Alla organisationer

UNHCR Insamlingsstiftelse

Sverige för UNHCR är en svensk insamlingsstiftelse med uppdrag att samla in pengar till FN:s flyktingorgan UNHCR:s arbete och att öka medvetenheten i Sverige om människor på flykt.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

UNHCR Insamlingsstiftelse har 341 439 000 kr i totala intäkter. 91.1 % är privata medel, och 8.9 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

86 % Graph

Det kostar 14 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

84 % Graph

84 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

UNHCR Insamlingsstiftelse har 23 anställda. 78 % är kvinnor och 22 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 789 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

78 %
Kvinnor
22 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

FN:s flyktingorgan UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, grundades den 14 december 1950 av FN:s generalförsamling. Riktlinjerna för UNHCR:s arbete anges av organisationens stadgar samt 1951-års konvention om flyktingars rättsliga ställning och dess tilläggsprotokoll från 1967. Stiftelsen Sverige för UNHCR är en renodlad insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom finansiellt stöd till FN:s flyktingorgan UNHCR verka för skydd och bistånd till flyktingar, internflyktingar, statslösa och asylsökande.

Övergripande målsättning

Stiftelsen stödjer FN:s flyktingorgan UNHCR som arbetar med att hjälpa och skydda flyktingar i hela världen.

Målgrupp

Flyktingar, internflyktingar, statslösa och asylsökande.

Verksamhetsmål och strategi

Stiftelsens ändamål är att genom finansiellt stöd till Förenta nationernas flyktingorgan (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) verka för skydd och bistånd till flyktingar, internflyktingar, statslösa, asylsökande och andra grupper som UNHCR bistår. Stiftelsen skall genom UNHCR:s globala verksamhet erbjuda finansiell hjälp på ett opartiskt sätt, baserat på faktiska behov och oberoende av etnisk bakgrund, religion, politisk åskådning och kön.

På sitt kontor i Stockholm jobbar cirka 40 personer. På gator och torg runt om i landet har de personal som värvar månadsgivare till UNHCR:s arbete för människor på flykt.

Verksamhet

Sverige för UNHCR har i uppdrag att samla in pengar från företag, stiftelser och privatpersoner i Sverige till UNHCR:s arbete världen över. Stiftelsen har också i uppdrag att öka medvetenheten bland den svenska allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
UNHCR Insamlingsstiftelse

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.sverigeforunhcr.se

Postadress:
Linnégatan 18
114 47 Stockholm

Besöksadress:
Linnégatan 18
114 47 Stockholm

Telefon:
08-457 48 80

E-postadress:
funding@unhcr.org

Organisationsnummer:
802426-1250

Plusgiro:
90 01 64-5

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet