Alla organisationer

STROKE-Riksförbundet/Strokefonden

Riksförbundet är en ideell organisation bestående av strokeföreningar i Sverige som har till uppgift att öka kunskapen om stroke, stödja forskning och utbildningsinsatser samt åstadkomma bättre levnadsvillkor för de som drabbats av stroke samt anhöriga. STROKE-Riksförbundet samlar in pengar via STROKE-fonden.


Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (1) styrelsens nuvarande sysselsättning, bakgrund och erfarenhet samt (2) ledningsgruppens bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

STROKE-Riksförbundet/Strokefonden har 19 624 000 kr i totala intäkter. 73.9 % är privata medel, och 22.2 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

143 % Graph

143 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

STROKE-Riksförbundet/Strokefonden har 4 anställda. 50 % är kvinnor och 50 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 735 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

50 %
Kvinnor
50 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Varje år insjuknar runt 30 000 svenskar i stroke och är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar och död i Sverige. STROKE-Riksförbundet grundades 1983 och arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer och konsekvenser. Förbundets vision är att alla ska ha ett värdigt liv efter stroke. STROKE-Riksförbundets fond, Strokefonden samlar in pengar till forskning och utvecklingsarbete samt information och utbildning om stroke.

Övergripande målsättning

Den som fått stroke ska få ett värdigt liv och färre ska insjukna i stroke .

Målgrupp

Allmänheten, strokepatienter, anhöriga till strokepatienter.

Verksamhetsmål och strategi

Riksförbundet har till uppgift:
- att skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om stroke och därmed åstadkomma bättre levnadsvillkor för dem som fått stroke samt för närstående
- att verka för förebyggande åtgärder och att de som fått stroke får en god sjukvård
samt en effektiv rehabilitering och eftervård
- att stödja och stimulera läns- och lokalföreningarnas verksamhet
- att sprida kunskap om stroke
- att stödja forskning och utbildningsinsatser genom fonder och stiftelser
- att stimulera samverkan mellan samhällsorgan, näringsliv och andra organisationer

Målet är att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symtom samt konsekvenser. Förbundets grundsyn och värdegrund är
• Allas lika värde
• Alla ska mötas med respekt, värdighet och förståelse
• Alla ska ges förutsättningar att kunna vara delaktiga i samhället utifrån sina villkor
• Allas rätt till god vård och rehabilitering oberoende av kön, etnicitet och var man bor i landet
• Alla yrkeskategorier som kommer i kontakt med dem som fått stroke ska ha kunskap och kompetens om stroke och dess konsekvenser för att kunna bedöma behovet av vård, rehabilitering, omsorg, hjälpmedel och annat stöd

Förbundet verkar för att den som fått stroke får en god vård och rehabilitering för att kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att närstående ska få ett gott stöd.

Genom föreningarna kan de som fått stroke samt deras närstående få stöd, kunskap, gemenskap och aktiviteter vilket dessutom ökar möjligheten att delta i samhället. Föreningarna följer och påverkar utvecklingen i kommuner och landsting samt arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning på lokalplanet. Förbundets medlemmar kan vid behov få kostnadsfri konsultation av jurist.

En uppgift är att följa och påverka utvecklingen inom strokevården och handikappolitiken. Förbundet arbetar intressepolitiskt och deltar vid sammankomster och arbetsgrupper med politiska partier och regeringen samt svarar på remisser och lämnar yttranden.

Genom Strokefonden stöds forskning om stroke för att bl.a. förbättra vård och rehabilitering. Förbundet har skapat en riktad strokekompetensutbildning till berörd personal inom hela vårdkedjan för att säkerställa en god kvalitet för den enskilde. En annan viktig uppgift är att arbeta preventivt med att sprida kunskaper om hälsofaktorer och riskfaktorer så att färre insjuknar i stroke. Detta görs genom att sprida information via förbundets skrifter, böcker, filmer, och tidning samt via massmedia samt föreläsningar och utställningar.

Verksamhet

STROKE-Riksförbundet arbetar med informationsspridning om stroke genom informationsskrifter, böcker, filmer, föreläsningar och utbildning för vårdpersonal, politiker, beslutsfattare med flera. Organisationen arbetar även för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering.

Förbundet ger råd och stöd till samt svarar på frågor från enskilda personer som fått stroke och deras anhöriga i olika samhällsfrågor. Även beslutsfattare, journalister, företagare och andra intressenter hämtar information eller rådgör med förbundet och föreningarna. I en Strokeförening kan den som haft stroke och deras anhöriga få stöd och gemenskap.

STROKE-Riksförbundet, Strokefonden, delar varje år ut bidrag till strokeforskning.
Ansökningarna granskas och bedöms av förbundets Vetenskapliga Råd. Forskningsbidrag beviljas också från stiftelser som administreras av STROKE-Riksförbundet.

Samverkan sker med andra handikapporganisationer samt att förbundet ingår i Handikappförbunden som består av 39 medlemsorganisationer. Även den internationella utvecklingen följs genom att förbundet är medlem i SAFE, Stroke Alliance For Europe samt WSO, World Stroke Organization.
I maj varje år genomförs Internationella Strokedagen som är en samlad insats då förbundet har olika informationsaktiviteter över hela landet.

STROKE-Riksförbundet deltar i arvsfondsprojektet, Hund i vården, en ny metod inom vård och omsorg. Projektet drivs i samverkan med Uppsala kommun, Demensförbundet, STROKE-Riksförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Alzheimerföreningen och Hälsans Natur.

Förbundet är en remissinstans när det gäller stroke, till exempel vid utformandet av Nationella Riktlinjer för strokesjukvård.

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
STROKE-Riksförbundet/Strokefonden

Organisationstyp:
STROKE-Riksförbundet är en ideell medlemsorganisation med individuellt medlemskap. Förbundet har ca 10 000 medlemmar och är i sitt arbete partipolitiskt och religiöst obundet. I landet finns 77 läns- och lokalföreningar.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.strokeforbundet.se

Facebook  

Postadress:
Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen

Besöksadress:
Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen

Telefon:
08-721 88 20

E-postadress:
info@strokeforbundet.se

Organisationsnummer:
802009-0332

Plusgiro:
900530-7

Bankgiro:
900530-7

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet