Alla organisationer

Föräldralösa Barn

Föräldralösa Barn är en stiftelse (kontrolleras av Adoptionscentrum, se Givarguiden) som arbetar för ”alla barns rätt till en familj”. De samlar in pengar åt barn som riskerar att överges eller är föräldralösa och då barnhem inte anses vara en bra permanent lösning.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Föräldralösa Barn har 807 000 kr i totala intäkter. 96.4 % är privata medel, och 3.6 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

92 % Graph

Det kostar 8 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

81 % Graph

81 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Föräldralösa Barn stiftades 1998. Insamlingsstiftelsen kontrolleras av Adoptionscentrum som är en barnrättsorganisation som verkar för alla barns rätt till familj. Adoptionscentrum söker bidrag ur Föräldralösa Barn för att helt eller delvis finansiera sina projekt. Alla projekt som Föräldralösa Barn är med och finansierar är inriktade på de barn som riskerar att överges och de som inte har familj.

Övergripande målsättning

Föräldralösa Barn är en biståndsorganisation som arbetar för ”alla barns rätt till familj”. Projekten är helt inriktade på de barn som riskerar att överges och de som inte har familj. Barnhem är ingen bra permanent lösning för barn.

Föräldralösa Barn arbetar främst för:
- Att förebygga att barn överges
Detta görs bland annat genom att öka kunskapen om barns rättigheter, att stärka utsatta familjers möjligheter att påverka sin situation, att arbeta med ökad jämställdhet, att minska stigmatiseringen av ensamstående föräldrar och att utveckla metoder för psykosocialt stöd till utsatta familjer.

- Ett rättssäkert omhändertagande av övergivna barn:
Detta sker genom utbildning av personal på barnhem, sociala myndigheter, sjukhus, inom domstolsväsendet mm., skyddsrutiner när någon får ett övergivet barn i sin vård, säkerställandet av identitet och familjetillhörighet, utredning av barn som förlorat sin familjetillhörighet, underlättande av familjeåterförening och verka för att främja alternativa familjeplaceringar i barnets ursprungsplan och förändra rådande attityder till barn utan föräldraomsorg.

- Att förbättra för barn och ungdomar som växer upp på barnhem:
Detta görs genom att öka kunskapen hos personal på institutioner om barn rättigheter och behov, förändra institutionsvård mot att förkorta vistelsetiden, individualisera vården, minska barngrupperna och att man följer minimistandards, stödja barn och ungdomar att själva delta i beslutsfattande om sin vårdplan och att öka insatser för utbildning av ungdomar på barnhem för utslussning i samhället.

Målgrupp

Barn som riskerar att överges och som inte har familj.

Verksamhetsmål och strategi

Föräldralösa Barn är en biståndsorganisation som arbetar för ”alla barns rätt till familj”. Projekten är helt inriktade på de barn som riskerar att överges och de som inte har familj. Barnhem är ingen bra permanent lösning för barn.

Föräldralösa Barn arbetar främst för:
- Att förebygga att barn överges
Detta görs bland annat genom att öka kunskapen om barns rättigheter, att stärka utsatta familjers möjligheter att påverka sin situation, att arbeta med ökad jämställdhet, att minska stigmatiseringen av ensamstående föräldrar och att utveckla metoder för psykosocialt stöd till utsatta familjer.

- Ett rättssäkert omhändertagande av övergivna barn:
Detta sker genom utbildning av personal på barnhem, sociala myndigheter, sjukhus, inom domstolsväsendet mm., skyddsrutiner när någon får ett övergivet barn i sin vård, säkerställandet av identitet och familjetillhörighet, utredning av barn som förlorat sin familjetillhörighet, underlättande av familjeåterförening och verka för att främja alternativa familjeplaceringar i barnets ursprungsplan och förändra rådande attityder till barn utan föräldraomsorg.

- Att förbättra för barn och ungdomar som växer upp på barnhem:
Detta görs genom att öka kunskapen hos personal på institutioner om barn rättigheter och behov, förändra institutionsvård mot att förkorta vistelsetiden, individualisera vården, minska barngrupperna och att man följer minimistandards, stödja barn och ungdomar att själva delta i beslutsfattande om sin vårdplan och att öka insatser för utbildning av ungdomar på barnhem för utslussning i samhället.

Föräldralösa barns internationella arbete genomförs i samarbete och i tät kontakt med barnhem, myndigheter samt barnrättsorganisationer världen över. Barns rätt till familj präglar deras verksamhet som utgår från barnets bästa i ett livslångt perspektiv. Dessa kontakter har gett dem bred kunskap om situationen för barn som riskerar att överges eller lever på institutioner.

Genom dessa kontakter får de även viktig inblick i rådande attityder i det lokala samhället; till föräldralösa barn, ensamstående föräldrar samt till adoptiv- och fosterfamiljer som ett alternativ för barn utan föräldraomsorg.

Verksamhet

Föräldralösa Barn och/eller Adoptionscentrum bedriver cirka 40 projekt i mer än 15 länder. Föräldralösa Barns projekt är helt inriktade på de barn som riskerar att överges och som inte har familj. Organisationen stöttar och arbetar tillsammans med organisationer i nära de utsatta barnen i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa och tillsammans utformar de projekt för att hjälpa sin målgrupp - barn som saknar föräldrar. Föräldralösa Barn bidrar med kompetens i organisationsutveckling, men även med kunskaper i barnrätt, ekonomihantering, riskhantering och hur de bättre ska nå ut med sina sakfrågor.

Stiftelsens biståndsarbete är inriktat på att stärka rättigheterna för barn som förlorat eller riskerar att förlora sin familjetillhörighet och sin identitet. När ett barn förlorar sin familj kan många grundläggande rättigheter hotas – rätten till liv och överlevnad, till en trygg barndom, till utveckling och lärande, till skydd mot våld och utnyttjande, rätten till god omvårdnad och att göra sin röst hörd. Rättighetsperspektivet genomsyrar allt arbete. För att skapa varaktig förändring inriktar de i huvudsak sitt arbete mot de som är närmast barnen; vårdnadsgivare, lokalsamhälle och beslutsfattare. I nära samarbete med lokala partnerorganisationer arbetar Föräldralösa Barn för att förbättra förmågan hos de som är ansvariga att leva upp till sina skyldigheter samt att stärka stiftelsens målgruppers möjlighet och förmåga att hävda sina rättigheter.

Nu kan du swisha en gåva till Föräldralösa Barn!
Swish-nummer är 123 900 98 95 och du väljer själv hur mycket du vill skänka.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Föräldralösa Barn

Organisationstyp:
Föräldralösa Barn är en stiftelse som kontrolleras av Adoptionscentrum.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Europa, Oceanien, Sydamerika

Webbadress:
www.foraldralosabarn.se

Facebook  

Postadress:
Box 11139
161 11 Bromma

Besöksadress:
Ekbacksvägen 22
161 11 Bromma

Telefon:
08-587 499 00

E-postadress:
info@foraldralosabarn.se

Organisationsnummer:
802406-2559

Plusgiro:
900989-5

Bankgiro:
900-9895

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Kommersiell spelverksamhet


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)