Alla organisationer

Svenska Livräddningssällskapet (SLS)

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har till ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Lågt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) har 20 779 000 kr i totala intäkter. 39.2 % är privata medel, och 59.7 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

58 % Graph

Det kostar 42 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

26 % Graph

26 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) har 11 anställda. 73 % är kvinnor och 27 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 613 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

73 %
Kvinnor
27 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Svenska Lifräddningssällskapet, SLRS, bildades den 28 november 1898 på Stockholms slott. Anledningen till SLRS bildande var det stora antal människor som omkom genom drunkning i Sverige under slutet av 1800-talet, nära 1 100 per år. År 1899 genomfördes en undersökning för att klarlägga simkunnigheten bland Sveriges skolungdom, vilken visade att endast 12 % kunde simma. Mot denna bakgrund var det naturligt att SLRS i början kom att koncentrera sin verksamhet på att utbilda simlärare och få till stånd simskolor över hela Sverige. Den 1 januari 1973 gick SLRS och Simfrämjandet samman och bildade Svenska Livräddningssällskapet Simfrämjandet, vilket 1990 förkortades till Svenska Livräddningssällskapet (SLS).

Övergripande målsättning

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) har genom sin riksomfattande organisation till ändamål:

- att främja allmän SIMKUNNIGHET
- att verka för utbredd kunnighet i LIVRÄDDNING
- att propagera för SÄKERHET vid friluftslivsaktiviteter och annan verksamhet i anslutning till vatten och isar

Målgrupp

Svenska Livräddningssällskapet riktar sig till alla, men fokuserar särskilt på barns säkerhet.

Verksamhetsmål och strategi

SLS ska i sin verksamhet

avseende allmän SIMKUNNIGHET
- propagera för bad och simning som medel för god hälsa kartlägga simkunnigheten
- verka för att simundervisning anordnas för barn och vuxna
- utbilda simlärare
- verka för att av SLS utbildade och behöriga simlärare anlitas vid simundervisning

avseende LIVRÄDDNING
- utbilda livräddare
- verka för att undervisning i livräddning anordnas för skolungdom och vuxna
- verka för att allmänheten utbildas i Hjärt-Lung-Räddning (HLR)
- anordna tävlingar i livräddning

avseende SÄKERHET
- analysera drunkningsolyckor och olyckstillbud i anslutning till vatten och isar
- upplysa om risker, skapa insikt om nödvändiga olycksförebyggande möjligheter och informera om lämpliga säkerhetsåtgärder i samband med aktiviteter i anslutning till vatten och isar såsom bad, bastubad, simning, sportfiske, båtfärder och isutflykter
- medverka till att ändamålsenliga säkerhetsmaterial tillverkas och kommer till användning

Verksamhet

Svenska Livräddningssällskapet startade Barnens Livräddningsskola år 1993 för att sprida vattenkunskap och vattensäkerhet genom skolan. Grunden är hämtad ur skolans läroplan och materialet följer den utveckling som Skolverket har satt i årskurs ett till sex. Arbete med att utveckla det pedagogiska materialet är en levande process och för närvarande ingår häftet Bad-, båt- och isvett samt en lärarhandledning för att underlätta lektionsplanering och genomgång med eleverna. Hur materialet ska användas bestäms av varje skola. Materialet är kostnadsfritt för skolorna och kan beställas i det antal exemplar läraren själv önskar.

I strävan efter att alla barn ska ha samma möjligheter att lära sig simma, genomförs över 350 simskolor varje sommar där simskolelärarna är unga volontärer som fått utbildning hos SLS. Över 17 000 barn deltar varje sommar i SLS simskola, en simskola som barnen i dag betalar för, så att simläraren får täckning för sina kostnader. SLS mål är att simskolan ska vara gratis för alla.

Organisationen driver också långsiktiga arbeten med bland annat MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), Skolverket, Konsumentverket samt politiker. Det är ett arbete som ger kontinuerliga resultat; den nya läroplanen för grundskolan, som började gälla från hösten 2011, innehåller till exempel simkunnighetskrav från årskurs 6.

De arbetar också tillsammans med bland andra Baltic för att öka flytvästanvändandet i Sverige. Det har resulterat i 380 så kallade flytvästdepåer runt om i Sverige, där man som privatperson vid behov kan låna eller hyra flytväst och annan säkerhetsutrustning.

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
Svenska Livräddningssällskapet (SLS)

Organisationstyp:
Ideell medlemsorganisation som driver egna projekt.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.svenskalivraddningssallskapet.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Johannesfredsvägen 5
168 69 Bromma

Besöksadress:
Johannesfredsvägen 5
168 69 Bromma

Telefon:
08-120 10 240

E-postadress:
info@sls.a.se

Organisationsnummer:
802004-9683

Plusgiro:
900226-2

Bankgiro:
900-2262

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet