Alla organisationer

AMREF - Flying Doctors (AMREF Sweden)

AMREF arbetar för bättre livsvillkor för personer i Östra Afrika. Detta genom att förbättra och utveckla sjukvården i området, förebygga smittspridning, behandla redan drabbade samt underlätta för människor att själva ta sig ut fattigdomen. Afrikas Flygande Läkarservice, som är ursprunget till organisationen AMREF (African Medical and Research Foundation), grundades 1957 på initiativ av den brittiske kirurgen Michael Wood. Han var förtvivlad över glesbygdbefolkningens bristfälliga tillgång till medicin och läkarvård.

För närvarande driver AMREF drygt hundra projekt, spridda i Kenya, Tanzania, Uganda, Etiopien, Sydsudan och via två regionala kontor även i Syd- och Väst-Afrika. Dessutom verkar AMREF genom samarbete och konsultation i mer än 30 länder i Afrika och samarbetar även med andra ideella organisationer. AMREF:s verksamhet syftar till att genom att utveckla sjukvården i de berörda länderna hjälpa människorna där till en bättre hälsa, vilket i sin tur underlättar för dem att kunna arbeta och på så sätt ta sig ur fattigdomen.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte en revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

AMREF - Flying Doctors (AMREF Sweden) har 7 820 000 kr i totala intäkter. 99.9 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

79 % Graph

Det kostar 21 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

75 % Graph

75 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Afrikas Flygande Läkarservice, som är ursprunget till organisationen AMREF (African Medical and Research Foundation), grundades 1957 på initiativ av den brittiske kirurgen Michael Wood. Han var förtvivlad över glesbygdbefolkningens bristfälliga tillgång till medicin och läkarvård. Tillsammans med kollegorna Archibald McIndoe och Thomas Rees vände han sig till den tillika Afrikabaserade tyske läkaren, filosofen och fredsprismottagaren Albert Schweitzer för att fråga om råd. ”Use the tools of time” svarade doktor Schweitzer. Flygplan och radiosändare var lösningen, hängivna medarbetare och givmilda donatorer förutsättningen.

Övergripande målsättning

AMREF:s verksamhet syftar till att genom att utveckla sjukvården i de berörda länderna hjälpa människorna där till en bättre hälsa, vilket i sin tur underlättar för dem att kunna arbeta och på så sätt ta sig ur fattigdomen.

Målgrupp

Människor som lever i fattigdom och utsatthet i Östra Afrika.

Verksamhetsmål och strategi

AMREF:s verksamhet syftar till att utveckla sjuk- och hälsovården i de berörda länderna genom att hjälpa människor till bättre hälsa, vilket i sin tur underlättar för dem att kunna arbeta och på så sätt komma ut ur sin fattigdom. Detta sker genom att förse befolkningen med de verktyg som behövs för hjälp till självhjälp.

AMREFs verksamhet har sju fokusområden:

1. HIV/AIDS
2. Tuberkulos
3. Malaria
4. Familjehälsa
5. Utbildning
6. Vatten och förebyggande hälsovård
7. De flygande läkarna

_______________________________________________________________

Strategi och målsättning AMREF Sweden 2010-2015

VISION
• Medverka till bättre livsvillkor för olika målgrupper i Östra Afrika
• Förebygga att stora grupper drabbas av malaria, HIV/AIDS och tuberkulos i Kenya, Uganda, Tanzania och Etiopien
• Insatser för de redan drabbade skall leda till bättre livsvillkor
• Genom väl genomförda projekt överlåta fortsatt verksamhet till lokalbefolkningen.

ÖVERGRIPANDE MÅL
• Stärka AMREF Swedens varumärke nationellt och därmed öka finansiella intäkter via donatorer från institutioner, företag och privata personer.
• Utveckla sjukvårdssystem och infrastruktur inom sjuk- och hälsovård genom utbildning och hjälp till självhjälp i Kenya, Uganda, Tanzania och Etiopien.
• Minska spridning av HIV/AIDS, malaria, tuberkulos i Kenya, Uganda, Tanzania och Etiopien främst bland mödrar och barn.
• Öka mödrars och barns välmående genom ökad kunskap inom sjukvård, medicin, sanitet och friskvård.
• Öka mödrars medvetenhet och kunskap kring graviditet och förlossning.

AMREFS ARBETE SKA BIDRA TILL
• Att finansiera högkvalitativa projekt som arbetar med att utveckla sjukvårdssystemen i respektive länder.
• Att utbilda och utveckla lokal kunskap om hälsa och speciellt om de sjukdomar som drabbar majoriteten av befolkningen i respektive länder, det vill säga HIV/AIDS, malaria och tuberkulos.
• Att förse lokal befolkning med redskap och hjälpmedel för att bota sjukdomar och åtgärda orsakerna till hälsoproblemen.
• Att stärka samarbetet med regeringar och myndigheter i respektive länder liksom även med andra hjälporganisationer.

Verksamhet

För närvarande driver AMREF drygt hundra projekt, spridda i Kenya, Tanzania, Uganda, Etiopien, Sydsudan, Sydafrika och Senegal.

AMREF arbetar med utveckling av sjuk- och hälsovårdssystem, uppbyggande av lokal kunskap och infrastruktur inom sjukvården tillsammans med regeringar och myndigheter. Den mest kända verksamheten är dock fortfarande de flygplansburna läkarteam som med utgångspunkt från Wilson Airport i Nairobi står såväl i ständig alarmberedskap som följer ett löpande schema för efterlängtade fältbesök. Varje år genomförs tusentals insatser som samtidigt som de räddar liv även skänker ett visst mått av trygghet och värdighet åt miljontals svårt utsatta människor.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
AMREF - Flying Doctors (AMREF Sweden)

Organisationstyp:
Stiftelse med egen projektverksamhet

Geografiskt fokus:
Afrika, Sverige

Webbadress:
www.amref.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Kungsgatan 35
111 56 Stockholm

Besöksadress:
Kungsgatan 35
111 56 Stockholm

Telefon:
070 355 0865

E-postadress:
info@amref.se

Organisationsnummer:
802009-6627

Plusgiro:
90 02 42-9

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet