att öka allmänhetens kunskap om livssituationen för personer med funktionsnedsättning i våra samarbetsländer. De deltar också i nationella, nordiska och internationella nätverk där de bidrar med ett funktionshinderperspektiv i biståndet.

För närvarande har MyRight program i sju länder. I Bolivia, Nicaragua, Rwanda, Tanzania, Nepal, Sri Lanka och Bosnien-Hercegovina. I programmen samarbetar alla de funktionshinderorganisationer som MyRight arbetar med i det landet. Alla mål och delmål inom enskilda projekt ska leda till att programmets mål uppfylls.

Senast Uppdaterad:
2018-11-18

Organisationsnamn:
MyRight

Organisationstyp:
MyRight är en paraplyorganisation vars medlemmar är olika svenska handikapporganisationer.

Egen projektverksamhet med lokala samarbetspartners.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.myright.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Lijeholmstorget 7a, 6 tr
117 63 Stockholm

Telefon:
08-462 33 60

E-postadress:
info@myright.se

Organisationsnummer:
802402-9376

Plusgiro:
90 01 10-8

Bankgiro:
900-1108

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet