Alla organisationer

WaterAid Sverige

WaterAid är en internationell oberoende organisation som jobbar för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, bättre hygien och sanitet i världens fattigaste samhällen.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

WaterAid Sverige har 85 296 000 kr i totala intäkter. 58.2 % är privata medel, och 35.2 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

90 % Graph

Det kostar 10 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

82 % Graph

82 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

WaterAid Sverige har 15 anställda. 80 % är kvinnor och 20 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 779 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

80 %
Kvinnor
20 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

WaterAid har funnits i Sverige sedan 2009 och är del av den internationella federationen WaterAid, som startade 1981 i Storbritannien som bildades i samband med "the Thirsty Third World"-konferensen i Storbritannien, organiserad av regeringens Nationella Vattenråd för att se hur den brittiska vattenindustrin skulle svara på FN:s påbud att 1981-1991 skulle vara fokuserat på dricksvatten och sanitet. Övriga medlemsländer är USA, Australien, Kanada och Japan. I Sverige är Kronprinsesseparet organisationens beskyddare. 1995 mottog WaterAid the Stockholm Water Prize.

Övergripande målsättning

WaterAids vision är en värld där alla, överallt, har rent vatten, sanitet och hygien. WaterAid arbetar för att förändra liv bland världens fattigaste och mest marginaliserade människor, genom att öka tillgången till rent vatten, sanitet och hygien. För att åstadkomma detta fokuserar man på fyra viktiga områden: jämlikhet, hållbara tjänster, hygien och integration. Målet är rent vatten, sanitet och hygien för alla, överallt, till 2030.

Målgrupp

Alla som lever utan tillgång till rent vatten och sanitet, vilka uppgår till över 650 miljoner respektive över 2,3 miljarder människor.

Verksamhetsmål och strategi

Insamlingsstiftelsen WaterAid Sveriges ändamål är att:

- genom konkreta biståndsinsatser och opinionsbildning verka för att alla på vår jord skall få tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning. Biståndsinsatserna skall bedrivas i världens fattigaste länder i nära samverkan med lokala samarbetspartners i dessa.
- Stiftelsen skall också bedriva opinionsbildning för att påverka beslutsfattare och tydliggöra vatten- och sanitetsfrågornas centrala roll i fattigdomsbekämpningen.
- Stiftelsen ska verka för sina ändamål genom insamling av medel.

WaterAid international:
WaterAids vision är en värld där var och en har tillgång till rent vatten och sanitet. WaterAid är en internationell oberoende organisation som jobbar för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, bättre hygien och sanitet i världens fattigaste samhällen.

För att uppnå sina mål tittar de på det bredare sammanhang som påverkar vatten och sanitetstjänster, inklusive marginaliseringen av vissa samhällsgrupper, den snabba urbaniseringen, påfrestningar på vattenresurser, ett föränderligt och oförutsägbart klimat och ekonomisk och politisk instabilitet. För att nå WaterAid övergripande vision: en värld där alla har rent vatten, sanitet och hygien till 2030, måste det finnas ett starkt ledarskap, aktiva samhällen, jämlikhet, ett fokus på hållbarhet och integration mellan utvecklingssektorer. För att åstadkomma detta kommer de att fokusera på fyra viktiga områden: jämlikhet, hållbara tjänster, hygien och integration.

Ta del av WaterAid:s globala strategi för 2015-2020 på hemsidan.

Verksamhet

WaterAid Sverige bedriver insamling till WaterAid internationell samt arbetar med opinionsbildning för att vatten- och sanitetsfrågors centrala roll i fattigdomsbekämpning.

Exempel på WaterAids internationella löpande verksamhet:

WaterAid arbetar genom konkret bistånd och opinionsbildning för allas tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning. Samordnade insatser på alla dessa tre områden är nödvändiga för att nå varaktiga resultat. WaterAids konkreta biståndsarbete genomförs i nära samverkan med lokala partnerorganisationer för att säkerställa att lokala behov blir styrande. Lokal samverkan leder också till att insatserna blir långsiktigt varaktiga. Detta arbete gav förra året 2 miljoner människor tillgång till rent vatten; 3,1 miljoner människor fick tillgång till sanitet och man beräknas ha nått 8,2 miljoner människor med hygienutbildning. Sedan starten 1981 har 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 21 miljoner människor tillgång till sanitet genom WaterAids arbete.

WaterAid kompletterar det konkreta biståndsarbetet med opinionsbildning både lokalt, nationellt och internationellt för en politik som erkänner den viktiga roll som rent vatten och sanitet spelar i kampen mot sjukdomar och för att få bukt med fattigdomen. De sätter press på beslutsfattare att ta ansvar för att rent vatten och sanitet blir en tillgång för alla.


Tre resultat föregående år

- Av insamlade medel i Sverige har 55,84 milj kr använts till verksamheten i WaterAids landsprogram samt påverkansarbete, så att miljoner människor fått tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

- På världsvattendagen skrev WaterAids supportrar och partners på deras namninsamling för allas rätt till rent vatten. WaterAid hade ett seminarium i riksdagen på samma tema och gästade SVT:s morgonsoffa.

- Sofia Helin blev WaterAids ambassadör och genom flitig medverkan i olika medier spred hon kunskap om vatten-/sanitetskrisen och vad vi kan göra för att ge alla rent vatten, toalett och hygienkunskap.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
WaterAid Sverige

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Oceanien, Sydamerika

Webbadress:
www.wateraid.se

Postadress:
Hannebergsgatan 33
171 68 Solna

Besöksadress:
Hannebergsgatan 33
171 68 Solna

Telefon:
08-677 30 70

E-postadress:
info@wateraid.se

Organisationsnummer:
802426-1268

Plusgiro:
90 01 62-9

Bankgiro:
900-1629

FRII:
Ja

90-konto:
Ja