Alla organisationer

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig. Förbundet består av cirka 50 föreningar med 3 500 medlemmar över hela Sverige.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och saknar årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (9) styrelsens bakgrund och tidigare erfarenhet samt (7) verksamhetens detaljerade målsättningar och strategier och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Schizofreniförbundet har 0 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

0 % Graph

Det kostar 100 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Den första föreningen i Schizofreniförbundet (Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser) bildades 1979 i Göteborg av personal, anhöriga och patienter på mentalsjukhuset Lillhagen. Patienterna hade svårt att föra sin egen talan. Anhöriga måste hjälpa till och dessutom stötta anhöriga som led väldigt av den skam och skuld som på den tiden var mycket uttalad. 1987 gick fyra föreningar samman och bildade förbundet Schizofreniförbundet.

Förbundet bildades 1987 och är fristående från partipolitik och religion. De verkar för att myndigheter och institutioner utvecklar sina insatser för vård och rehabilitering utifrån individernas egna förutsättningar.

Övergripande målsättning

Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig. Förbundet verkar även för att myndigheter och institutioner utvecklar sina insatser för vård och rehabilitering utifrån individernas egna förutsättningar.

Målgrupp

Personer drabbade av schizofreni och deras anhöriga.

Verksamhetsmål och strategi

VISION
Schizofreniförbundets vision är att personer med schizofreni och liknande psykossjukdomar ska bemötas med respekt och ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra i samhället.

UPPGIFT
Schizofreniförbundets uppgift är att tillvarata gemensamma och specifika intressen som personer med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga har. Förbundet har till uppgift att:

– Främja de drabbades sociala och legala medborgerliga rättigheter som fullvärdiga medlemmar i samhället.
– Sprida information och kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar för att bidra till förståelse och respekt för personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning och deras anhöriga.
– Verka för att myndigheter och institutioner utvecklar sina insatser för vård och rehabilitering utifrån individernas egna förutsättningar.
– Utforma och driva vårdpolitiska och vårdideologiska princip frågor.
– Stödja forskning om schizofreni och liknande psykossjukdomar.
– Främja kontakter med närstående organisationer i Sverige och i andra länder.

POLICY
För att underlätta förbundets arbete har ett Policyprogram tagits fram vilket skall fungera som tillgång och rättesnöre för organisationens representanter i olika organ och på olika nivåer. Det skall uppmuntra till diskussion i studiecirklar och föreningsarbete om vad som måste göras för att personer med psykisk sjukdom och psykiska funktionsnedsättningar ska uppnå full delaktighet och jämlikhet.

Verksamhet

Exempel på Schizofreniförbundets löpande verksamhet:

KÄLLAN
Källan är en gruppverksamhet inom Schizofreniförbundet för barn och ungdomar i familjer där en förälder drabbats av psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. De som leder grupperna är legitimerade psykologer och pedagoger. Deltagande i grupperna är helt kostnadsfritt.

SAMVERKAN
Opinionsbildning är en av anledningarna till att Schizofreniförbundet har valt att samverka med andra organisationer. Vidgade perspektiv, utbyte av erfarenheter och idéer är annat som de anser främjas av samverkan. Deras viktigaste kontakter inkluderar: Handikappförbunden, Nationell samverkan för psykisk hälsa, Riksförbundet för social och mental hälsa, Socialpsykiatriskt forum, Studieförbundet Vuxenskolan, European Federation of Association, World Fellowship for Schizophrenia och olika läkemedelsbolag.

SCHIZOFRENIFONDEN
Schizofrenifonden är en fond med 90-konto som förvaltas av Schizofreniförbundet styrelse. Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja insatser som främjar de drabbades hälsa samt deras sociala, ekonomiska, politiska och yrkesmässiga intressen. Insatser som kan komma i fråga för utdelning av bidrag är forskning kring schizofreni och andra psykossjukdomar eller projekt av olika slag som stämmer överens med fondens ändamål.

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
Schizofreniförbundet

Organisationstyp:
Ideell medlemsförening.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.schizofreniforbundet.se

Postadress:
Hantverkargatan 3G
112 21 Stockholm

Telefon:
08-545 55 980

E-postadress:
office@schizofreniforbundet.se

Organisationsnummer:
857205-5237

Plusgiro:
90 07 27-9 (Schizofrenifonden)

Bankgiro:
900-7279 (Schizofrenifonden)

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet