Alla organisationer

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för att underlätta rehabiliteringen för personer som drabbas av hjärnskador samt erbjuda de närstående stöd och information. De gör detta bl.a. genom att stödja svensk hjärnforskning.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (9) styrelsens bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har 5 502 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

86 % Graph

Det kostar 14 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

80 % Graph

80 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Hjärnkraft bildades 1988 av anhöriga som ville utveckla hjärnskaderehabilitering när begreppet "Icke rehabiliteringsbar" fortfarande var allmänt vedertaget. Hjärnkraft har cirka 3 000 medlemmar och 25 läns- och lokalföreningar runt om i landet. De arbetar under devisen "Ett liv som räddas ska också levas".

Övergripande målsättning

Hjärnkrafts mål är att alla som får en hjärnskada ska få en optimal rehabilitering och de närstående ska få fullgott stöd och information.

Förbundets syfte är:

• Att verka för effektiv rehabilitering och att minimera konsekvenserna av
förvärvade hjärnskador
• Att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser
• Att stödja personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående
• Att stimulera till förebyggande åtgärder
• Att stimulera forskning och utveckling

Målgrupp

Människor med förvärvade hjärnskador och deras närstående.

Verksamhetsmål och strategi

- Hjärnkraft är den organisation som på bästa sätt tillvaratar intressena för personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående.
Det innebär att Hjärnkraft centralt, regionalt och lokalt bevakar och agerar i frågor som rör medlemmarnas situation. Hjärnkraft är lyhörd och samlar kunskap om medlemmarnas behov och erfarenheter.

- Hjärnkrafts samlade kunskaper och erfarenheter bidrar bl.a. genom opinionsbildning till optimal rehabilitering, ett fullvärdigt liv och delaktighet i samhället för människor med förvärvade hjärnskador och deras närstående.
Det innebär att Hjärnkraft genom erfarenhet, informationsutbyte och utbildning har en omfattande kunskap om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser. Det använder vi till att stödja medlemmarna, påverka samhällsutvecklingen och främja forskningen. Hjärnkrafts samlade kunskaper och erfarenheter kompletterar vårdens professionella kunskap och ger en helhetsbild av kraven på en optimal rehabilitering. Opinionsbildning = påverkan på politiker och beslutsfattare, samt allmänheten för att få igenom våra krav. Bidra till = att Hjärnkraft efterfrågas som en part i diskussionerna kring hur en optimal rehabilitering ska se ut. Närstående = Anhöriga och övriga med en nära relation till en person med förvärvad hjärnskada

- Hjärnkraft visar som intresseorganisation, vilka möjligheter som finns för människor med förvärvade hjärnskador och deras närstående.
Det innebär att Hjärnkraft är en intresseorganisation som arbetar utifrån en positiv grundsyn. Genom goda exempel, utbildning, information, rådgivning och stöd visar Hjärnkraft på möjligheter för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående och medverkar till nytänkande och utveckling av insatser och rättigheter. Engagemang i Hjärnkrafts arbete bidrar till större delaktighet i samhället för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående.

Läs mer i Hjärnkraft verksamhetsplan för 2015-2016.

Verksamhet

De enskilda medlemmarna utgör basen för organisationen. Medlemmarna bildar läns- och lokalavdelningar. I dag finns det 16 länsföreningar och nio lokalföreningar.

På nationell nivå arbetar Hjärnkraft för att påverka utformning av lagstiftning och nationella styrdokument. Det innebär att de bevakar utredningar, deltar i olika arbets- och referensgrupper, uppvaktar politiker och beslutsfattare på centrala myndigheter. Vi tar fram skrifter och policydokument, genomför olika projekt för att öka kunskapen om konsekvenserna av förvärvad hjärnskada. Vi utbildar och informerar, skriver debattartiklar och genomför opinionsbildande aktiviteter.

På läns- och lokalnivå bevakas de villkor som påverkas av lokala och regionala beslut. Rehabilitering, LSS, tillgången till gruppbostäder, daglig verksamhet är några av de områden som våra läns- och lokalföreningar arbetar med. Föreningarna arbetar också med opinionsbildning och genomför en rad utbildningar och informationsaktiviteter för att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser.

Dessutom anordnar föreningarna en lång rad aktiviteter av mer social karaktär riktat direkt till sina medlemmar. Att bryta den sociala isoleringen, ge möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte för både skadade och närstående, liksom att bidra till att ha roligt i Hjärnkraft är viktiga uppgifter för föreningarna.

Förebyggande arbete bedrivs på alla nivåer i organisationen.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Organisationstyp:
Ideell intresseorganisation med öppet medlemskap (dock ej juridiska personer).

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.hjarnkraft.se

Facebook  

Postadress:
Nybohovsgränd 12, 1tr
117 63 Stockholm

Telefon:
08-447 45 30

E-postadress:
info@hjarnkraft.se

Organisationsnummer:
802013-5227

Plusgiro:
90 05 07-5

FRII:
Nej

90-konto:
Ja