Alla organisationer

Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders arbetar med att försvara människors medborgerliga och politiska rättigheter runt om i världen. Organisationen strävar efter att informera allmänheten om sina rättigheter och bedriver lobbyverksamhet riktad till makthavarna.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Civil Rights Defenders har 82 781 000 kr i totala intäkter. 24 % är privata medel, och 75.5 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

70 % Graph

Det kostar 30 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

87 % Graph

87 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Civil Rights Defenders har 50 anställda. 44 % är kvinnor och 56 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 1 062 000 kr/år. Personalkostader står för 30 % av deras totala intäkter.

Fördelning

44 %
Kvinnor
56 %
Män

Personalkostnad

30 % Graph

Personalkostnader av totala intäkter

Verksamheten

Bakgrund

Civil Rights Defenders, tidigare Svenska Helsingforskommittén, grundades 1982 med syfte att stödja människorättsförsvararna bakom järnridån, men också för att bevaka situationen i det egna landet. Organisationen är en icke-statlig, politiskt och religiöst oberoende människorättsorganisation, som arbetar för yttrandefrihet, rättssäkerhet och mot diskriminering.

Övergripande målsättning

Civil Rights Defenders övergripande målsättning är att försvara människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare runt om i världen. Att försvara de mänskliga rättigheterna är statens uppgift men alla länder behöver inte desto mindre ett levande civilt samhälle som fungerar som en oberoende kontroll av och en motvikt mot den statliga makten.

Målgrupp

Människorättsaktivister, yttrandefrihetskämpar, medborgare i Sverige, på Balkan och i världen.

Verksamhetsmål och strategi

VISION
En fredlig och säker värld med frihet och rättvisa för alla.

Civil Rights Defenders tror att en värld där människors rättigheter och friheter respekteras är en säkrare värld att leva i. Deras vision grundar sig på Helsingforsöverenskommelsen från 1975 som uppmärksammar att respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna är en viktig faktor för fred, rättvisa och utvecklingen av vänskapliga relationer och samarbeten mellan alla länder.

UPPGIFT
Att försvara människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärka människorättsförsvarare.

För att visionen ska bli verklighet strävar de efter att alla människor ska ha möjlighet att utnyttja sina medborgerliga och politiska rättigheter. De mänskliga rättigheterna står i skottlinjen både i totalitära stater och i nya och gamla demokratier. Därför vill de ta aktiv del av civilsamhället i Sverige och samtidigt stärka människorättsförsvarare i länder med odemokratiska regimer och i länder som befinner sig i ett övergångsskede från diktatur eller våldsamma konflikter. De strävar efter att bevaka att stater respekterar de mänskliga rättigheterna och kräver ansvar, rättvisa och gottgörelse när mänskliga rättigheter har kränkts. Civil Rights Defenders strävar efter att informera allmänheten om sina rättigheter och bedriver lobbyverksamhet riktad till makthavarna.

ARBETE
Det övergripande målet är att öka människors tillgång till frihet och rättvisa genom att arbeta för ökad respekt för deras medborgerliga och politiska rättigheter. För att uppnå detta har organisationen följande mål:

Människor stärks så att de kan kräva sina mänskliga rättigheter
- Människor får ökad tillgång till rättshjälp
- Människor för ökad tillgång till information

Stater tar ansvar för att de mänskliga rättigheterna respekteras
- Lagstiftningen om de mänskliga rättigheterna förbättras
– Efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna förbättras

Lokala människorättsförsvarare stärks
- Skyddet för utsatta människorättsförsvarare förbättras
- Organisationskapaciteten hos lokala människorättsförsvarare stärks

Civil Rights Defenders försvarar de mänskliga rättigheterna i Sverige där de har sitt huvudkontor. Deras internationella aktiviteter har som mål att visa aktivitet i länder och regioner där respekten för individens medborgerliga och politiska rättigheter är som svagast. De har ett regionalt perspektiv i arbetet eftersom de problem organisationen tar sig an ofta är del av ett regionalt problem.

RÄTTIGHETER I FOKUS
Organisationen betonar följande tio rättigheter, och alla aktiviteter syftar till att skydda en eller flera av dessa:

1. Rätten till liv och fysisk integritet
2. Rätten till frihet och personlig säkerhet
3. Rätten till rättvis rättegång och effektiv gottgörelse
4. Rätten till respekt för privat- och familjelivet
5. Rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet
6. Rätten till yttrandefrihet
7. Rätten till förenings- och församlingsfrihet
8. Rätten till skydd mot hat- och krigspropaganda
9. Rätten till politiska rättigheter
10. Rätten att inte bli diskriminerad

Den tionde punkten är den mest grundläggande delen av organisationens verksamhet. De beaktar alltid diskrimineringsfrågan för att dra uppmärksamhet till och skydda grupper som är särskilt sårbara.

ARBETSMETODER
Civil Rights Defenders anser att alla länder, för att kunna fortsätta utvecklas i positiv riktning, behöver ett starkt civilsamhälle som granskar dem som sitter vid makten. Människor som försvarar andras rättigheter i diktaturer och auktoritära samhällen blir ofta förföljda. Polis, militär eller myndighetspersoner hotar, trakasserar, fängslar eller misshandlar dem – eller värre. Många människorättsförsvarare riskerar sina liv med sitt arbete. Därför kombinerar organisationen sitt arbete för de mänskliga rättigheterna med att stärka sina samarbetspartner. De använder sig främst av följande tre arbetsmetoder:

1. Stöd till människorättsförsvarare
Organisationen använder sitt internationella nätverk av människorättsförsvarare för att stärka samarbetsorganisationer och nätverk. De strävar efter att uppmärksamma situationen för människorättsförsvarare i de länder där de är verksamma. De stöder dem med utbildning, resurser och expertis för att skydda det utrymme i vilket de verkar och för att stärka deras möjligheter att agera.

2. Granskning och ansvarsutkrävande
Med sina partners granskar de statliga myndigheter och utkräver ansvar när lagstiftningen, eller det sätt på vilket den tillämpas, står i konflikt med medborgerliga och politiska rättigheter. De vidtar rättsliga åtgärder mot de stater och makthavare som kränker mänskliga rättigheter.

3. Lobbyverksamhet och opinionsbildning
De bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning riktad till nationella och internationella beslutsfattare. I totalitära stater når de ut till människor med oberoende information för diskussion och debatt genom alternativa media.

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR
1. Integritet
Organisationen är en oberoende statligt obunden organisation som ägnar sig åt angelägna frågor. De är starkt hängivna sitt arbete och backar inte för svåra ämnen eller geografiska regioner där de politiska krafterna inte tolererar människorättsförsvarare. Organisationen tar inte emot bidrag från givare som vill styra verksamheten eller som inte stöder deras målsättningar.

2. Skicklighet
Organisationens analyser baserar sig på kunskap och faktakontroll, samt på internationella standarder för de mänskliga rättigheterna. De strävar alltid efter hög kvalitet i sitt arbete och efter att ge de lokala samarbetspartnerna stöd för kompetensutveckling och för att utveckla sin expertis.

3. Effektivitet
Civil Rights Defenders är en resultatorienterad organisation med strikt finansiell kontroll och förvaltning. De förfinar kontinuerligt sitt resultatbaserade styrsystem för att skapa så tydlig redovisning och transparens som möjligt i resultatrapporter och uppföljningar.

SAMARBETSORGANISATIONER
De arbetar med organisationer och enskilda människorättsförsvarare, uteslutande med statligt obundna, religiöst och politiskt oberoende organisationer som inte använder sig av eller förespråkar våldsanvändning. Generellt sett är organisationens partner lokala NGO-organisationer. I länder där sådana inte tillåts kan de emellertid samarbeta med enskilda personer och lösa nätverk i syfte att bygga upp en organisationsstruktur.

Verksamhet

Civil Rights Defenders bedriver i nuläget verksamhet i ett flertal länder i världen. Civil Rights Defenders försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker utsatta människorättsförsvarare. De arbetar i några av världens mest repressiva länder och regioner där vi tillsammans med lokala krafter kämpar för långsiktig och hållbar förändring. De är också verksamma i Sverige för att ta ett ansvar för de mänskliga rättigheterna även på hemmaplan.

Nedan presenteras CRD:s verksamhet i ett urval av länderna där de är verksamma:

Sverige
En av Civil Rights Defenders huvuduppgifter är att bevaka och rapportera om mänskliga rättigheter i Sverige. CRD organiserar seminarier, publicerar rapporter och gör uttalanden för att påverka beslutsfattare och göra allmänheten medveten om mänskliga rättigheter. Bland annat arbetar CRD med frågor gällande polisens möjlighet till hemlig övervakning och vilken kränkning av integriteten som den innebär samt kring lagstiftningen som syftar till att bekämpa ”terrorism” inte har balanserats med ett ökat skydd av människors rättigheter.

Albanien
I Albanien samarbetar Civil Rights Defenders med lokala människorättsorganisationer som erbjuder rättshjälp och utövar påverkansarbete för förbättrad lagstiftning. De genomför också utbildningsinsatser för albanska medier som syftar till att stärka etiken inom medier och lyfta frågan om självreglering.

Bosnien-Hercegovina
Civil Rights Defenders arbetar för journalister och människorättsförsvarare som hotas på grund av sitt arbete. I Bosnien-Hercegovina är korruptionen utbredd och rättssäkerheten otillräcklig. Arbetet med att bearbeta det förflutna har gått i stå. CRDs samarbeten i landet handlar till stor del om just dessa frågor.

Montenegro
CRD:s fokus ligger på att stärka organisationer som övervakar mänskliga rättigheter – i synnerhet situationen i landets fängelser, rätten till en rättvis rättegång och viktiga övergångslagar. Dessutom stödjer de uppföljningar av regeringens åtgärder mot korruption, eftersom korruptionen fortfarande är ett allvarligt problem i landet.

Östafrika
Straffrihet är en fråga som regionen Östafrika brottas med. Yttrandefriheten och tillgången till information är begränsad, med vissa undantag. Hbt-personer kriminaliseras och stigmatiseras. Civil Rights Defenders upprättar successivt närvaro i regionen och undersöker olika sätt att stärka människorättsförsvarare och marginaliserade grupper.

Läs mer på CRD:s hemsida för att få mer information från flera länder.

Senast Uppdaterad:
2018-11-09

Organisationsnamn:
Civil Rights Defenders

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige, Europa

Webbadress:
www.civilrightsdefenders.org

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 2173
103 14 Stockholm

Besöksadress:
Sergels torg 12, våning 12
111 57 Stockholm

Telefon:
08-545 277 30

E-postadress:
info@civilrightsdefenders.org

Organisationsnummer:
802011-1442

Plusgiro:
90 01 29-8

Bankgiro:
900-1298

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet