Alla organisationer

Frisk & Fri

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar (kort: Frisk & Fri) arbetar för att stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga. De verkar för bättre vård av personer som har ätstörningar och arbetar även förebyggande.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Frisk & Fri har 6 802 000 kr i totala intäkter. 24.4 % är privata medel, och 70.7 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

95 % Graph

Det kostar 5 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

85 % Graph

85 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Frisk & Fri är en ideell förening som startade 1983 i Stockholm och blev riksförening 2003 med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Övergripande målsättning

Föreningens ändamål är att stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga, verka för bättre vård och arbeta förebyggande.

Målgrupp

Personer med ätstörningar och deras anhöriga.

Verksamhetsmål och strategi

VISION
Frisk & Fris vision är ”Ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva”

VÄRDEGRUND
Frisk & Fri står för:
- acceptans och respekt för människors olikheter och lika värde.
- öppenhet kring psykisk ohälsa.
- att det går att bli helt frisk och fri från en ätstörning.
- ett samhälle som satsar tillräckliga resurser på att förebygga och behandla ätstörningar.

Frisk och Fri syfte och verksamhet bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att:
- stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga
- arbeta förebyggande inom området
- påverka för bättre vård

Verksamhet

Frisk och Fris stödjande verksamhet består av mailjour och telefontider i alla lokalavdelningar. De erbjuder mentorer samt anordnar självhjälpsgrupper för såväl drabbade som anhöriga och partners. Frisk och Fris förebyggande arbete består till största delen av Uppdrag Självkänsla, där vi ute i skolor och bland unga samtalar om självkänsla, ideal och kommunikation. Dessutom kommer vi gärna ut och föreläser, till exempel i skolor, gym eller på vårdenheter. Frisk och Fri har regelbunden kontakt med flera av landets ätstörningsenheter och syftar till att vara ett komplement till professionell, klinisk vård. De deltar i brukarråd och möter beslutsfattare kontinuerligt för att påverka för ökade resurser och bättre vård nationellt.

Senast Uppdaterad:
2018-11-09

Organisationsnamn:
Frisk & Fri

Organisationstyp:
Ideell organisation med både individuellt och organisationsmedlemskap.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.friskfri.se

Facebook  

Postadress:
Inedalsgatan 5
112 33 Stockholm

Telefon:
08-20 72 14

E-postadress:
info@friskfri.se

Organisationsnummer:
802012-8925

Plusgiro:
90 00 87-8

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet