Alla organisationer

Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen är en folkrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Deras uppdrag är att verka för en värld fri från våld, oavsett om det sker i form av krig, förtryck eller orättvisor.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Kristna Fredsrörelsen har 19 494 000 kr i totala intäkter. 8.4 % är privata medel, och 89.5 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

85 % Graph

Det kostar 15 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

93 % Graph

93 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Kristna Fredsrörelsen bildades år 1919 som Svenska Världsfredsmissionen. Bakgrunden var erfarenheterna efter Första världskriget och arbetet inriktades på allmän och total nedrustning och en värld fri från våld. 1977 bytte organisationen namn till Kristna Fredsrörelsen.

Övergripande målsättning

Kristna Fredsrörelsen finns för att skapa fred och rättvisa genom ickevåld. De är djupt förankrade i den ekumeniska rörelsen och stödjer trosbaserat engagemang. Tillsammans med lokala fredsaktörer i världen arbetar de för ett hållbart sätt att leva och ett samhälle utan våld.

Målgrupp

Utsatta människor i konfliktområden samt informationsspridning bland privatpersoner och i församlingar.

Verksamhetsmål och strategi

KrF finns till för människor som vill samlas i detta arbete, i Sverige och internationellt, och för människor som riskerar att utsättas för våld och kränkningar i sitt arbete för mänskliga rättigheter och fred.

KrF bidrar till det långsiktiga målet genom stöd till samarbetsorganisationer i konfliktområden för att:
- Minska tillgången på vapen och att få till stånd ett förändrat säkerhetstänkande- och agerande som sätter människors sårbarhet och behov i centrum.
- Människorättsförsvarare (MR-försvarare) och organiserad civilbefolkning ska kunna kräva sina rättigheter och bidra till en demokratisk utveckling utan att utsättas för våld.
- De med hjälp av utbildning och organisering i ickevåld och mänskliga rättigheter ska stärka arbetet för en fredlig samhällsförändring och demokratisk utveckling

Eftersom detta är aspekter som enligt KrF:s förändringsteori är centrala för att uppnå vårt mål. Vidare arbetar KrF i Sverige med målet att öka kunskapen om hur strategiska ickevåldsmetoder kan bidra till en minskning av fysiskt och strukturellt våld och skapa förutsättningar för demokratisering, rättvisa, utveckling och hållbar fred. Vi erbjuder också verktyg, forum och aktiviteter för människor runt om i Sverige som vill vara med och skapa fred och rättvisa genom ickevåld.

Kristna Fredsrörelsen verkar för en värld utan våld, krig och förtryck. Deras prioriterade frågor och mål är:

- Ickevåld
Kristna Fredsrörelsen är en organisation som vill bygga fred genom ickevåld. Ickevåld är mer än bara att avstå från våld – det är att försöka motverka och avslöja både det direkta och strukturella våldet, genom fredliga medel.

- Nedrustning
Den forskning, de pengar, råvaror och energi som går till vapen skulle räcka mer än väl för att ge alla de miljoner som dör i förtid på grund av bristande levnadsstandard ett värdigt liv. Kristna Fredsrörelsen arbetar för en total nedrustning eftersom vi tror att verklig fred enbart kan skapas och upprätthållas med hjälp av fredliga medel.

Vapenexport
- Sverige är en av världens största vapenexportörer. Sett över en tioårsperiod har den svenska vapenexporten vuxit med 400 procent. Detta trots att grundprincipen i svensk lag är att vapenexport är förbjuden. Riksdagen har slagit fast att all Sveriges politik, inklusive vapenexportpolitiken, måste vara samstämmig och att den ska präglas av de fattigas perspektiv på utveckling.

På väg mot en värld fri från vapen arbetar därför Kristna Fredsrörelsen för:
- att Sverige inte ska exportera vapen till diktaturer eller länder som kraftigt kränker mänskliga rättigheter
- en ökad insyn och ökat demokratiskt inflytande i de beslut som fattas kring vapenexporten.

- Små och lätta vapen
Kristna Fredsrörelsens internationella nedrustningsarbete fokuserar på små och lätta vapen eftersom det är världens dödligaste vapensort. Varje år dödas cirka 500.000 människor med hjälp av lätta vapen (handeldvapen) – i väpnade konflikter, olyckor i hemmet eller på grund av väpnad kriminalitet. Den kontinent som idag är värst drabbad är Latinamerika. Därför stödjer Kristna Fredsrörelsen organisationer som arbetar med opinionsbilding och påvekansarbete för att minska det väpnade våldet och tillgången på vapen i Latinamerika. Ett exempel på det är nätverket CLAVE som arbetar i ett flertal länder i Latinamerika med stöd från Kristna Fredsrörelsen.

- Vapenhandelsavtal
Kristna Fredsrörelsen har under lång tid arbetat för få till stånd ett internationellt vapenhandelsavtal, kallat Arms Trade Treaty (ATT). Efter mer än tio år av kampanjer och påverkansarbete undertecknades ett sådant avtal i april 2013 i FN:s generalförsamling. Enligt avtalet ska stater inte exportera vapen om de kommer att användas för att begå brott mot mänskliga rättigheter eller humanitär rätt. Kristna Fredsrörelsen arbetar nu tillsammans med sina partners för att avtalet implementeras så strikt som möjligt och att effektiva kontrollmekanismer som gör skillnad byggs upp på nationell och regional nivå.

Verksamhet

Kristna Fredsrörelsen arbetar för fred genom ickevåld:

- Ett av organisationens bidrag är att finnas på plats i konfliktområden. I Colombia, Guatemala, Mexiko, Västsahara och Sydsudan stöder de lokala fredsaktörer i deras arbete för att, genom ickevåldsliga metoder, stärka mänskliga rättigheter och bygga fred. Till konfliktländer åker varje år observatörer för att delta i arbetet för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. De blir del av globala nätverk och utbildas för att rapportera övergrepp mot mänskliga rättigheter och skydda de människor som aktivt arbetar för fred och rättvisa.

- Ger kurser i ickevåld och konflikthantering.

- Försöker förebygga våld och lindra följderna av våldsanvändning genom att motarbeta produktion och handel med vapen.

- Stöder lokalt fredsarbete på olika håll i världen, bland annat i Mellanöstern och Latinamerika.

- Granskar Sveriges och EU:s agerande i säkerhetspolitiska frågor ur ett globalt perspektiv för att påverka utvecklingen i riktning mot rättvisa och fred.

- Uppmanar och stödjer kyrkor och andra trossamfund att aktivt verka för fred och rättvisa och att ta avstånd från våld.

- Arbetar med religionsdialog och deltar i kampen mot fördomar och främlingsfientlighet.

- Kristna fredsrörelsen vill också vara en stark opinionsbildare. De granskar försvars- och säkerhetspolitiken i Sverige, driver på för att världens ledare ska enas kring kraftfulla nedrustningsavtal och förebygga väpnade konflikter. Tillsammans med våra samarbetspartners bildar vi opinion mot handel och produktion av vapen.

Senast Uppdaterad:
2018-11-12

Organisationsnamn:
Kristna Fredsrörelsen

Organisationstyp:
Ideell förening med individuellt medlemskap.

Geografiskt fokus:
Afrika, Sverige, Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.krf.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Ekumeniska centret, Box 14038
167 14 Bromma

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 18
Stockholm

Telefon:
08-453 68 40

E-postadress:
info@krf.se

Organisationsnummer:
826000-8696

Plusgiro:
90 00 31-6

Bankgiro:
900-0316

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)


Tar inte avstånd från att investera i...

Kommersiell spelverksamhet