Alla organisationer

Prostatacancerförbundet

Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående.

Resultat för 2017

Demokrati

Godkänd

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Godkänd

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad då det saknas information om hur beslutsfattande sker på förbundsstämman (t.ex. om enkel majoritet gäller)

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Godkänd

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Prostatacancerförbundet har 19 702 000 kr i totala intäkter. 86.6 % är privata medel, och 12.6 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

95 % Graph

Det kostar 5 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

81 % Graph

81 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Prostatacancerförbundet har 4 anställda. 75 % är kvinnor och 25 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

75 %
Kvinnor
25 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

I februari 1999 kallade P O Hedlund, Urologiska kliniken på Karolinska sjukhuset till möte med syfte att bilda en rikstäckande organisation för Patienter med prostatacancer. Tillsammans med representanter från patientföreningarna Pro Liv Göteborg, Prostatabröderna Stockholm och Pro Vitae Kristianstad startades Riksorganisationen för Prostatacancer (ROP), med Lars G Eliason som ordförande. Femton år senare efter att riksorganisationen bildades, fanns 26 anslutna patientföreningar med totalt 9300 medlemmar.

Övergripande målsättning

Prostatacancerförbundets vision är "Tillsammans kan vi besegra prostatacancern!", där målet är att öka kunskapen om prostatacancer, väcka opinion och stödja individer drabbade av prostatacancer och dess anhöriga.

Målgrupp

Personer drabbade av prostatacancer samt anhöriga och närstående.
Opinionsbildare - media, beslutsfattare och vårdgivare.

Verksamhetsmål och strategi

Prostatacancerförbundets mål är att:

Stödja patientföreningar
- Stimulera och underlätta bildandet av patientföreningar.
- Stödja patientföreningarnas upplysande och rådgivande verksamhet samt utbildnings-, stöd- och kontaktpersonverksamhet för patienter och deras anhöriga.
- Medverka till och underlätta erfarenhetsutbyte mellan patientföreningarna.

Driva påverkansarbete för en bättre prostatacancervård
- Verka för tidig upptäckt av prostatacancer och att det ska införas ett system med allmän screening för prostatacancer, där samtliga män bör kallas vid 45 år.
- Arbetar för att alla patienter ska få tillgång till de livsförlängande läkemedlen som finns och att tillgången inte ska bero på vilket landsting man tillhör.
- Arbetar aktivt för att väntetiderna för prostatacancer ska kortas.
- Verka för effektiv eftervård och rehabilitering med sikte på patientens livskvalité.
- Stimulera förebyggande och hälsofrämjande verksamhet inom området prostatacancer.
- Företräda patienternas intressen inför myndigheter, institutioner, organisationer.

Driva opinionsbildning för att öka kunskapen om sjukdomen
- Verka för saklig upplysning till medlemmar, allmänhet, myndigheter och institutioner om patienternas erfarenheter och villkor.

Bidra till forskning och utveckling genom Fonden mot prostatacancer
- Stödja svensk prostatacancerforskning.
- Utveckla kompetensen hos vårdpersonal och patientföreträdare inom svensk prostatacancervård.
- Genomföra opinionsbildande insatser i kampen mot prostatacancer.


Verksamhet

Prostatacancerförbundet med 27 patientföreningar verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Förbundet stödjer forskning och utveckling genom en egen fond, Prostatacancerfonden, samt väcker opinion för en bättre vård som ska bidra till högre livskvalité för de drabbade männen och deras anhöriga. Prostatacancerförbundet för ett aktivt påverkansarbete för att förbättra vården av dem som drabbats av prostatacancer. De bevakar och driver patienternas frågor hos centrala myndigheter, institutioner, organisationer och massmedia. De svarar också kontinuerligt på remisser när nya regler införs som berör prostatacancerområdet, samt tar initiativ till egna skrivelser.

Senast Uppdaterad:
2018-11-27

Organisationsnamn:
Prostatacancerförbundet

Organisationstyp:
Medlemsförbund

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.prostatacancerforbundet.se

Facebook  

Postadress:
Barks väg 14
170 73 Solna

Telefon:
08-655 44 30

E-postadress:
kansli@prostatacancerforbundet.se

Organisationsnummer:
857209-1422

Plusgiro:
90 01 01-7

Bankgiro:
900-1017

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet