Alla organisationer

Save the Orangutan

Save the Orangutan arbetar med att rädda, rehabilitera och frisläppa orangutanger som blivit hemlösa på grund av skogsskövling eller som illegalt hållts som husdjur.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Save the Orangutan har 1 884 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

86 % Graph

Det kostar 14 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

79 % Graph

79 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Save the Orangutan Sverige grundades år 2007 och är en fristående medlemsorganisation som i början hette BOS Sverige. Ändamålet var – då som nu – att samla in pengar till den indonesiska organisationen Borneo Orangutan Survival Foundation och deras lokala arbete med att rädda orangutangerna i Indonesien.

Save the Orangutan Sverige slogs under 2011 samman med de motsvarande organisationerna i Danmark och England under det gemensamma namnet Save the Orangutan. Organisationerna är egna juridiska enheter men efter sammanslagningen har den danska organisationens sekretariat också haft hand om det dagliga arbetet i den svenska organisationen vilket inneburit ett tätt samarbete. Genom detta samarbete är det möjligt att reducera kostnaderna och fokusera på att skapa mer effekt i Indonesien. Save the Orangutan har även nära kontakt med de andra internationella organisationerna som arbetar i partnerskap med BOS Foundation.

Save the Orangutan Sverige har Svensk Insamlingskontrolls 90-konto och är även medlem i branchorganisationen FRII, Frivilligorganisationens Insamlingsråd.

Övergripande målsättning

Save the Orangutan är en ideell förening vars syfte är att säkra de utrotningshotade orangutangernas överlevnad och bevara deras livsmiljöer. I detta ingår även att arbeta för en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling tillsammans med lokalbefolkningen.

Målgrupp

De akut utrotningshotade orangutangerna och deras livsmiljö, regnskogen. Till målgruppen hör även lokalbefolkningen för att kunna skapa en lokalt hållbar utveckling i området.

Verksamhetsmål och strategi

Save the Orangutans långsiktiga målsättning är att säkra de akut utrotningshotade orangutangernas överlevnad samt att bevara deras livsmiljöer. För att göra detta arbetar vi inom flera olika områden. Vi bidrar bland annat till att rädda, rehabilitera och återföra nödställda och föräldralösa orangutanger samt att bevara orangutangernas livsmiljö, regnskogen.


Bidrar till att rädda nödställda orangutanger
Save the Orangutan stöttar arbetet på Borneo där nödställda och föräldralösa orangutanger räddas. Vi bidrar bland annat till de räddningsaktioner som BOS Foundation och de lokala myndigheterna genomför. Orangutanger som olagligt hållits som husdjur konfiskeras och orangutanger räddas från livshotande situationer till följd av bland annat skogsbränder, tjuvjakt eller avverkning av deras livsmiljö.

Rehabilitering av orangutanger
Save the Orangutan stöttar Nyaru Menteng, världens största rehabiliteringscenter för orangutanger samt rehabiliteringscentret Samboja Lestari, som båda är belägna på den indonesiska delen av Borneo. Här får cirka 600 orangutanger den vård och omsorg de behöver. På rehabiliteringscentren genomgår de föräldralösa orangutangerna en lång rehabiliteringsprocess för att de en dag ska kunna återvända till det vilda.

Återföring till det vilda
När orangutangerna har genomgått hela rehabiliteringsprocessen och har den hälsa och de färdigheter som krävs för att klara sig på egen hand släpps de fria i skyddade regnskogsområden. Processen för att återföra orangutangerna till det vilda är lång och komplicerad och arbetet fortsätter även långt efter frisläppningen, då orangutangerna övervakas och följs med för att säkerställa att de klarar av att anpassa sig till det vilda. Save the Orangutan stöttar arbetet med att återföra orangutangerna till det vilda och även med efterarbetet för att garantera de nyblivna vilda orangutangerna en säker framtid.

Fristäder för behövande orangutanger
Save the Orangutan stöttar också arbetet med att säkerställa de bästa möjliga förhållandena för de orangutanger som på grund av skada eller sjukdom inte har möjlighet att frisläppas i regnskogen. Dessa orangutanger ska säkras ett liv på skyddade regnskogsöar där de kan leva i så naturliga omgivningar som möjligt samtidigt som veterinärerna kan hålla dem under uppsikt. Ingen orangutang ska behöva tillbringa sitt liv i bur, alla orangutanger i fångenskap förtjänar ett liv i det fria.

Skydd för vilda orangutanger och deras hem
Save the Orangutan arbetar med att skydda de vilda orangutangerna och deras sista levnadsområden. Orangutangens livsmiljö försvinner i alarmerande takt där regnskogen huggs ner till fördel för palmoljeplantager samt gruvdrift och stora regnskogsområden försvinner till följd av skogsavverkning och bränder. Den kvarvarande skogen ska skyddas och den förstörda skogen ska återplanteras om orangutangen ska ha möjlighet att överleva som art i naturen. När vi skyddar skogen är det inte bara orangutangerna vi hjälper utan vi skyddar även ett av de mest artrika ekosystem i världen.

Samarbete med lokalbefolkningen
Samarbete med ursprungsbefolkningen är även avgörande för det långsiktiga bevarandet av de vilda orangutangerna och regnskogen på Borneo. I Indonesien är 30-50 miljoner beroende av den skog de lever i. Att säkerställa och stärka ursprungsbefolkningens rättigheter och levnadsvillkor är ett av de mest effektiva sätten att bevara skogen. Arbetet med ursprungsbefolkningen utgör därför en viktig del av projekten som Save the Orangutan stöttar i koppling till bevarandet av de vilt levande orangutangerna.

Verksamhet

Föreningen Save the Orangutan är en välgörenhetsorganisation med syfte att verka för orangutangernas överlevnad och bevarandet av deras livsmiljö. Save the Orangutan arbetar i samarbete med den indonesiska partnern BOS Foundation med att rädda, rehabilitera och frisläppa nödställda och föräldralösa orangutanger samt att bevarar Borneos regnskog och skapa en lokalt hållbar samhällsutveckling. Insamling av medel i Sverige sker främst genom symboliska adoptioner av orangutanger. Även trädplantering i Borneos regnskog, försäljning av gåvor och symboliska certifikat samt enskilda engångsdonationer är viktiga intäkter. I föreningens uppgifter ingår att sprida intresse och informera om problematiken kring orangutangernas och regnskogens överlevnad och detta görs genom hemsidan, sociala medier, föredrag och utställningar.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Save the Orangutan

Organisationstyp:
Ideell förening.

Geografiskt fokus:
Asien, Sverige

Webbadress:
www.savetheorangutan.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 49052
100 28 Stockholm

Besöksadress:
St Eriksgatan 63
112 34 Stockholm

Telefon:
08-55 91 24 38

E-postadress:
info@savetheorangutan.se

Organisationsnummer:
802435-6613

Plusgiro:
90 01 42-1

Bankgiro:
900-1421

FRII:
Ja

90-konto:
Ja