Alla organisationer

Fryshuset

Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap. Fryshuset vill göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen och erbjuder genom sin verksamhet stöd, råd och en samlingsplats där de kan utvecklas.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Fryshuset har 337 786 000 kr i totala intäkter. 43.5 % är privata medel, och 11.6 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

98 % Graph

98 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Fryshuset, eller Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset, startades hösten 1984 i ett stort och slitet hus som varit fryslager för köttvaror, därav namnet. Bakom tillkomsten låg en lyckosam kombination av engagerade människor och föreningen KFUM Söder i Stockholm som bedrivit idrott och föreningsliv på Södermalm sedan 1890. En grupp entusiaster med Anders Carlberg i spetsen fick i uppdrag att skaffa en lokal som kunde samla alla KFUM:s ungdomsaktiviteter. Det gamla fryslagret var ledigt och man började renovera och bygga en idrottshall. En rockmusikfrälst bygglärling övertalade föreningen att även bygga några repetitionslokaler för spelsugna rockband. Att Fryshuset på så sätt kom att bli en knutpunkt för unga rockmusiker, kan ses som en tillfällighet men visar också tydligt den väg som blev Fryshusets, nämligen att vara lyhörd för unga människors behov.

Övergripande målsättning

Göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen.

Målgrupp

Alla unga.

Verksamhetsmål och strategi

Fryshuset försöker realisera sin målsättning genom sina verksamheter, som ofta är samlingsplatser för ungdomar. På samlingsplatserna förs en dialog med ungdomar - tanken är att Fryshuset ska lyssna och bygga relationer med unga. Fryshuset vill via sina centrum skapa gemenskaper där unga hörs, räknas och utvecklas vilket i sin tur ska stärka deras självkänsla. Genom att skapa möjligheter där ungdomar kan utveckla sin passion vill Fryshuset ge unga verktyg att själva ta makten över sin framtid genom att ta tillvara på sin inre kraft och motivation. Därtill förs kontinuerligt en dialog med andra samhällsrepresentanter där Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar.

Fryshusets strategi bottnar i att de förblir agila, orädda och framåtsträvande - meningen är att de ska lyssna in vad som händer och vara snabba på att agera, se möjligheter där andra ser problem och fortsätta verka för att ungdomar ska kunna driva och skapa förändring.

Under 2014/2015 implementerade Fryshuset en ny organisationsstruktur som bygger på en matrismodell där syftet är att utveckla fler kunskapsbaserade tvärrelationer över geografiska gränser där vi centralt stärker upp med 7 st kunskapsområden som arbetar nationellt mot verksamhetspartners på respektive geografisk plats i Sverige. De kunskapsområden Fryshuset är organiserad kring är:

Styrning & Administration
Kommunikation
HR
Ungdomskultur
Föredöme framtidstro
Arbete & Entreprenörskap
Skolor

För att kunna nå fler unga på fler platser, vara relevanta och utveckla metoder som ligger i framkant, fortsätta vara där unga har möjligheter och behov samt för att kunna starta och driva hållbara verksamheter med hög kvalitet behöver vi en organisation som:

Växer och som kan agera snabbt
Bibehåller nära relationer med unga och deras behov
Uppmuntrar människor att använda sin fulla kapacitet i olika erfarenheter och skapar möjligheter till utveckling
Interagerar med och påverkar omvärlden
Lär kontinuerligt och använder kunskapen i handling
Strävar efter enkelhet i process och struktur
Delar ansvar och arbetar i partnerskap utifrån att alla är en del av helheten
För samman ”rätt” kompetenser för (att lösa) uppgiften
Hanterar spänningen mellan delar och helhet, lokalt och globalt, platser och det gemensamma på ett optimalt sätt
Fryshusets bredd är vår styrka då vi kan arbeta med ungdomars situation ur ett helhetsperspektiv.


Beslutade strategiska mål 2014-2020
- Ekonomi – Stabilitet och ökad omsättning. Skapa självfinansierad verksamhet.
- Unga – Nå fler unga i hela Sverige och utanför Sverige
- Sponsorer, finansiärer och kunder – Fortsätt vara relevanta, i framkant, äga unik kompetens och vara bland de främsta inom det de gör.
- Interna processer – skapa en organisation, ett ledarskap och arbetssätt som möjliggör att Fryshuset kan finnas på många platser i Sverige och utanför Sverige, med bibehållen värdegrund och kultur.
- Utveckling – etablera Fryshusakademin som internt och externt kunskapscenter inom Fryshusspecifika områden

Verksamhet

Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap. Organisationen finns idag i Stockholm, Göteborg, Kalmar, Malmö och Danmark och är representerat över hela landet via ett riksnätverk av ungdomsorganisationer.

Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar svåra sociala problem. Varje månad möter de cirka 10.500 unga inom verksamheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. I denna smältdegel av verksamheter och möten finns en oändlig potential för unga människor att växa och utvecklas, oavsett bakgrund. Genom att möta och satsa på unga vill de bidra till ett kreativt samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng, försäljning av tjänster som utbildningar och föreläsningar och Lugna Gatan i kollektivtrafiken i Stockholm. De får även bidrag från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad samt från generösa företag och engagerade privatpersoner.

De omrking 40 projekten och verksamheterna som finns idag är uppdelade i Utbildning & Arbetsmarknad, Sociala Perspektiv, Passionerade Fritidsintressen och Skolor. Fokus ligger hela tiden på unga och deras chanser att växa och utvecklas. Oavsett etnisk, religiös eller social bakgrund.


Verksamhetsområdet inom ungdomskultur:

08 Sthlm Human Rights
Fryshuset Basket
Aktiviteter för unga ensamkommande
Forum för Eldsjälar
Frysbox
Fryschillet
F.U.S.E
Gymmet
Lovely Days
Sjöliv
Skapa Min Värld
Ungdomsverksamhet i Skärholmen
Söder Basket
Sthlm Skatepark
Sveriges ungdomsentreprenör

Inom Föredöme & Framtidstro:

Anders Carlberg minnesfond
Brobyggarna
CIDES
Fryshuset Danmark
Elektra
Emerichfonden
Barn till ensamma mammor
Exit
Fryshuset familjehem
Fryshuskyrkan
Fryshusets Mediacenter
Mentor
Fryshusets Nätvandrare
Oslagbart
Passus
Teater Fryshuset
Tillsammans för Sverige
United Sisters

Inom skolor:

Biblioteket
Danscenter Fryshuset
Fryshuset Folkhögskola
Grundskolan
Grundskolan Västra
Gymnasiet
RML

Inom Arbete & Entreprenörskap:

Fryshusandan
Fryshuset INC
Hitta Rätt
Imagine
Inspirationsforum
Fryshuset jobb
Fryshuset konferens
LärOlika
Lugna Gatan
Fryshuset MekaCykel
Mpower
Fryshuset Raketprojektet
Reload
Robert F. Kennedy Center
Socioekonomiskt bokslut
Unga in
UP & Coming
Vara vilja kunna

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Fryshuset

Organisationstyp:
Stiftelse med KFUM Söder som huvudman. Har egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.fryshuset.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 92022
120 06 Stockholm

Besöksadress:
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm

Telefon:
08-691 76 00

E-postadress:
info@fryshuset.se

Organisationsnummer:
802011-1582

Plusgiro:
90 02 76-7

Bankgiro:
900-2767

FRII:
Ja

90-konto:
Ja