Alla organisationer

Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet arbetar för en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, där väpnade konflikter förebyggs, där det råder social och ekonomiska rättvisa och där utvecklingen är hållbar.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Svenska FN-förbundet har 36 620 000 kr i totala intäkter. 16.9 % är privata medel, och 79.6 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

86 % Graph

Det kostar 14 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

70 % Graph

70 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Svenska FN-förbundet har 26 anställda. 77 % är kvinnor och 23 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 598 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

77 %
Kvinnor
23 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Svenska FN-föreningen Mellanfolkligt Samarbete blir 1957 Svenska FN-förbundet och har i dag tusentals personer och över 100 riksorganisationer som medlemmar. FN-förbundet har 110 lokala FN-föreningar som bedriver verksamhet över hela landet.

FN-förbundet arbetar med frågor som fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och demokrati, fattigdomsbekämpning och utveckling, Millenniedeklarationen och millenniemålen, ungdoms- och skolverksamhet, seminarier och utbildningar samt insamlingskampanjer.

Övergripande målsättning

Svenska FN-förbundet arbetar för en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, där väpnade konflikter förebyggs, där det råder social och ekonomiska rättvisa och där utvecklingen är hållbar.

Svenska FN-förbundet arbetar för ett starkare FN, vilka verkar för fred och rättvisa i hela världen, och ska granska och bistå vid efterlevnaden av Sveriges åtaganden gentemot FN. Organisationen verkar genom information, kommunikation, opinionsbildning, insamling och globalt samarbete.

Målgrupp

I Sverige: beslutsfattare, opinionsbildare, skolor, ungdom och näringslivsrepresentanter.
Internationellt: framförallt kvinnor, barn och människor.

Verksamhetsmål och strategi

Svenska FN-förbundet har tre huvudområden för sitt arbete, dessa beskrivs utförligare nedan.

1. FRED, SÄKERHET OCH NEDRUSTNING
FN:s främsta uppgift är att bevara den internationella freden och säkerheten. Detta var syftet när man skrev FN-stadgan 1945 och fredsfrågorna är alltjämnt ett av FN:s allra viktigaste arbetsområden och också ett av de områden som Svenska FN-förbundet prioriterar.

Akut hjälp:
En vanlig följd av krig och konflikter är att oskyldiga drabbas. FN-förbundet bedriver ett omfattande arbete mot minor och klustervapen.

Påverkansarbete:
FN-förbundet arrangerar seminarier, skriver artiklar, skrifter, uppvaktar beslutsfattare och annat för att föra fram sina åsikter och därmed påverka världen.

Granskning:
En del av påverkansarbetet innehåller granskningsmoment. Ett exempel på detta är att svenska regeringar under en lång tid har lovat att sända fler svenska soldater på internationella FN-mandaterade insatser. Men hur är det egentligen – skickas fler soldater nu än tidigare?

Informationsspridning:
Utöver sakfrågespecifika seminarier så arrangerar FN-förbundet kurser om FN:s arbete inom området fred, säkerhet och nedrustning samt producerar skrivet informationsmaterial som bland annat kan hämtas på deras hemsida.

Internationellt samarbete:
FN-förbundet är en del av världsrörelsen WFUNA. Inom området skyldighet att skydda är de också medlemmar i en internationell koalition, ICRtoP. Även deras arbete för att stärka FN-rörelsen i centrala och östra Afrika, inte minst i DR Kongo, är en del i ett större våldsförebyggande arbete.

2. UTVECKLING OCH FATTIGDOMSBEKÄMPNING
Skolgång ger barn en god start i livet, oavsett var de bor. Skolor som kan erbjuda både mat och utbildning gratis motiverar föräldrar att låta sina barn, både döttrar och söner, att gå i skolan. FN-förbundets samarbete med FN:s livsmedelsprogram WFP (World Food Programme) möjliggör detta.

Granskning och påverkansarbete:
FN-förbundet producerar debattartiklar och rapporter, uppvaktar beslutsfattare, anordnar seminarier, rundabordssamtal och frukostmöten och mycket annat för att påverka opinionen i Sverige och beslutsfattare i riksdagen och regeringen.

Informationsspridning och utbildning:
FN-förbundets handläggare föreläser, anordnar frukostmöten, seminarier och kurser inom området utveckling och fattigdomsbekämpning.

Nationellt samarbete:
FN-förbundet har ett nära samarbete med övriga organisationer i FN-familjen i Sverige: FN:s flyktingorgan UNHCR, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, FN:s utvecklingsprogram UNDP, UNICEF Sverige, UN Women Nationell Kommitté Sverige och Svenska Unescorådet.

Internationellt samarbete:
Svenska FN-förbundet är en del av FN-förbundens världsfederation WFUNA och samarbetar även med FN-förbund i Sydafrika och Tanzania inom området utveckling och fattigdomsbekämpning.

3. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH DEMOKRATI
Inom området mänskliga rättigheter och demokrati arbetar FN-förbundet med opinionsbildning och kunskapspridning. Målgrupperna är beslutsfattare, journalister, riksorganisationer, lärare, studenter och FN-förbundets egna medlemmar.

Granskning:
Sedan 1998 samordnar FN-förbundet ett nätverk med ett 60-tal riksorganisationer som på olika sätt arbetar med mänskliga rättigheter. Nätverket sammanställer alternativa rapporter till FN:s granskningskommittéer och till Mänskliga Rättigheter-rådet, anordnar seminarier och gör uttalanden om olika aktuella MR-frågor.

Påverkansarbete:
FN-förbundet arbetar med att bilda opinion om FN:s arbete med mänskliga rättigheter. De tittar särskilt på reformer av FN:s Mänskliga Rättigheter-mekanismer och strategier mot rasism och etnisk diskriminering. Frågorna lyfts fram genom seminarier, debattartiklar, skrivelser och remissyttranden.

Informationsspridning:
Seminarier och föreläsningar om FN:s arbete med mänskliga rättigheter hålls ofta i samband med olika FN-dagar.

Verksamhet

Svenska FN-förbundet

– påverkar makthavare och deltar i debatten om FN:s framtid.
– granskar Sveriges åtaganden gentemot FN.
– samlar in pengar via insamlingsstiftelsen FN-fonden till FN:s humanitära arbete i fält.
– arbetar för ett bättre och starkare Förenta Nationerna.
– samarbetar internationellt med FN-förbund som finns i över 100 länder.

Organisationens verksamhet delas in under FN:s tre pelare: Fred, säkerhet och nedrustning, Utveckling och fattigdomsbekämpning, samt Mänskliga rättigheter och demokrati.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Svenska FN-förbundet

Organisationstyp:
Ideell förening.
Medlemsorganisationer samt individuellt och familjemedlemskap.
Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige

Webbadress:
www.fn.se

Facebook  

Postadress:
Box 15115
104 65 Stockholm

Besöksadress:
Skolgränd 2
118 24 Stockholm

Telefon:
08-462 25 40

E-postadress:
info@fn.se

Organisationsnummer:
802000-9232

Plusgiro:
900563-8

Bankgiro:
900-5638

FRII:
Ja

90-konto:
Ja