Alla organisationer

Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige arbetar för att alla djur ska kunna utföra sina naturliga beteenden och få bättre livskvalitet. De sprider information och opinionsbildar för att förbättra djurskyddslagstiftningen. Varje år omhändertas tusentals hemlösa sällskapsdjur.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Finansiellt

Djurskyddet Sverige har 10 549 000 kr i totala intäkter. 96.6 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

91 % Graph

Det kostar 9 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

84 % Graph

84 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Djurskyddet Sverige har 8 anställda. 100 % är kvinnor och 0 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

100 %
Kvinnor
0 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

1893 höll Karlskrona Allmänna Djurskyddsförening sitt första styrelsemöte. På mötet föreslog Ernst Wadstein att alla Sveriges djurskyddsföreningar borde gå ihop för att få större genomslagskraft. Det visade sig att 18 föreningar var intresserade och den 4 juni 1897 bildades De Svenska Djurskyddsföreningarnas Centralförbund (SDC). Organisationen bytte 1939 namn till Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund. Den 1 mars 2004 bytte organisationen namn till Djurskyddet Sverige.

Övergripande målsättning

Organisationen arbetar för att alla djur ska ges möjlighet att utföra sina naturliga beteenden och för att djurens livskvalitet ska förbättras. De vill att alla människor visar respekt och tar ansvar för alla djur. Djurskyddet Sverige accepterar att människan nyttjar djur, men att djur lider på grund är människan är inte försvarbart.

Målgrupp

Opinionsarbete gentemot politiker samt information till allmänheten.

Verksamhetsmål och strategi

Djurskyddet Sveriges vision är att alla människor har ett etiskt och empatiskt förhållningssätt till alla djur. Det innebär att man tar ansvar för djuren och bemöter dem med respekt.

Riksförbundets uppgifter är:
• att hos allmänheten väcka insikt om att djur är kännande varelser med individuella behov och
förmåga att uppleva fysiskt och psykiskt lidande
• att bilda opinion i djurskyddsfrågor
• att sprida kunskap om djurs behov
• att arbeta för att lagar, förordningar och föreskrifter om djur efterlevs
• att arbeta för att lagar utvecklas så att djurs naturliga behov bättre tillgodoses
• att samarbeta med föreningar och organisationer med liknande syften
• att i djurskyddsfrågor eftersträva nära kontakter med berörda myndigheter
• att arbeta för att övergivna djur blir väl omhändertagna

Djurskyddet Sverige betonar vikten av:
- förståelse och kunskap om olika arters levnadssätt, beteenden och behov
- förmåga att se till de enskilda individerna i en djurgrupp
- förmåga till inlevelse och medkänsla för alla levande varelser

Det innebär att de arbetar för:
- att djur ska skyddas mot sjukdom, smärta, mentalt och fysiskt lidande och stress. Alla djur ska respekteras som levande och kännande individer
- att alla barn och ungdomar ska få en obligatorisk undervisning i etik och djurskydd på grundskolenivå
- att alla människor som håller djur, och därmed har ansvar för deras skötsel och vård, ska ha den utbildning och kompetens som innebär att ett fullgott djurskydd efterlevs. Alla människor som tar sig an djur har ansvar för deras skötsel och vård
- att alla djur, genom regelverk, garanteras ett skydd som innebär att de respekteras och behandlas väl. Djurskyddet arbetar för att regelverket utvecklas och förbättras
- att genom kunskapsförmedling och opinionsbildning förbättra djurens villkor

Djurskyddet arbetar långsiktigt genom att långsiktigt påverka lagar, regler och enskilda människor för att stärka djurens skydd. De påverkar genom lobbying, alltså direkt påverkan på politiker och andra beslutsfattare, och även genom att via media uppmärksamma aktuella djurskyddsfrågor och skapa opinion. De deltar också i olika myndigheters verksamhet genom arbetsgrupper och som remissinstans. Vidare räddar Djurskyddet djur då de gör praktiskt skillnad för övergivna djur genom att de hittar nya hem åt dem.

Verksamhet

Djurskyddet Sverige arbetar genom information, kampanjer och rådgivning till allmänheten. De opinionsbildar och påverkar politiker för att bland annat förbättra djurskyddslagstiftningen. De arbetar också genom representation i arbetsgrupper och kommittéer samt är remissinstans åt departement och myndigheter. I de lokala föreningarnas djurhemsverksamhet omhändertas och omplaceras tusentals hemlösa sällskapsdjur varje år.

Verksamheten från en förening till en annan skiljer sig åt eftersom föreningarna själva väljer att lägga sina resurser på olika lokala och regionala behov. Många föreningar arbetar med omhändertagande av hemlösa djur och omplaceringar. Andra föreningar arbetar med viltrehabilitering. Många föreningar samarbetar med Länstyrelsens djurskyddskontrollanter. Alla arbetar för att skydda djur från lidande. Vad som är gemensamt för Djurskyddets föreningar är att alla arbetar med djur som far illa och med olika djurskyddsfrågor i enlighet med Djurskyddet Sveriges policy, och de deltar i riksförbundets olika informations- och opinionskampanjer.


Påverkar lagstiftningen
Djurskyddet Sverige anser att ett bättre djurskydd måste föregås av ökad kunskap och förbättringar i djurskyddslagstiftningen. Därför läggs mycket kraft på informationsspridning och remissarbete. Djurskyddet Sverige har tagit på sig uppgiften att stå till tjänst med expertis i så kallade remissärenden. Varje år tillfrågas Djurskyddet Sverige, huvudsakligen av departement och myndigheter, om synpunkter på ett tjugotal remissärenden som rör djur och djurhållning.

Driver kampanjer och delar ut bidrag
Djurskyddet Sveriges kampanjarbete sker löpande. De arbetar dels med egna nationella kampanjer men även med internationella kampanjer genom deras internationella organ WSPA. Djurskyddet Sverige har ca 60 anslutna föreningar runt om i landet. Många av föreningarna bedriver djurhems- och/eller jourhemsverksamhet. Anslutna föreningar kan varje år söka bidrag från Djurskyddet till sin verksamhet. Bidrag delas inte ut till privatpersoner. Vartannat år, på förbundsstämman, delar de ut ett djurskyddspris och ett hedersomnämnande.

Arbete genom andra organisationer & myndigheter
Djurskyddet Sverige finns representerad i andra organisationer och myndigheter som arbetar med djurskyddsrelaterade frågor.

Internationellt arbete
Djurskyddet Sverige fokuserar främst på Sverige, men arbetar också för förändringar internationellt. Dels genom aktivt samarbete med utländska djurskyddsorganisationer och dels inaktivt genom representantskap i internationella nätverksorganisationer.

- WSPA (World Society for Protection of Animals)
- Eurogroup for Animals
- Nordiska Djurskyddsrådet

Arbete med djurskydd i skolan
Djurskyddet Sverige har tillsammans med Svenska Djurskyddsföreningen tagit fram ett värdegrundsmaterial för skolan - REDE (Respekt, Empati, Djur och Etik). Målet är att utveckla barns empatiska förmåga och respektfulla synsätt gentemot djur och natur.

Senast Uppdaterad:
2018-11-17

Organisationsnamn:
Djurskyddet Sverige

Organisationstyp:
Ideell organisation. Möjlighet att bli medlem i någon av de 54 lokalföreningarna eller som direktmedlem.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.djurskyddet.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Hammarby Fabriksväg 25
120 30 Stockholm

Besöksadress:
Hammarby Fabriksväg 25
120 30 Stockholm

Telefon:
08-673 35 11

E-postadress:
info@djurskyddet.se

Organisationsnummer:
802000-6832

Plusgiro:
90 01 06-6

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)


Tar inte avstånd från att investera i...

Kommersiell spelverksamhet