Alla organisationer

UN Women Nationell Kommitté Sverige

UN Womens uppdrag är att sprida och göra verklighet av FN:s kvinnokonvention, i Sverige såväl som i övriga världen.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Godkänd

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Godkänd

Organisationen presenterar inte en funktionsindelad årsredovisning på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

UN Women Nationell Kommitté Sverige har 2 009 000 kr i totala intäkter. 48 % är privata medel, och 50.1 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

50 % Graph

Det kostar 50 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

19 % Graph

19 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

UN Women Nationell Kommitté Sverige har 2 anställda. 100 % är kvinnor och 0 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

100 %
Kvinnor
0 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

UN Women nationell kommitté Sveriges uppdrag från UN Women är att bedriva politiskt påverkansarbete, samla in pengar, och informera och utbilda om kvinnors rättigheter. UN Women nationell kommitté Sverige grundades 2011 och är en religiöst och politiskt obunden organisation.

Övergripande målsättning

- öka kvinnors deltagande på ledande positioner
- motverka våld mot kvinnor
- öka kvinnors deltagande i konfliktlösning och fredsarbete
- förstärka kvinnors deltagande som ekonomiska aktörer
- förbättra jämställdhetsprioriteringar på nationell och lokal nivå vad gäller budgetplanering

Målgrupp

Kvinnor och beslutsfattare

Verksamhetsmål och strategi

UN Womens vision är ett samhälle fritt från våld och diskriminering mot kvinnor och flickor. I egenskap av nationell kommitté har UN Women nationell kommitté Sverige fått i uppdrag från UN Women att bedriva politiskt påverkansarbete, utbilda och informera om kvinnors rättigheter och kvinnokonventionen, samla in pengar och stödja UN Womens program runt om i världen. FN har gett UN Women i uppdrag att arbeta för att kvinnokonventionen ska följas av alla länder som skrivit under den, inklusive Sverige. Kvinnokonventionen utgör grunden för allt deras arbete.

UN Women NK Sverige har fyra prioriterade teman som präglar deras verksamhet:
- Stoppa mäns våld mot kvinnor
- Kvinnokonventionen
- Kvinnors ekonomiska och politiska makt
- Agenda 2030 och de globala målen

Verksamhet

UN women i Sverige arbetar med tre verksamhetsområden:

-Politiskt påverkansarbete
UN Women nationell kommitté Sverige är aktiv på lokal och nationell nivå och arbetar med att påverka och informera beslutsfattare om kvinnors rättigheter och Sveriges skyldigheter enligt FN:s kvinnokonvention. De ifrågasätter, debatterar och verkar för att politiker ska ta sitt ansvar för nutida och framtida generationer.

- Utbildning och information
De informerar och utbildar om kvinnokonventionen, jämställdhet, kvinnors situation och mänskliga rättigheter. Detta kan exempelvis ske i form av föreläsningar, workshops eller studiecirklar.

- Insamling och stöd
De bedriver insamling till UN Womens utvecklingsprogram runtom i världen. De insamlade medlen går till att
– bygga en värld fri från våld mot kvinnor och flickor,
– erbjuda kvinnor en chans till anständigt arbete, egen inkomst och ekonomisk egenmakt,
– öka kvinnors deltagande i beslutsfattande och stärka deras mänskliga rättigheter,
– stödja kvinnor och flickor i konflikterm katastrofer och fredsbyggande.

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
UN Women Nationell Kommitté Sverige

Organisationstyp:
Ideell förening med organisations- och individuellt medlemskap.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.unwomen.se

Postadress:
Hammarby Allé 93
120 63 Stockholm

Besöksadress:
Hammarby Allé 93
120 63 Stockholm

Telefon:
08-34 61 04

E-postadress:
info@unwomen.se

Organisationsnummer:
802012-8628

Plusgiro:
900293-2

Bankgiro:
900-2932

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet