Alla organisationer

ECPAT Sverige

ECPAT arbetar för en värld fri från barnsexhandel. Genom informations-, opinions- och påverkansarbete vill de förebygga och stoppa barnsexturism, barnpornografi och människohandel med minderåriga för sexuella syften.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

ECPAT Sverige har 17 465 000 kr i totala intäkter. 90.7 % är privata medel, och 9 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

85 % Graph

Det kostar 15 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

76 % Graph

76 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

ECPAT Sverige bildades 1996 i samband med den första världskongressen mot barnsexhandel som hölls i Stockholm. ECPAT Sverige (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes) ingår i ECPAT Internationals globala nätverk som startades 1990 och finns i ett 70-tal länder. Idag arbetar ECPAT Sverige förebyggande med informations-, opinions- och påverkansarbete mot barnsexturism, barnpornografi och trafficking av barn för sexuella ändamål.

Övergripande målsättning

ECPAT är en barnrättsorganisation vars vision är en värld utan barnsexhandel. Organisationens ändamål är att genom informations-, opinions- och påverkansarbete samt samverkan med andra parter, bidra till att förebygga och stoppa barnsexturism, barnpornografi och människohandel med minderåriga för sexuella syften.

Målgrupp

Politiker, myndigheter, företag och privatpersoner som i sin dagliga verksamhet kan agera för att motverka den globala barnsexhandeln.

Verksamhetsmål och strategi

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som strävar efter att vara barnsexhandelns främsta fiende. ECPATs vision är en värld utan barnsexhandel. Målet är att fler ska känna till att barnsexhandel finns och vad barnsexhandel är, och att fler ska agera för att motverka barnsexhandel. ECPAT fokuserar på förebyggande arbete genom kunskapsspridning, mobilisering till aktivt engagemang och brottsförebyggande åtgärder.

Strategi för 2018
1. Kunskapsspridning: Genom riktade kommunikations- och påverkansinsatser öka kunskapen hos prioriterade målgrupper om barnsexhandel i syfte att skapa förståelse för frågans angelägenhet.
2. Aktivering: Genom att visa effektiva handlingsalternativ aktivera och engagera prioriterade målgrupper att ta ställning och på olika sätt agera mot barnsexhandel.
3. Förebygga brott: Genom förebyggande insatser, adekvat lagstiftning och minskad tillgänglighet förhindra fler av dessa brott

Inför 2015 arbetade kansliet och styrelsen fram en ny långsiktig strategi för 2015-2018. Den syftar till att ytterligare stärka ECPATs opinionsbildande roll, framför allt genom ökad synlighet gentemot, och engagemang från, allmänhet och näringsliv. Prioriterade målgrupper är opinionsbildare, rättsväsendet, näringslivet och allmänheten. Strategin fokuserar på att mobilisera relevanta målgrupper med information och ökad kunskap; erbjuda enkla, effektiva och konkreta handlingsalternativ; att accelerera det brottsförebyggande arbetet genom bland annat nya eller förstärkta strategiska näringslivssamarbeten samt att öka antal relevanta tips från allmänheten till ECPATs hotline och bygga ut det internationella samarbetet där. Strategin innebär arbete inom följande områden:informationsarbete, opinions- och påverkansarbete, företagssamarbeten och internationella samarbeten.

ECPAT Sverige ingår i ECPAT Internationals nätverk med ca 80 organisationer i drygt 70 länder över hela världen.

Verksamhet

INFORMATIONSSPRIDNING
ECPAT genomför informationskampanjer för att öka allmänhetens kunskap. De arbetar löpande med kunskapsspridning, genom att till exempel: vara aktiva i debatten om barnsexhandel i media, dela information och analyser i våra digitala kanaler, göra människor medvetna om hur de i deras vardag kan bidra i kampen mot barnsexhandeln och att genom olika metoder arbeta aktivt för obligatorisk utbildning om barnsexhandel för alla som jobbar med eller för barn.

FÖREBYGGER BROTT
ECPAT arbetar för att förebygga handeln med barn. Det gör de genom ECPAT Hotline som tar emot tips från allmänheten om misstänkt barnsexhandel, genom Finanskoalitionen som stoppar betalningar som går till att exploatera barn sexuellt och genom Uppförandekoden som arbetar mot övergrepp i samband med resande. ECPAT är dessutom initiativtagare till ett samarbete mellan polis och internetleverantörer, där internetsidor som innehåller övergreppsmaterial på barn blockeras.

SAMARBETEN
Ett av de viktigaste områdena för ECPAT Sverige är de samarbeten vi har med företag i resebranschen, finansbranschen och med internetleverantörerna. Till exempel är det tack vare Finanskoalitionen mot barnsexhandels hårda arbete i princip omöjligt att med vanliga betalkort köpa övergreppsmaterial idag. Mer information om ECPAT Sveriges samarbeten hittar du här.

OPINIONSBILDNING
ECPAT arbetar ständigt för att påverka den allmänna opinionen, makthavare och politiker för att prioriteten ska öka när det kommer till åtgärder mot barnsexhandel. Det gör det på flera olika sätt genom att till exempel träffa politiker, utbilda personer och myndigheter som jobbar med och för barns rättigheter men också genom allmänheten.

KUNSKAP
ECPAT samlar kunskap om barnsexhandel, både nationellt och internationellt, producerar informationsmaterial och utbildar bland annat turismstuderande, polissambandsmän samt reseföretags och finansföretags ledningsgrupper.Senast Uppdaterad:
2018-11-09

Organisationsnamn:
ECPAT Sverige

Organisationstyp:
Politiskt och religiöst obunden ideell förening med organisationsmedlemmar, enskilda medlemmar och stödmedlemmar.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.ecpat.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

Besöksadress:
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

Telefon:
08-59892000

Fax:
08-611 34 99

E-postadress:
info@ecpat.se

Organisationsnummer:
802402-5499

Plusgiro:
90 34 34-9

Bankgiro:
903-4349

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet