Alla organisationer

Barndiabetesfonden

Barndiabetesfonden är en forskningsstiftelse som ger bidrag till svensk barndiabetesforskning. Organisationen sprider även kunskap om och samlar in pengar till detta ändamål genom olika aktiviteter. Barndiabetesfonden och dess riksförening och lokalföreningar är komplement till andra forskningsfonder och patientorganisationer. De sprider kunskap om sjukdomen och samlar in pengar till forskningen kring barndiabetes, bland annat genom att delta i olika arrangemang. Lokalföreningarna anordnar också aktiviteter för barnen och träffar för föräldrarna i den egna regionen.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av styrelsens bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Barndiabetesfonden har 17 298 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Det behövdes en organisation för alla de privatpersoner, företag och föreningar som vill göra en insats för barn och ungdomar med diabetes. Dessutom behövdes en organisation som gjorde det tydligt att diabetes hos barn är en vanlig och mycket allvarlig sjukdom.

Under 1980-talet arrangerade Lions i Östergötland och Södermanland de första internationella lägren för ungdomar med diabetes på Sätravallen utanför Linköping. Medicinskt ansvarig var professor Johnny Ludvigsson, Universitetssjukhuset i Linköping.

Barndiabetesfonden bildades slutligen när Östgötateatern i samråd med Astrid Lindgren 1989 skänkte biljettintäkterna vid urpremiären för Astrid Lindgrens pjäs Junker Nils av Eka till barndiabetesforskning. Professor Johnny Ludvigsson tog omgående kontakt med Lions och vid fondens bildande erhöll Lions en styrelsepost.

Övergripande målsättning

Stiftelsens mål är att understödja forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.

Målgrupp

Diabetessjuka barn och anhöriga.

Verksamhetsmål och strategi

Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Organisationen kan delas upp i två enheter som ansvarar för olika verksamhetsområden: Stiftelsen Barncancerfonden, som har som uppgift att 1) förvalta och 2) distribuera inkomna medel till forskning och Barncancerfondens riksorganisation med undergrenade lokala föreningar vars uppdrag främst består av 1) insamling och 2) kunskapsspridning om barndiabetes.

Verksamhet

Stiftelsen Barndiabetesfonden
Stiftelsens benämning är Barndiabetesfonden och styrelsen har sitt säte i Linköping. Styrelsen utses av Barndiabetesfondens Riksförening och av Lions i Sverige. Styrelsen förvaltar inkomna medel och beslutar om utdelning av medel. De utser också årligen ett vetenskapligt råd som har till uppgift att bedöma inkomna forskningsansökningar. Barncancerfonden beviljar forskningsanslag till forskargrupper över hela landet och bidrag delas årligen ut efter granskning av det tillsatta vetenskapliga rådet. Sedan 2009 delas varje år Johnny Ludvigssons Pris ut till framstående barndiabetesforskare i Norden.

Barndiabetesfondens Riksförening och Lokalföreningar
Barndiabetesfondens Riksförening har sin styrelse och ordförande, som leder det dagliga arbetet i organisationen. Tillsammans med lokalföreningarna som alla är anslutna till riksföreningen sprider de kunskap om sjukdomen och samlar in pengar till forskningen kring barndiabetes, bland annat genom att delta i olika arrangemang. Lokalföreningarna anordnar också aktiviteter för barnen och träffar för föräldrarna i den egna regionen.

Senast Uppdaterad:
2018-11-16

Organisationsnamn:
Barndiabetesfonden

Organisationstyp:
Stiftelse.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.barndiabetesfonden.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Gränsliden 10
582 74 Linköping

Telefon:
013-10 56 90

E-postadress:
kansli@barndiabetesfonden.se

Organisationsnummer:
822001-9072

Plusgiro:
90 00 59-7

Bankgiro:
900-0597

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet