Alla organisationer

Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent arbetar med att minska nedskräpning, främja återvinning samt individers och organisationers miljövårdsansvar. De sprider information, håller utbildningar och anordnar kampanjer (t.ex. Skräpplockardagar och Kusträddarna).

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Håll Sverige Rent har 37 491 000 kr i totala intäkter. 27 % är privata medel, och 73 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

104 % Graph

104 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR) grundades 1983 av Naturvårdsverket och AB Svenska Returpack i syfte att permanenta den kampanj mot nedskräpning som då bedrivits under 20 år (1962 lanserades kampanjen "Håll Naturen Ren" på initiativ av Svenska Naturskyddsföreningen).

Övergripande målsättning

Ett skräpfritt Sverige - ett skräpfritt samhälle är grunden för ett hållbart samhälle. Stiftelsens ändamål skall vara att motverka nedskräpning, att främja återvinning av olika konsumentförpackningar, god avfallshantering och andra närliggande miljövårdsåtgärder samt i anslutning härtill förstärka de enskilda människornas naturvårdsansvar. Arbetet skall i första hand bedrivas som informations- och kampanjverksamhet i syfte att stimulera enskilda, företag, organisationer och myndigheter att verka för stiftelsens ändamål.

Målgrupp

Privatpersoner (vuxna, barn och ungdomar), befattningshavare samt organisationer och företag.

Verksamhetsmål och strategi

Håll Sverige Rents vision är ”Ett skräpfritt Sverige”. Håll Sverige Rent ska även positionera sig som den organisation som motverkar nedskräpning och som utbildar barn och unga i miljöfrågor på ett sätt som skapar handlingskraft. Håll Sverige Rent strävar efter att skapa en norm i Sverige som ska leda till ett mindre nedskräpat samhälle.

För att kunna komma närmre det målet "Ett skräpfritt Sverige" behöver de skapa effekter i samhället i det långa och korta perspektivet. Håll Sverige rent vill engagera en stor mängd människor inom utvalda grupper såsom skolbarn genom pedagoger, kommuninvånare genom samarbeten med Sveriges kommuner samt politiker i olika led.Styrelsen slog också fast att Håll Sverige Rent ska positionera sig som den organisation som motverkar nedskräpning och som utbildar barn och unga i miljöfrågor på ett sätt som skapar handlingskraft. För att nå de målen arbetar Håll Sverige Rent med:

- Påverka och förändra människors attityder och beteende till nedskräpning - att helt enkelt få människor att låta bli att skräpa ned. Det gör de genom kampanjer som exempelvis Håll Sverige Rents Skräpplockardagar eller Kusträddarna.

- Att samla kunskap och fakta om nedskräpning och samtidigt stötta kommuner och andra aktörer. De har drivit flera EU-projekt och för tillfället driver de Marlinprojektet där Håll Sverige Rent utökar kunskaperna om nedskräpningen i Östersjön tillsammans med Finland, Estland och Lettland.

- Delar ut olika miljömärkningar för att uppmuntra och stötta eventarrangörer och hotell- och konferensanläggningar att ta sitt miljöansvar.

- Arbetar aktivt för att skapa uppmärksamhet kring nedskräpningsfrågan, de skriver debattartiklar och svarar på remisser.

Verksamhet

Håll Sverige Rents främsta uppdrag är att minska nedskräpningen, främja återvinningen och främja individers och organisationers miljövårdsansvar. Ett sätt de gör detta på är att påverka och förändra människors attityder och beteende till nedskräpning - att helt enkelt få människor att låta bli att skräpa ned. Det försöker de åstadkomma genom kampanjer som exempelvis Håll Sverige Rents Skräpplockardagar och Kusträddarna.

Deras verksamhetsområden är uppdelade enligt följande:

- Skräpfritt Hav: Inom havsmiljöområdet vill Håll Sverige Rent ha projekt inom hela Sverige med många involverade aktörer, internationellt och nationellt. Kampanjerna och fördjupningsprojekten ska i första hand bidra till kunskapsuppbyggnad men också leda till att de får ett brett mediagenomslag.
- Skräpfritt Land: årliga aktiviteter så som Skräpplockardagar anordnas.
- Skola och förskola: Håll Sverige Rents arbete i skola och förskola syftar till att involvera barn och unga i ett positivt
förändringsarbete. En konkret och viktig miljöfråga som nedskräpning är en bra pedagogisk utgångspunkt i lärandet för en hållbar utveckling. Håll Sverige Rent arbetar genom olika program och projekt med att förse målgruppen lärare och pedagoger med stöd, inspiration och pedagogiska material.
- Giftfri miljö/ren landsbygd: Håll Sverige Rent och Länsförsäkringar har sedan 2007 samarbetat i ett projekt med målsättning att öka återvinningen och minska miljöbelastningen från svenska lantbruk
- Opinionsarbete

Senast Uppdaterad:
2018-11-12

Organisationsnamn:
Håll Sverige Rent

Organisationstyp:
Stiftelse med egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige, Europa

Webbadress:
www.hsr.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 4155
102 64 Stockholm

Besöksadress:
Högbergsgatan 44
118 26 Stockholm

Telefon:
08-505 263 00

E-postadress:
info@hsr.se

Organisationsnummer:
802010-9180

Plusgiro:
90 02 81-7

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)


Tar inte avstånd från att investera i...

Kommersiell spelverksamhet