Alla organisationer

Assyrier Utan Gränser

Assyrier Utan Gränser är en svensk ideell förening som arbetar för att förbättra tillvaron för det assyriska folket i sina ursprungsländer (Syrien, Iran, Irak, Turkiet och Libanon). Assyrier Utan Gränser bedriver en självständig verksamhet och är partipolitiskt och religiöst obundet. Sommaren 2006 åkte en grupp assyriska ungdomar till assyriernas ursprungsländer i Mellanöstern i syfte att stifta bekantskap med sina rötter och sitt ursprung. Resan blev dock mer uppskakande än vad ungdomarna hade räknat med. Att bevittna den tragedi och misär som var assyriernas vardag med ekonomiskt, socialt och fysiskt förtryck i form av hot och våld, innebar en vändning för dessa ungdomar. Denna erfarenhet gav upphov till det som kom att bli Assyrier Utan Gränser.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Assyrier Utan Gränser har 951 000 kr i totala intäkter. 95 % är privata medel, och 5 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

82 % Graph

82 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Sommaren 2006 åkte en grupp assyriska ungdomar till assyriernas ursprungsländer i Mellanöstern i syfte att stifta bekantskap med sina rötter och sitt ursprung. Resan blev dock mer uppskakande än vad ungdomarna hade räknat med. Att bevittna den tragedi och misär som var assyriernas vardag med ekonomiskt, socialt och fysiskt förtryck i form av hot och våld, innebar en vändning för dessa ungdomar. Denna erfarenhet gav upphov till det som kom att bli Assyrier Utan Gränser.

Assyrier Utan Gränser är en ideell förening som bedriver en självständig verksamhet och är partipolitiskt och religiöst obundet. Alla som arbetar för Assyrier Utan Gränser gör det på ideell basis.

Övergripande målsättning

Assyrier Utan Gränser grundades för att förbättra tillvaron för assyrier i hemlandet eftersom dessa i dag utsätts för både övergrepp, våld, väpnade konflikter och diskriminering.

Målgrupp

Assyrier som lever i Mellanöstern.

Verksamhetsmål och strategi

Assyrier Utan Gränser bedriver offentlig insamling för humanitära och välgörande ändamål med den assyriska folkgruppens hemland Assyrien (Turkiet, Irak, Iran, Syrien, och Libanon) som arbetsfält.

_______________________________________________________________

Assyrier Utan Gränser har till syfte att:

1. Via långsiktiga insatser och hållbar utveckling öka assyriers egenmakt genom att förse dem med medel för att de själva skall kunna höja sin levnadsstandard och förbättra sina livsvillkor

2. Bistå assyrier i nöd med humanitära insatser

3. Stödja unga assyrier, i synnerhet studenter, och på så sätt hjälpa dem att själva förbättra och påverka sin framtid

4. Samla in ekonomiskt stöd för verksamheten

5. Sprida information om och söka skapa opinion kring assyrier i nöd och om föreningens arbete och principer

_______________________________________________________________

Organisationens verksamhet bygger på sex grundprinciper:

1. Hjälper assyrier i hemlandet
Assyrier Utan Gränsers verksamhet består huvudsakligen i att hjälpa assyrier att leva i en tryggare och gynnsammare tillvaro i sina hemländer. Assyrier Utan Gränser etablerar fadderbyar, tilldelar assyriska ungdomar stipendier till utbildning och hjälper assyrier i nöd med akuta insatser t.ex. vid flyktingkatastrofer.

2. Frivillighet
Assyrier Utan Gränser är en förening grundad på frivillighet och ger hjälp osjälviskt. Frivillighet gäller både givare och mottagare.

3. Självständighet
Assyrier Utan Gränser samarbetar med organisationer, myndigheter och andra aktörer då det gynnar assyrier i utsatta situationer, om det inte innebär att de ger upp sin självständighet och integritet. Deras oberoende kännetecknas framför allt av självständigt tänkande, det vill säga att fritt kunna välja vilka insatser som skall göras, hur länge de skall pågå och med vilka medel de skall genomföras.

Assyrier Utan Gränser som förening eftersträvar absolut oberoende gentemot alla strukturer och myndigheter, oavsett om de är politiska, religiösa, ekonomiska eller av annat slag. Deras volontärer å sin sida är skyldiga att iaktta diskretion och skall undvika att genom sin personliga inställning kompromettera Assyrier Utan Gränser politiskt, institutionellt eller på annat vis.

4. Ansvar och öppenhet
Assyrier Utan Gränser ser det som en självklarhet gentemot sina bidragsgivare att öppet redovisa kommitténs arbete, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Effektivitet och användning av resurser på optimerat sätt är ledord i arbetet som bedrivs. Insatserna kontrolleras och dokumenteras direkt på plats.

5. Ideell förening
Assyrier Utan Gränser förutsätter aktivt deltagande i föreningen samt anammande av dessa grundprinciper. De strävar efter att ständigt inlemma nya volontärer i föreningen för att bibehålla spontanitet och innovationsanda.

6. Skapa opinion
Assyrier Utan Gränser är skyldiga att göra allmänheten medveten om assyriernas situation i Mellanöstern framför allt då assyrierna förtrycks eller lider nöd. Assyrier Utan Gränser kritiserar öppet och fördömer all förtryck och åsidosättandet av de mänskliga rättigheterna mot den assyriska folkgruppen oavsett var i världen de befinner sig.

Verksamhet

Assyrier Utan Gränsers verksamhet baseras på att etablera fadderbyar i hemlandet och arbeta för att tillgodose de behov som finns i fadderbyarna och bistå vid nöd. De bedriver långsiktiga projekt, med fokus på utbildning, landsbygdsutveckling samt jämställdhet.

De bidrar också med akuta insatser i katastrofer såsom flyktingkrisen i Mellanöstern. Assyrier Utan Gränser förser utsatta assyriska flyktingar från Irak med livsnödvändiga behov såsom mat, boende, rent vatten och mediciner.

En viktig del av verksamheten baseras på att hjälpa unga assyrier att själva förbättra sin framtid och sitt liv. De stimulerar till vidareutbildning genom att bevilja stipendier till studerande ungdomar i hemlandet.

_______________________________________________________________

Organisationens arbetsuppgifter är att:

- Förstärka målgruppens rättigheter och självmakt.
- Tillgodose målgruppens behov hållbart och långsiktigt.
- Bistå assyrier i nöd med akuta insatser.
- Hjälpa unga assyrier att själva förbättra sin framtid genom stipendieverksamhet.
- Sprida information om och skapa opinion kring assyrier i nöd, samt om organisationens arbete och principer.
- Samla in gåvor och stöd till verksamheten.

_______________________________________________________________

Stipendier
En av Assyrier Utan Gränsers målsättningar är att hjälpa unga assyrier att själva förbättra sin framtid. Detta sker bland annat genom att bevilja studenter ekonomiska medel till universitetsstudier. Genom detta vill Assyrier Utan Gränser dels visa nuvarande studenter att det finns någon som kan stödja dem i sin strävan mot examensdiplomet, och även att man frambringar ett hopp till de assyrier som ställer sig tveksamma till universitetsstudier i sin rädsla att inte ha råd med studierna.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Assyrier Utan Gränser

Organisationstyp:
Ideell medlemsorganisation med egen projektverksamhet

Geografiskt fokus:
Asien

Webbadress:
www.assyrierutangranser.se

Facebook  

Postadress:
Box 77
145 01 Norsborg

Besöksadress:
Segersbyvägen 4, 4 tr
145 63 Norsborg

Telefon:
0739 94 59 61

E-postadress:
info@awbswe.se

Organisationsnummer:
802436-5481

Plusgiro:
90 01 21-5

Bankgiro:
900-1215

FRII:
Nej

90-konto:
Ja