Alla organisationer

Hand in Hand

Hand in Hand arbetar för att bekämpa fattigdom och barnarbete världen över. Organisationen gör detta genom att skapa jobb samt utbilda och träna människor i att driva företag och förmedla mikrolån. De inriktar sig framför allt på fattiga barn och kvinnor.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Hand in Hand har 66 921 000 kr i totala intäkter. 71.9 % är privata medel, och 28.1 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

90 % Graph

Det kostar 10 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

84 % Graph

84 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Hand in Hand har 12 anställda. 75 % är kvinnor och 25 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 171 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

75 %
Kvinnor
25 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Hand in Hand startades i Sverige i början av 90-talet av en grupp svenska lärare som ville verka för att utrota barnarbete i de silkesproducerande regionerna i Tamil Nadu i Indien. Verksamheten har under en uppbyggnadsfas finansierats med medel från Percy Barnevik.

Övergripande målsättning

Organisationens vision är en värld utan fattigdom och barnarbete.

Målgrupp

Framför allt fattiga barn och kvinnor, men män utesluts inte.

Verksamhetsmål och strategi

Hand in Hand bekämpar fattigdom genom företagande. Målet att skapa 1,3 miljoner jobb i Indien till år 2014 har redan uppnåtts och Hand in Hand siktar nu på 10 miljoner jobb globalt på 10 år. Organisationen arbetar efter en modell som innefattar social mobilisering, utbildning och träning i att driva företag samt förmedling av mikrolån.

Hand in Hands sätt att arbeta är baserat på idéer från näringslivet som utvecklats till en effektiv, skalbar och mycket framgångsrik modell för att snabbt skapa nya jobb bland de allra fattigaste.

Varje Hand in Hand-organisation har sin eget arbetssätt som skräddarsytts för att passa i det lokala landet för att via ”Hjälp till Självhjälp” skapa så många jobb som möjligt. Arbetsmodell kan delas i fyra steg och hela utbildningen kan ta närmare ett år innan kvinnorna i gruppen är redo för att starta sina företag.

1. Hand in Hand mobiliserar kvinnor i självhjälpsgrupper där lär sig läsa, skriva, räkna samt får träning i entreprenörskap, finansiering och marknadsföring. I gruppen skapas en viktig social gemenskap där man stöttar varandra och arbetar mot tydliga mål.

2. När grundutbildningen är klar fortsätter utbildningen som är fokuserad på hur man kan starta och driva ett litet familjeföretag. I gruppen diskuteras olika möjliga branscher och inriktningar som exempelvis grönsaksodling, bageri eller skrädderiverksamhet.

3. Kvinnorna sparar regelbundet små summor. När de har visat sin finansiella disciplin samt fullföljt utbildningen kan vi länka dem till ett låneinstitut där de erbjuds mikrolån. Lånen får enbart användas i deras affärsverksamheter, aldrig för konsumtion. Återbetalningsgraden är mycket hög och många kvinnor återkommer för att genom ytterligare lån expandera sin verksamhet.

4. När företaget är igång hjälper våra affärscoacher löpande till med frågor som distribution, kvalitet och expansion. Om företaget vill nå utanför sin lokala marknad ställs högre krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Vi hjälper ofta företagen med att bygga resurser för expansion utanför sin traditionella marknad. Ibland hjälper vi också grupper av företag från en region att tillsammans introducera sina produkter på helt nya marknader. Genom företaget kan kvinnorna öka familjens inkomster väsentligt, vilket innebär att familjemedlemmarna kan äta bättre, få bättre bostäder och få tillgång till livsnödvändiga mediciner när det behövs. Det ger också kvinnor och barn en starkare ställning och familjen får råd att låta sina barn gå i skolan.

Verksamhet

Sverige
Hand in Hand Sverige är en ideell förening som har till uppgift att samla in ekonomiska bidrag till verksamheten i Indien, Afghanistan samt södra och östra Afrika.

Indien
I Tamil Nadu arbetar Hand in Hand utifrån sin holistiska modell med fem grundområden: kvinnligt entreprenörskap med mikrolån, eliminering av barnarbete, hälsa, miljö och demokrati/IT. De första åren koncentrerades verksamheten på delstaten Tamil Nadu med omfattande program för utbildning och yrkesträning med målet att skapa jobb. Därefter kompletterade de sina aktiviteter med skolor, hälsoprogram, IT-centers och miljöprojekt. De senaste åren har de expanderat verksamheten i Indien också till delstaterna Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Gujarat, Rajasthan och jättestaten Uttar Pradesh. Totalt omfattar våra program nu 10 delstater med en befolkning på 700 miljoner människor, 60% av Indiens befolkning. Mer än 1,1 miljoner kvinnor har deltagit i Hand in Hands självhjälpsgrupper och cirka 1,7 miljoner jobb har skapats. Drygt 200 byprojekt med svenska företag och stiftelser som ”faddrar” har genomförts.

Afghanistan
I Afghanistan arbetar organisationen sedan 2006 med att implementera sin modell för självhjälpsgrupper. Grunden för Hand in Hans sätt att arbeta är densamma, men här arbetar de med utbildning av både kvinnor som män för att stimulera dem till att starta små företag inom områden som jordbruk, djurhållning och textil. Under de senaste två åren har de, som en integrerad del i den löpande verksamheten, dessutom att utbildat 7 500 entreprenörer på landsbygden i ett speciellt projekt som är finansierats av Sida och Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust. I februari 2014 påbörjades ett samfinansierat projekt mellan EU och Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust med målsättningen att nå ut till 5.400 individer (70% kvinnor) för att skapa 8.100 jobb i Samangan Provinsen. Totalt har 22 371 personer deltagit i våra självhjälpsgrupper och 11 200 jobb har skapats.

Södra Afrika
I södra Afrika bedrivs verksamhet i Sydafrika och Zimbabwe. 154 000 personer har deltagit i våra självhjälpsgrupper och 135 000 jobb har skapats eller vidareutvecklats.

Östra Afrika
Verksamheten i Kenya, som startades 2011, växer snabbt och finns nu i regioner som Nairobi, Kiambu och Machakos. I samarbete med Kenya Agricultural Sector Development Support Programme (ASDSP) genomför de ett speciellt projekt för att förbättra förutsättningarna för bönder och därmed ge möjlighet till ökad produktion och avkastning. 94 000 personer har deltagit i deras självhjälpsgrupper sedan starten och över 125 000 jobb har skapats eller vidareutvecklats.

Storbritannien
Hand in Hand International ligger i London och arbetar med att samla in donationer och sprida information om verksamheten. Hand in Hand International arbetar företrädesvis i Europa och USA och är en i England registrerad Charity.

Senast Uppdaterad:
2018-11-18

Organisationsnamn:
Hand in Hand

Organisationstyp:
Ideell förening med individuellt medlemskap.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.handinhand.nu

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 5216
102 45 Stockholm

Besöksadress:
Nybrogatan 34
102 45 Stockholm

Telefon:
08-555 798 30

E-postadress:
info@handinhand.nu

Organisationsnummer:
814000-8643

Plusgiro:
90 00 91-0

Bankgiro:
900-0910

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet