Alla organisationer

ActionAid

ActionAid är en internationell biståndsorganisation som hjälper fattiga, framför allt kvinnor och barn, ut ur fattigdomen. ActionAid vill att alla skall ha möjligheten att leva ett rättvist och värdigt liv. ActionAid är en internationell biståndsorganisation som sedan 1972 med fattiga och utsatta för att tillsammans med dem hitta vägar ut ur fattigdomen. Organisationens arbete når idag 18 miljoner människor i över 45 länder. Våren 2006 öppnade ActionAid kontor i Sverige för att samla in pengar till projekten och driva opinionskampanjer för att engagera svenska folket i fattigdomsfrågor

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

ActionAid har 44 215 000 kr i totala intäkter. 93.4 % är privata medel, och 6.6 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

83 % Graph

Det kostar 17 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

63 % Graph

63 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

ActionAid har 15 anställda. 73 % är kvinnor och 27 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar -869 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

73 %
Kvinnor
27 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

ActionAid är en internationell biståndsorganisation som sedan 1972 med fattiga och utsatta för att tillsammans med dem hitta vägar ut ur fattigdomen. Organisationens arbete når idag 18 miljoner människor i över 45 länder.

Till att börja med fokuserade organisationen framför allt på att ge fattiga barn en möjlighet att gå i skolan. Redan från starten finansierades detta arbete med att faddrar i den rika världen gav sitt regelbundna stöd till olika utbildningsprojekt i fadderbarnens byar. De första tio åren arbetade organisationen främst med projekt i Indien, Rwanda, Kenya, Burundi och Gambia.

Huvudkontoret ligger sedan 2003 i Sydafrika. Våren 2006 öppnade ActionAid kontor i Sverige för att samla in pengar till projekten och driva opinionskampanjer för att engagera svenska folket i fattigdomsfrågor.

Övergripande målsättning

ActionAids mål är en rättvis värld fri från fattigdom. Tillsammans med utsatta människor arbetar ActionAid för att stärka dessa personers egna initiativ att ta sig ur fattigdomen.

Målgrupp

Fattiga, med särskilt fokus på kvinnor och flickor. Detta då ActionAid anser att majoriteten av de som lever i fattigdom, och som saknar grundläggande rättigheter, är just flickor och kvinnor.

Verksamhetsmål och strategi

VISION
En värld fri från fattigdom och orättvisa, där varje människa har rätt till ett värdigt liv.

UPPDRAG
Att arbeta med fattiga och marginaliserade människor för att bekämpa fattigdom och orättvisa.

MÅL
– Att motarbeta fattigdom och orättvisa världen över.

– Att utbilda och engagera människor om orsakerna till, konsekvenserna av och metoderna för att bekämpa fattigdom och orättvisa.

– Att stärka gräsrotsrörelser för att säkerställa dess medlemmars rättigheter och bekämpa orsaker till och konsekvenser av fattigdom och orättvisa.

FOKUSOMRÅDEN
För att effektivt bekämpa fattigdom och stärka kvinnors rättigheter fokuserar ActionAid på fem områden:

– Hjälpa människor som lever i fattigdom till ökad kontroll över naturresurser och arbetar för hållbart jordbruk världen över.

– Öka det politiska inflytandet för människor som lever i fattigdom, för att få politiker och företag att ta ansvar.

– Arbeta för en förbättrad kvalitet på undervisningen för alla barn och stötta ungt ledarskap i kampen för en värld fri från fattigdom.

– Stärka motståndskraften mot konflikter och katastrofer hos människor som lever i fattigdom och använda metoder som utgår från människors verkliga behov och rättigheter, inte från biståndsgivarnas politiska övertygelse.

– Säkerställa att flickor och kvinnor kan bryta mönstren av fattigdom och våld, ta kontroll över sina egna kroppar och skapa ekonomiska alternativ.

ARBETSPLAN
"Peoples action to end poverty"
40 års kamp mot fattigdom och orättvisor har lett till ActionAids arbetsplan "Peoples Action To End Poverty" som gäller från 2012-2017. I planen finns ActionAids visioner såväl som arbetsmetoder. Planen är en del i kampen mot den fattigdom och de orättvisor som fortfarande existerar – världen blir allt rikare men klyftan mellan fattiga och rika fortsätter att växa.

ActionAid är lokalt förankrade i varje land och område där de verkar. De arbetar mot gemensamma mål utifrån lokala behov och förutsättningar. ActionAid verkar i de områden där fattigdomen är som störst och bland de grupper som är mest utsatta och tillsammans med dessa grupper arbetar de för varaktiga förändringar, alltid utifrån ett rättighetsperspektiv.

Verksamhet

ActionAid arbetar för en hållbar global utveckling och vill genom sitt arbete bidra till en minskad fattigdom i världen. ActionAid har valt ut fem områden att särskilt lyfta fram till år 2017:

- Hjälpa människor som lever i fattigdom till ökad kontroll över naturresurser och arbetar för hållbart jordbruk världen över. ActionAid arbetar för att stödja hållbara, småskaliga jordbruk och säkra människors rätt till den mark de brukar. Detta är viktigt för att hunger och fattigdom ska minska. Samtidigt kan hållbara ekosystem upprätthållas.

- Öka det politiska inflytandet för människor som lever i fattigdom, för att få politiker och företag att ta ansvar.

- Arbeta för en förbättrad kvalitet på undervisningen för alla barn och stöttar ungt ledarskap i kampen för en värld fri från fattigdom.

- Stärka motståndskraften mot konflikter och katastrofer hos människor som lever i fattigdom och använder metoder som utgår från människors verkliga behov och rättigheter, inte från biståndsgivarnas politiska övertygelse.

- Säkerställa att flickor och kvinnor kan bryta mönstren av fattigdom och våld, ta kontroll över sina egna kroppar och skapa ekonomiska alternativ.

ActionAid i Sverige driver insamling till ActionAids internationella arbete. I Sverige arbetar de med att engagera människor att vara med och påverka till förändringar genom till exempel namninsamlingar eller påverkansarbete.

Senast Uppdaterad:
2018-12-03

Organisationsnamn:
ActionAid

Organisationstyp:
Ideell medlemsorganisation med individuellt medlemskap och egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Sydamerika

Webbadress:
www.actionaid.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Renstiernas gata 12
116 28 Stockholm

Telefon:
08-615 55 50

E-postadress:
info@actionaid.se

Organisationsnummer:
802431-3044

Plusgiro:
90 00 83-7

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet